Příjmy ze zdrojů v zahraničí

Do příjmů podléhajících zdanění v České republice jsou obecně zahrnovány celosvětové příjmy daňových rezidentů ČR. Daňovým rezidentem pak rozumíme občana ČR, ososbu s trvalým pobytem v ČR nebo jinou osobu, kterou takto označí příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Mezi tyto příjmy typicky patří příjmy ze zaměstnání v zahraničí, ať už závislá činnost nebo samostatná výdělečná činnost. Díky rozvíjející se globalizaci a snadné dostupnosti zahraničních příležitostí se však stále častěji setkáváme s příjmy ze zahraničí z pronájmu a se zahraničními kapitálovými příjmy.

Z hlediska nalezení mezinárodní minimální daňové povinnosti jsou klíčové tzv. mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které určují bilatelárně dohodnuté podmínky mezi Českou republikou a smluvním státem. V případech, kdy máte příjmy ze zahraničí ze závislé činnosti nebo ze samostatné výdělečné činnosti, však není smlouva o zamezení dvojího zdanění dostatečná k určení této minimální daňové povinnosti.

Neméně důležité jsou totiž předpisy týkající se sociálního a zdravotního pojištění ve smluvním státě a tuzemsku, a také nadřazené závazné předpisy Evropské unie.

Více o jednotlivých příjmech ze zahraničí se dozvíte v samostatných článcích:

>>>

Příjmy ze závislé činnosti a OSVČ ze zahraničí

>>>

Příjmy z kapitálového majetku a pronájmu ze zahraničí

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

To jakým způsobem a v jaké výši bude již zaplacená daň v zahraničí započtena na daňovou povinnost v České republice závisí vždy na platné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy jsou nadřazeny českému daňovém právu. Ačkoliv nejčastější metodu zápočtu zaplacené daně bývá metoda prostého zápočtu, vyskytují se v mezinárodních smlouvách i jiné druhy jako metoda úplného zápočtu, metoda úplného vynětí nebo metoda vynětí s progresí.

Častým jevem také bývá to, že vyplácející instituce nebere v potaz smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Běžně se tedy stává, že je příjemci sražena větší částka než dovoluje smlouva o zamezení dvojího zdanění. Pro účely zápočtu zahraniční daně v českém daňovém přiznání však lze nárokovat pouze takovou výši daně zaplacené v zahraničí, jakou umožňuje smlouva o zamezení dvojího zdanění. V takových případech je pak nutné žádat o vrácení neoprávněně zaplacené daně u zahraničního správce daně, tzv. metoda refundace (běžně např. u příjmů ze Švýcarska).

Kdy je výhodné kontaktovat daňového poradce ?

Lze konstatovat, že vždy pokud máte příjmy plynoucí ze zahraničí je na místě využít služeb daňového poradce, nehledě na to, zda se jedná o příjmy ze závislé činnosti, příjmů z pronájmu nemovitostí a movitých věcí, příjmů z podnikání plynoucí přímo fyzické osobě nebo její stálé provozovně nebo příjmy ze zahraničí z finančního majetku nezahrnutého do podnikání (obchodního majetku). V takových případech vám daňový poradce poradí a zajistí

  • srovnání daňových systémů zemí ze kterých máte příjmy
  • minimální zdanění, které umožňují smlouvy o zamezení dvojího zdanění se zeměmi, se kterými Česká republika takovou smlouvu uzavřela (smluvní stát)
  • nejvýhodnější způsob započtení daně zaplacené v zahraničí na daňovou povinnost v České republice
    ( metoda prostého zápočtu, metoda úplného zápočtu, metoda úplného vynětí, metoda vynětí s progresí )
  • sdělení dalších povinností ve vztahu k odvodům na sociální a zdravotní pojištění
  • výběr optimálního řešení týkajícího se sociálního a zdravotního pojištění
  • komunikaci s místními i zahraničními správci daně a institucemi sociálního a zdravotního pojištění
  • refundace, tj. vratky zaplacené daně nad rámec daňové povinnosti

Schopný daňový poradce dokáže naplánovat za daných podmínek optimální daňovou strukturu nejen pro právnické osoby, ale vybrat i nejvhodnější řešení pro fyzické osoby realizující příjmy ze zahraničí. Je možné uvažovat o změně daňového domicilu pro sociální pojištění, získání pracovního oprávnění jiného státu a podobně.

Více se dozvíte v rubrice daňová optimalizace a mezinárodní zdanění.

Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek