Články z blogu

Zvláštní policejní, finanční a celní tým KOBRA nedávno ohlásil zjištění „obřího daňového podvodu za 330 milionů korun. Je to ale pravda? Do České republiky byly dovezeny kontejnery se zbožím z Číny, které bylo údajně určeno pro vývoz. Celní úřad vyměřil daň z přidané hodnoty z celní hodnoty zboží. Pak bylo zboží skutečně vyvezeno, možná fiktivně na Slovensko, ve skutečnosti snad do jiných států EU. Vývozce oprávněně nárokoval vrácení daně z přidané hodnoty. Pokud bylo zboží skutečně vyvezeno, měl na vrácení daně nárok. Jinou otázkou je, zda byl v jiných státech EU skutečně deklarován dovoz dotčeného zboží. Pokud ne, došlo k poškození (krácení daně) v jiných státech EU. To však již nemůže řešit česká KOBRA, ale orgány jiných států EU. České republice tedy žádná daňová škoda nevznikla. Cena byla údajně podhodnocena až desetinásobně. Ani to by nemělo při vývozu všeho dovezeného zboží na výběr daně v České republice žádný vliv. Pokud k tomuto podhodnocení skutečně došlo, pak KOBRA jen odhalila šlendrián celní správy, která má stanovovat celní hodnotu zboží nejen dle oznámení dovozce, ale i dle svých odhadů skutečné ceny. Ale to se týká většiny dováženého asijského zboží a nejen v České republice. Ministerstvo financí by mělo konečně udělat v celné správě pořádek – i bez skupiny KOBRA. Zboží bylo ...

Autor: Ing. Jaroslav Schulz

Ministru Babišovi rozumím, ale nesouhlasím s ním Ministr Babiš to jistě nemá lehké. Na jedné straně se zavázal lepšímu výběru daní, hledání úspor a snižování schodku státního rozpočtu, na straně druhé ke zvýšení výdajů na sociální politiku a investice. To skutečně moc nejde dohromady. A navíc jsou letos další volby. Ministr se tedy snaží jít především po velkých číslech a prosazuje opatření, která neohrozí jeho popularitu. Nachází zdroje v umrtvené finanční hotovosti, pranýřuje vysoké úniky daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. A hledá spíše drobné úspory na ministerstvech. To vše jsou však jen opatření jednorázová a ne příliš koncepční. Je chvályhodné, že ministr hodlá zavádět daňová opatření uváženě a s předstihem. Skutečně rázné kroky však chybí. Ty nelze zavádět jen z pozice ministra financí, ale koordinovaným úsilím celé vlády a parlamentní koalice. Na daně totiž nelze pohlížet jen jako na zdroj státní pokladny. Naopak – rozumná struktura a výše daní ovlivňuje chod celého národního hospodářství. Daně jsou prostě také nástrojem řízení. Dobře vybírat daně vyžaduje především zavedení pořádku do společnosti. Ten zde není, a tak si mnoho subjektů dělá, co chce. Onen pořádek však nemohou zavádět daňové zákony, kontroly, ani represe. Co přinese registr bankovních účtů, když lze mít účty v zahranič...

Autor: Ing. Jaroslav Schulz

Staré hity se často objevují v novém kabátě. A tak se dnes i na politické scéně znovu objevují názory, že pracovníci finančních úřadů by měli daňovým poplatníkům v daňových věcech radit. A to nad rámec dnes již uzákoněných „závazných posouzení“ vydávaných finančními úřadu k vybraným otázkám. Hlasy k poskytování daňových rad finančními úřady se k mému překvapení opakovaně ozývají i z podnikatelských svazů. Dnes je skutečně řada zaměstnanců finančních úřadů, kteří neformálně a zdarma poskytují účetním daňové rady. Je to však správné? Dle mého názoru nikoli. Rady úředníků by totiž mohly mít svůj význam jen tehdy, pokud by také ručili za případnou způsobenou škodu. Domnívá-li se někdo, že škoda plátci daně po poradě na finančním úřadě nemůže vzniknout, je na hlubokém omylu. Daňový poplatník může být poškozen již tím, že po takovéto poradě zaplatí vyšší daň, než by musel. Může se však stát, že zaplatí i daň nižší, než by měl, a správce daně nejenže doměří daň následně, ale navíc uplatní sankční úroky a penále. To se může lehce stát v případě, že bude z nejrůznějších důvodů daňové řízení znovu otevřeno, případně že budou vzneseny námitky jak zevnitř plátce daně, tak i od třetích osob. Doměření daně nepadá v úvahu v případě, že správce daně vydá na žádost poplatníka ...

Autor: Ing. Jaroslav Schulz

Správce daně svým chováním a nečinností často znemožňuje daňovým subjektům dodržovat samotné zákony. Jako příklad zde uvádíme obstrukce správce daně při registraci zahraničního subjektu k DPH. Liknavost v práci správců daně nás přiměla k sepsání následujícího dopisu generálnímu finančnímu řediteli: Vážený pane řediteli, jako daňový poradce zastupuji mimo jiné řadu zahraničních osob, kterým v České republice vznikají povinnosti účtovat daň z přidané hodnoty. Pochopitelně se snažím, aby byla striktně dodržována veškerá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. Problémem je, že dodržování výše uvedeného zákona brání příslušné pracoviště Finančního úřadu pro Prahu, které je jediným oprávněným místem k daňové registraci zahraničních subjektů. Předpokládal bych, že žádost o registraci daňového subjektu k dani z přidané hodnoty bude vyřízena obratem. Opak je však pravdou. Podotýkám, že zahraniční osoba, která v České republice uskuteční zdanitelné plnění, se dle §6c stává plátcem daně z přidané hodnoty tímto dnem a dle §94 je do 15 dnů povinna podat přihlášku k registraci. Navíc musí dle §28 do stejných 15 dnů vystavit daňový doklad, jehož povinnou náležitostí je dle §9 její daňové identifikační číslo. A vzhledem k měsíčnímu zdaňovacímu období musí dle §101 do 25. dne následujícího měsíce podat ...

Autor: Ing. Jaroslav Schulz, CSc.

Dnes se pozornost zaměřuje hlavně na korupci. Aby ale bylo možné korumpovat, musí vzniknout vhodné podmínky. Kde má Česko Achillovu patu? Dnes je předmětem diskuzí především korupce spojená se státním rozpočtem a fondy Evropské unie. Mimochodem, třeba v televizi veřejně diskutované všimné u lékařů, nechává chladným všechny, včetně justičních orgánů. Celý článek si můžete přečíst na serveru Měšec.cz: Co devastuje příjmy státního rozpočtu

Autor: Ing. Jaroslav Schulz

Tak zase to Kalousek a jeho lidé zbabrali. Chtěli sebrat slevu na dani pracujícím důchodcům, do zákona však dali jen podmínku, že důchodce nesmí pobírat důchod k 1. lednu daného zdaňovacího období. A tak si desetitisíce důchodců začali přerušovat na prvý leden vyplácení důchodu. Ministr financí, jako obvykle, žádnou svou chybu ani záměr nepřipouští. Po zjištění situace nikoho nepotrestal, ale pospíšil si s prohlášením, že je mu důchodců, kteří vyplácení důchodu přerušili a uplatní daňovou slevu, líto. Jeho stanovisko pochopitelně okamžitě podpořilo Generální finanční ředitelství vydáním (pouhé) tiskové zprávy, obsahující pofiderní a nic neříkající stanovisko „o možném zneužití práva a z toho vyplývajícími důsledky“. Jenže co to je „možné zneužití práva“? Zákon přece buď platí, nebo neplatí. A v daném případě jednoznačně platí: Pokud byl důchod vyplácen byť již od 2. ledna, nárok na slevu na dani platí. Daňový poplatník navíc může uplatnit i další slevy: Na manželku v domácnosti, na invaliditu, na vyživované děti, na dobu studia. Všechny tyto slevy však lze uplatňovat jen v měsících, kdy dané skutečnosti platily. V případě pracujících důchodců je však ze zákona měsíční uplatňování slev výslovně vyňato. Vyjádření páně ministra o tom, že by si také mohl na den 1 ledna zapůjčit dítě, tedy ...

Autor: Ing. Jaroslav Schulz, CSc.

Dnešní daňové zákony snad ani nemá cenu sledovat. Novela stíhá novelu, změny jsou skryty v „balících zákonů“, platnost jednotlivých ustanovení má rozptyl od roku 2012 do roku 2016. Jsou novelizovány novely, které ještě nevstoupily v platnost a možná již nikdy v platnost nevstoupí. Díky tomuto stavu je v jedné novele daňového zákona novelizováno několik zákonů (novel) týkajících se stejné daně. Původ chaosu v daňových zákonech Proč to všechno? Jedná se zásadní o rozpory mezi vládními stranami TPO 09 a ODS, nebo lépe mezi ODS a ministrem Kalouskem. ODS před časem přijala tezi, že se daně nemají zvyšovat a že jsou „trestem pro bohaté“. Největší ránu daňovému systému však zasadil ministr Tlustý a jeho slovenští poradci s konceptem tzv. rovné daně ve výši 15%. Ten se sice nikdy komplexně nerealizoval, ale v řadě případů komplikuje situaci dodnes. Dle konceptu rovné daně měly být prakticky odstraněny všechny odvody zaměstnavatelů a nahrazeny platbami zaměstnanců. Důchody vyplácené státem měly být sníženy na naprosté minimum. Sociální únosnost měla být zajištěna relativně vysokou slevou na dani, která by však neměla vliv na výši odvodů zaměstnanců na zdravotní a sociální pojištění, a jednorázovým zvýšením všech mezd o cca 30%. Tím bychom se ve světových tabulkách dostali na čelné místo s nulovými vedlejšími náklady ...

Autor: Ing. Jaroslav Schulz CSc.

Kladli jste si někdy otázky: Jak vzniklo DPH, Mohou si státy EU daňově konkurovat, Není systém reverse charge nespravedlivý, Vydělává ČR na tom, že je zapojena do systému DPH, a řadu jiných otázek? Chcete-li na tyto a podobné otázky znát odpověď, čtěte dál. Jak každý ví, DPH patří mezi tzv. nepřímé daně. Nepřímé proto, že jsou uvaleny na spotřebu konkrétního zboží či služby, nehledě na tom, kdo si toto zboží nebo službu pořizuje. Tzv. plátci DPH fungují jako výběrčí daní pro stát, dochází tedy k nepřímému výběru daní. Zároveň, jak již sám název napovídá, na každém stupni ekonomického řetězce se pouze přičte přidaná hodnota výrobce nebo poskytovatele služby. Celá částka DPH za všechny mezistupně je pak odvedena státu ve chvíli, kdy se v řetězci objeví první neplátce. Stručně o historii DPH Koncept daně z přidané hodnoty vychází z jiných nepřímých daní, které v minulosti měly povahu spotřebních daní uvalených na konkrétní zboží jako cukr, víno, apod. (v historii hojně označované jako akcízy). Často mimochodem docházelo k výběru v naturální podobě. Harmonizace v rámci EU Již od založení Evropského společenství bylo jasné, že v rámci integrace Evropy bude muset dojít ke sjednocení daňového systému. Zásadním krokem k harmonizaci nepřímých daní bylo vydání První směrnice Rady (č.67/227/EEC) přijaté roku 1967. Touto sm...

Autor: Ing. Mgr. Jaroslav Schulz

Jen pro připomenutí: V roce 2009 prosadil v Bruselu ministr Kalousek nižší sazbu daně z přidané hodnoty pro služby s vysokým podílem lidské práce. Nejen pro kadeřnice a údržbáře, ale i pro restaurační stravování či renovace a opravy bytů. Nutno říci, že „staré členské země“ pro tyto činnosti měly schválenu výjimku. Prosadil v Bruselu, ale doma nezavedl. Navíc sníženou sazbu daně začal vytrvale zvyšovat. A v roce 2011 přišel s další myšlenkou: Do budoucna má být jen jedna sazba daně. Přes odpor řady poslanců se záměr ujal a jediná sazba daně, která měla spasit státní rozpočet byla s platností od 1.1.2013. Těžko říci, jak pan ministr uvažuje a počítá. Jisté je, že v roce 2012 začal tvrdit, že jednotná sazba daně státní rozpočet nejen nespasí, ale dokonce zruinuje. A tak si nechal schválit opět dvě sazby daně (ovšem, jak bývá jeho zvykem, jen na omezenou dobu). Pro jistotu však obě ještě o 1% zvedl. Sazby DPH, které mají (možná) platit od 1.1.2013 ve výši 15% a 21% procent se již liší jen o 6%. Jak si již povšiml Jiří Rusnok, je tento rozdíl malý a nedává příliš smysl. Jisté je, že 15% DPH na služby je příliš a vede jen k tomu, že kdo v obchodě a službách (včetně restaurací) může, ten se registraci jako plátce daně vyhne. Možností je celá řada: Obrat se rozdělí mezi více podnikatelů, část tržeb se nepřizná. Ostatně ve &bdquo...

Autor: Ing. Jaroslav Schulz, CSc.

S novými webovými stránkami byl také spuštěn nový Blog. Budeme zde publikovat užitečné informace nejen pro Vaše podnikání. Věřímě, že tento Blog bude důkazem naší vysoké odbornosti, a to jak v oblastech daňového, firemního a účetního poradenství, ale i v oblastech makroekonomie, finančních trhů a jiných. V případě dotazů k článkům nebo jiných reakcí nás neváhejte kontaktovat buď prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo na email inca@inca.cz. Stejnou formou můžete také zasílat náměty na další články, které byste rádi viděli zpracované.

Autor: Ing. Mgr. Jaroslav Schulz

Zobrazit všechny články

Šťítky blogu - kategorie ›