Archivační lhůty

Archivační povinnost je mnoha subjektům známá, na co všechno se však tato povinnost vztahuje již příliš v povědomí není. Není divu. Archivační povinnost je roztříštěna v různých právních předpisech, tudíž je pro podnikatele nepřehledná. Neznalost však neomlouvá. Přinášíme proto, podrobný přehled jednotlivých archivačních lhůt v české legislativě.

1) Úschova účetních záznamů dle zákona o účetnictví, č. 563/1991 Sb. v platném znění

 • účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
 • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,
 • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Použijí-li účetní jednotky účetní záznamy i pro jiný účel, a to zejména pro účely trestního řízení, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo něj, nebo pro účely sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění anebo pro účely ochrany autorských práv, postupují po uplynutí dob úschovy uvedených v odstavci 1 dále tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely; v případě, kdy účetní jednotky použijí účetní záznamy k těmto účelům, platí všechna ustanovení tohoto zákona týkající se účetních záznamů obdobně.

2) Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností dle zákona o archivnictví a spisové službě, č. 499/2004 Sb. v platném znění

U podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku však musí samotné skartaci předcházet jednání se státním archivem a výběr archiválií z podnikatelských dokumentů, určených k trvalému uložení. Po uplynutí lhůty, kdy je dokumenty nutné uchovávat ve firmě přichází v úvahu skartace. Předtím však musí podnikatelský subjekt nabídnout oblastnímu archivu k archivaci ty dokumenty, které mají trvalou hodnotu viz následující seznam

 • Dokumenty o vzniku, přeměně a zániku původce

  • zakladatelské dokumenty,
  • statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,
  • dokumenty o přeměnách právnických osob,
  • dokumentace o zrušení a zániku.
 • Dokumenty o řízení původce

  • protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami, zápisy z porad vedení,
  • výroční zprávy,
  • zprávy o auditu.
 • Dokumenty o majetku původce

  • mimořádné inventarizace majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci obchodních společností a družstev s výjimkou družstev bytových,
  • smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,
  • dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek.
 • Finanční dokumenty účetní závěrky.

 • Dokumenty vztahující se k předmětu podnikání původce

  • podnikatelské záměry, vývojové studie,
  • výrobní programy roční a delší, rozbory s komentáři,
  • dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty, katalogy, vzorkovnice),
  • ocenění výrobků.

Organizace má mít zpracovaný archivní a spisový řád.

3) Skartační lhůty dle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, §35a z.č. 582/1991 Sb. v platném znění

 • Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let
 • Stejnopisy evidenčních listů – 3 roky

4) Skartační lhůty dle zákona o dani z přidané hodnoty, §35 z.č. 235/2004 Sb. v platném znění

 • Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let
 • Daňové doklady lze uchovávat v elektronické podobě
Z našeho blogu ›
14.10.2014
Co vlastně říká Kobra?

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácen... zobrazit celý článek

14.10.2014
Babiš: Vše proti firmám

To, že Andrej Babiš hodlá firmy přimět platit daně je jistě v pořádku. Ostatně, jak může ten, který řádně platí, konkurovat podvodníkům? Horší už je způsob, jakým hodlá svého cíle dosáhnout. Stát chce svoje a náklady firem na zpracování jeho nápadů jej vůbec nezajímají. Institut nespolehlivého plátce Tak například tvůrčím způsobem nebývale rozvíjí institut nespolehlivého plátce, vymyšlený bývalým ministrem Kalouskem, kterému jinak nemůže... zobrazit celý článek

11.09.2014
Úředníci nestíhají (kontrolovat mne)

Jako majitel penzionu s restaurací mám pochopitelný zájem na spokojenosti svých hostů, která je podmínkou toho, aby se vraceli a, nedej bože, mne nepomlouvali na sociálních sítích. Stát si zřejmě myslí, že můj zájem je zcela opačný, a že mé hosty je především třeba přede mnou a mými zaměstnanci chránit. A tak vydává nejrůznější vyhlášky a nařízení a zřizuje množství kontrolních orgánů. Mám úctu k právu a předpisy se vždy snažím dodržovat. ... zobrazit celý článek

30.06.2014
Plané debaty o důchodech a důchodové reformě

Většina diskuzí k budoucím úpravám důchodových systémů se, bohužel, vztahuje k určitému typu demografických údajů. Tedy k prodlužujícímu se věku průměrného dožití a následně k věku, od kterého má mít člověk nárok na starobní důchod. I tato demografická prognóza je značně zploštělá. Lidé se sice mohou dožívat vyššího věku, ale v takovém fyzickém a psychickém stavu, který jim pracovat stejně nedovolí. Demografické prognózy by proto měly b... zobrazit celý článek