Masarykova univerzita
Pr´avnica fakulta
LLM - obchodn´ı pr´avo (LLM in Corporate Law)
P´ısemn´a pr´ace k modulu
Pracovn´ı pr´avo
Motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy jako nejniˇzˇs´ıho
zaruˇcen´eho pˇr´ıjmu
Vedouc´ı pr´ace k modulu
JUDr. Jaroslav Str´ansk´y, Ph.D.
2013/2014 Ing. Mgr. Jaroslav Schulz
Pr´avnica fakulta Masarykovy univerzity
LLM - obchodn´ı pr´avo (LLM in Corporate Law)
P´ısemn´a pr´ace k modulu
Pracovn´ı pr´avo
Motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy jako nejniˇzˇs´ıho
zaruˇcen´eho pˇr´ıjmu
Ing. Mgr. Jaroslav Schulz
2013/2014
Prohlaˇsuji, ˇze jsem pr´aci Motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy jako nejniˇzˇs´ıho zaruˇcen´eho
pˇr´ıjmu vypracoval samostatnˇe a uvedl v n´ı vˇsechny pouˇzit´e liter´arn´ı a jin´e odborn´e zdroje
v souladu s pr´avn´ımi pˇredpisy a vnitˇrn´ımi pˇredpisy Masarykovy univerzity.
Obsah 3
Obsah
1.
´
Uvod 5
2. Intuice v pozad´ı 6
3. Minim´aln´ı mzda v ˇcesk´em pavn´ım prostˇred´ı 7
4. Funkce minim´aln´ı mzdy 8
5. Motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy 9
6. Pˇredpoklady modelu 9
6.1. Referenˇcn´ı dom´acnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.2.
ˇ
Cist´y disponibiln´ı d˚uchod ve vazbˇe na pracovn´ı zaˇrazen´ı . . . . . . . . . . 11
7. Pr´avn´ı aspekty pˇredpoklad˚u a anal´yzy 11
7.1. Okruh opr´avnˇen´ych osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.2. Postaven´ı dom´acnosti na trhu pr´ace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.3.
ˇ
Cist´y pˇr´ıjem ze avisl´e ˇcinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.4. Forma bydlen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.5. Bydliˇstˇe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.6. aklady na bydlen´ı a norma podm´ınek bydlen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.6.1. Podlahoa plocha bytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.6.2. ajemn´e a sluˇzby souvisej´ıc´ı s ajemn´ym . . . . . . . . . . . . . . . 14
7.7.
ˇ
Zivotn´ı a existenˇcn´ı minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.8. Dalˇs´ı pouˇz´ıvan´e legislativn´ı zkratky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.9. Zahrnut´e avky plynouc´ı ze st´atn´ı soci´aln´ı podpory . . . . . . . . . . . . . 16
7.9.1. Rozhodn´y pˇr´ıjem pro pˇrizn´an´ı testovan´ych avek . . . . . . . . . . 16
7.9.2. Pˇr´ıdavek na d´ıtˇe (Hlava prvn´ı, §17 a asl. ZSSP) . . . . . . . . . . . . . 17
7.9.3. Pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı (Hlava tˇret´ı, §24 a asl. ZSSP) . . . . . . . . . . . 17
7.9.4. Rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek (Hlava at´a, §30 a asl. ZSSP) . . . . . . . . . . . 17
7.10. Zahrnut´e avky plynouc´ı z pil´ıˇre soci´aln´ı pomoci . . . . . . . . . . . . . . . 18
7.10.1. Rozhodn´y pˇr´ıjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.10.2. Pˇr´ıspˇevek na ˇzivobyt´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7.10.3. Doplatek na bydlen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8. V´ysledky kalibrace modelu 20
Obsah 4
9. Zhodnocen´ı motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy 25
9.1. Dalˇs´ı faktory ovlivˇnuj´ıc´ı motivaˇcn´ı funkci minim´aln´ı mzdy . . . . . . . . . 26
9.1.1. Dohody o prac´ıch konan´ych mimo pracovn´ı pomˇer . . . . . . . . . . 26
9.1.2. Osvobozen´e pˇr´ıjmy nezapoˇc´ıt´avan´e do pˇr´ıjm˚u rozhodn´ych pro soci´aln´ı
avky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.2. Dopady faktor˚u ovlivˇnuj´ıc´ıch dodateˇcn´y pˇr´ıjem na nezamˇestnan´e dom´acnosti 28
10.avˇer 33
11.Resum´e 36
Seznam pavn´ıch pˇredpis˚u 38
Seznam literatury 38
Seznam judikatury 38
Ostatn´ı zdroje 39
Seznam tabulek 41
Seznam zkratek 41
A. ypoˇcet nepracuj´ıc´ı dom´acnosti ˇzivotn´ı minimum jako ˇastka ˇzivobyt´ı 42
B. ypoˇcet nepracuj´ıc´ı dom´acnosti existenˇcn´ı minimum jako ˇastka ˇzivobyt´ı 46
C. ypoˇcet pracuj´ıc´ı dom´acnosti existenˇcn´ı minimum jako ˇastka ˇzivobyt´ı 50
1
´
Uvod 5
1.
´
Uvod
Minim´aln´ı mzda je institutem pracovn´ıho pr´ava, kter´y je zakotven ve vˇsech vyspˇel´ych
st´atech svˇeta. Jedn´a se o nejniˇzˇs´ı ´uroveˇn mzdy, kterou je zamˇestnavatel povinen podle
pr´avn´ıho pˇredpisu nebo na akladˇe smlouvy poskytnout za vykonanou pr´aci. arovn se
jedn´a o referenˇcn´ı hodnotu pro ˇradu dalˇs´ıch oblast´ı. T´ema minim´aln´ı mzdy je aktu´aln´ı jiˇz
pˇres 100 let. O tom, zda a b´yt institut minim´aln´ı mzdy pˇr´ıtomen v pr´avn´ım prostˇred´ı
vyspˇel´ych zem´ı, se jiˇz spory nevedou. Nekonˇc´ıc´ı debatou vˇsak je, v jak´e yˇsi a b´yt
nejmenˇs´ı zaruˇcen´y pˇr´ıjem ve spoleˇcnosti stanoven. Nejedn´a se pˇritom v´yhradnˇe o politice
t´ema, nebot
do procesu tvorby minim´aln´ı mzdy je ˇcasto zapojeno mnoho ajmoych
skupin a instituc´ı.
Z ekonomick´eho pohledu je minim´aln´ı mzda cenou pr´ace, kter´a nen´ı stanovena na
akladˇe trˇzn´ıch mechanism˚u (na akladˇe autonomie v˚ule). Pˇredstavuje tak v´yznamnou
rigiditu na trhu pr´ace, jej´ıˇz vliv na ekonomiku a trh pr´ace je pˇredmˇetem ajmu mnoha
ekonom˚u. Mezi ekonomy je nejv´ıce pozornosti enov´ano zejm´ena vlivu yˇse minim´aln´ı
mzdy na nezamˇestnanost, pˇr´ıpadnˇe na rozloˇzen´ı ostatn´ıch mezd v ekonomice, a to jak v
amci teoretick´e, tak empirick´e ekonomie.
Starˇs´ı teoreticky zamˇeˇren´e pr´ace maj´ı tendenci vyvozovat avˇery shodn´e se standardn´ı
a nejjednoduˇsˇs´ı cebnicovou ekonomi´ı - neoklasickou teori´ı. V podm´ınk´ach dokonal´e kon-
kurence a dokonal´e informovanosti ekonomicych agent˚u a zaveden´ı minim´aln´ı mzdy
vˇzdy negativn´ı dopad na zamˇestnanost. S rozvojem ekonomie se vˇsak rozv´ıjel i pˇr´ıstup ke
zkoum´an´ı minim´aln´ı mzdy, pˇriˇcemˇz lze zjednoduˇsenˇe konstatovat, ˇze i kdyˇz se pˇripouˇst´ı,
ˇze by minim´aln´ı mzda mohla m´ıt negativn´ı dopad na zamˇestnanost (r˚ust minim´aln´ı mzdy
zvyˇsuje nezamˇestnanost), lze tyto efekty pozorovat pouze v kr´atk´em obdob´ı statick´y
koncept. Z hlediska dlouh´eho obdob´ı vˇsak v amci r˚ustov´ych teori´ı ekonomiky k po-
dobn´ym ysledk˚um dospˇet nelze. I proto lze shrnout, ˇze teoretick´a ekonomie sp´ıˇse do-
poruˇcuje konkr´etn´ı efekty zaveden´ı a zv´yˇsen´ı minim´aln´ı mzdy zkoumat empiricky, tedy
na dostupn´ych datech.
avˇery empirick´ych ekonometrick´ych model˚u jsou nejednoznaˇcn´e, pˇriˇcemˇz avis´ı zejm´ena
na vstupn´ıch makroekonomicky agregovan´ych datech. Nˇekteˇr´ı autoˇri tud´ıˇz shled´avaj´ı
vliv minim´aln´ı mzdy na nezamˇestnanost striktnˇe negativn´ı, jin´ı konstatuj´ı statisticky
nev´yznamn´y vztah bez moˇznosti posouzen´ı, dalˇs´ı zase pozitivn´ı vliv minim´aln´ı mzdy na
zamˇestnanost.
V´ıce se ekonomice problematice minim´aln´ı mzdy budu vˇenovat v disertaˇcn´ı pr´aci.
Pro pˇrehlednou reˇserˇsi teoretick´ych i empiricych edeck´ych pr´aci lze prozat´ım odk´azat
2 Intuice v pozad
´
ı 6
na pˇr´ısluˇsnou literaturu.
1
asadn´ım nedostatek vˇedeck´ych prac´ı enuj´ıc´ıch se minim´aln´ı
mzdˇe je jejich izolovan´y pohled. Minim´aln´ı mzda je vˇsak komplexn´ım institutem, kter´y
nelze jednoduˇse abstrahovat. Je specifickou souˇast´ı daˇnov´eho syst´emu a soci´aln´ı politiky
st´atu, pˇriˇcemˇz a plnit ˇradu r˚uznoroych funkc´ı. Konkr´etn´ı postaven´ı minim´aln´ı mzdy
v pr´avn´ım ˇadu jednotliv´ych st´atu pˇritom hraje asadn´ı roli. aroveˇn se tak realizuj´ı c´ıle
a vize hospoaˇrsk´ych politik. Pokud makroekonomicky agregovan´a data nevych´azej´ı z
konkr´etn´ıch legislativn´ıch podm´ınek, nemohou ani v´ysledn´e avˇery vypov´ıdat o skuteˇcn´em
dopadu minim´aln´ı mzdy.
Pˇredmˇetem eho ajmu proto nen´ı institut minim´aln´ı mzdy ve edeck´e pr´aci pouze
z pohledu ekonoma, ale tak´e v amci konkr´etn´ı pr´avn´ı ´upravy v podm´ınk´ach
ˇ
Cesk´e re-
publiky. C´ılem eto pr´ace je rozpracovat institut minim´aln´ı mzdy z ˇsirˇs´ıho pohledu, v
tomto pˇr´ıpadˇe uv´est problematiku motivcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy pro nezamˇestnan´e
(viz ale), a t´ım pˇripravit podm´ınky pro dalˇs´ı hlubˇs´ı anal´yzu. Existence minim´aln´ıch ga-
rantovan´ych soci´aln´ıch pˇr´ıjm˚u totiˇz zp˚usobuje konkurenci mezi minim´aln´ımi pracovn´ımi
a soci´aln´ımi pˇr´ıjmy. Nevhodn´e nastaven´ı minim´aln´ı mzdy v amci soci´aln´ı politiky m˚uˇze
v´est z k tzv.
soci´aln´ımu parazitismu“.
Vzhledem k pl´anovan´emu rozsahu eto pr´ace jsem nucen ˇradu souvislost´ı zjednoduˇsovat.
Ty budou doplnˇeny spolu s dalˇs´ımi v navazuj´ıc´ı disertaˇcn´ı pr´aci.
Struktura pr´ace je n´asleduj´ıc´ı. V ´uvodn´ı ˇasti prezentuji ˇcten´aˇri motivaci pˇredmˇetu t´eto
pr´ace, kter´a je d˚uleˇzit´a zejm´ena pro makroekonomick´e modelov´an´ı efekt˚u minim´aln´ıch
mezd na nezamˇestnanost a ykon ekonomiky. Po struˇcn´em pˇredstaven´ı institutu minim´aln´ı
mzdy jako pracovn´ıho pr´ava rozeberu funkce, kter´e minim´aln´ı mzda a z teoretick´eho
pohledu splˇnovat. D˚uraz pˇritom bude kladen na motivcn´ı prvek jako ned´ılnou souˇast teo-
retick´e koncepce minim´aln´ı mzdy. V praktick´e ˇasti pot´e odhadnu ˇcist´e pˇr´ıjmy dom´acnost´ı
na akladˇe pˇredem dan´ych podm´ınek. Tyto pˇredpoklady vycaz´ı z platn´e legislativy
ˇ
Cesk´e
republiky. Vˇsechny dotˇcen´e pˇredpisy budou ˇadnˇe citoany. V avˇereˇcn´ych ˇastech pr´ace
zhodnot´ım v´ysledky s d˚urazem na posouzen´ı motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy.
2. Intuice v pozad´ı
Pˇri zkoum´an´ı dopad˚u minim´aln´ı mzdy na nezamˇestnanost nen´ı d˚uleˇzit´a absolutn´ı hod-
nota minim´aln´ı mzdy. Hlavn´ımi faktory ovlivˇnuj´ıc´ımi ysledn´y efekt zaveden´ı (zv´yˇsen´ı)
minim´aln´ı mzdy a jeho rozsahu je relativn´ı vztah (vzd´alenost) minim´aln´ı mzdy a mzdy
1
Ragacs, Christian Minimum Wages and Employment: Static and Dynamic Non-market-clearing Equi-
librium Models. Palgrave Macmillan, 2004
3 Minim
´
aln
´
ı mzda v
ˇ
cesk
´
em pr
´
avn
´
ım prost
ˇ
red
´
ı 7
pr˚umˇern´e mzdy a tak´e minim´aln´ı mzdy a akladn´ıch soci´aln´ıch avek (soci´aln´ıch bene-
fit˚u).
Ekonomoe ve vˇetˇsinˇe pˇr´ıpad˚u aproximuj´ı pr˚umˇernou mzdu medi´anem mezd. Pro akladn´ı
soci´aln´ı avky yv´a typicky zvolena promˇenn´a vyjadˇruj´ıc´ı ˇzivotn´ı minimum, coˇz jak pop´ıˇsi
v dalˇs´ım textu, alespoˇn v pˇr´ıpadˇe
ˇ
CR neodpov´ıd´a realitˇe. arovn se domn´ıv´am, ˇze ob-
dobn´a situace je i v ostatn´ıch zem´ıch, ve kter´ych je rozvinut´y ejak´y soci´aln´ı syst´em.
Samotn´a minim´aln´ı mzda je pak v empirick´ych publikac´ıch vyjadˇrov´ana v brutto hod-
notˇe, coˇz je velmi zav´adˇej´ıc´ı. Racion´alnˇe chovaj´ıc´ı se ekonomick´e subjekty (jednotlivci,
dom´acnosti) se nerozhoduj´ı na akladˇe hrub´eho pˇr´ıjmu, n´ybrˇz tzv. ˇcist´eho disponibiln´ıho
pˇr´ıjmu (d˚uchodu). Jak bude patrn´e pozdˇeji, ten se m˚uˇze vlivem soci´aln´ı a daˇnov´e politiky
st´atu yznamnˇe liˇsit od sv´e brutto hodnoty.
3. Minim´aln´ı mzda v ˇcesk´em pr´avn´ım prostˇred´ı
ˇ
Rada Evropan˚u pokl´ad´a, v dobr´em ˇci ˇspatn´em, evropsk´e st´aty za ty nejv´ıce rozvinut´e,
co se soci´aln´ıch a solid´arn´ıch syst´emu t´yˇce. Historicky tomu tak vˇzdy nebylo. Prvn´ı z´akon
zaadˇej´ıc´ı institut minim´aln´ı mzdy byl schalen v roce 1894 na Nov´em elandu. Z ev-
ropsk´ych st´at˚u zavedla minim´aln´ı mzdu jako prvn´ı Velk´a Brit´anie v roce 1909, po vzoru
sv´ych b´yval´ych koloni´ı (Noeho Z´elandu a Austr´alie). V USA doˇslo k zaˇclenˇen´ı minim´aln´ı
mzdy do tamn´ıho pr´avn´ıho syst´emu v roce 1938 pˇrijet´ım akona Fair Labor Standards
Act. Pˇrijet´ı pˇredch´azela bouˇrliv´a pˇres 30 let trvaj´ıc´ı bitva. Zam´ıtav´y postoj Americk´eho
´ustavn´ıho soudu prolomil na ekolik´at´y pokus aˇz prezident F. D. Roosevelt v amci sou-
boru zivuj´ıc´ıch opatˇren´ı po Velk´e hospoaˇrsk´e krizi, tzv. New Deal.
V
ˇ
Ceskoslovensku byla minim´aln´ı mzda zavedena roku 1919. O ˇsirˇs´ı uplatˇnoan´ı mi-
nim´aln´ıch mezd se zaslouˇzila zejm´ena Mezin´arodn´ı organizace pr´ace (International Labor
Organisation), konkr´etnˇe mezin´arodn´ı ´umluvy o minim´aln´ıch mzd´ach.
2
Ty tak´e v letech
1950 a 1964 ratifikovalo
ˇ
Ceskoslovensko a po revoluci v roce 1991 tehdejˇs´ı
ˇ
CSFR.
Mechanismy, jak´ymi docaz´ı ke stanoven´ı konkr´etn´ı yˇse minim´aln´ıch mezd, jsou v
podstatˇe dva. Jednostrann´y pr´avn´ı akt maj´ıc´ı s´ılu akona nebo kolektivn´ı vyjedn´av´an´ı o
smlouvˇe. Prv´y zp˚usob je v nˇekter´ych zem´ıch doplnˇen o autoregulaˇcn´ı principy nejˇcastˇeji
formou indexace minim´aln´ıch mezd v˚ci inflaci. Pˇri pˇrechodu z centr´alnˇe pl´anovan´e na
trˇzn´ı ekonomiku nebyl v
ˇ
Ceskoslovensku, resp.
ˇ
Cesk´e republice dostateˇcnˇe rozvinut´y
soci´aln´ı dialog ani podm´ınky pro jeho rychl´e vytvoˇren´ı. I proto je doposud v ˇcesk´em
2
´
Umluva ˇc. 26, o zaveden´ı metod stanoven´ı minim´aln´ıch mezd
´
Umluva ˇc. 99, o metoach stanoven´ı minim´aln´ıch mezd v zemˇedˇelstv´ı
4 Funkce minim
´
aln
´
ı mzdy 8
pr´avn´ım ˇadu ukotvena minim´aln´ı mzda, resp. soubor minim´aln´ıch mezd (tzv. zaruˇcen´e
mzdy) v akon´ıku pr´ace.
3
Vl´ada a pˇritom zmocnˇen´ı v §111 odst. 2 a §112 odst. 2 yˇsi
minim´aln´ıch mezd naˇr´ızen´ım upravovat. Vyˇsˇs´ı minim´aln´ı mzdy pak m˚ze odboroa orga-
nizace ujednat v kolektivn´ı smlouvˇe.
4. Funkce minim´aln´ı mzdy
Jak vypl´yv´a z ratifikovan´ych ´umluv Mezin´arodn´ı organizace pr´ace, podstatou insti-
tutu minim´aln´ı mzdy je regulaˇcn´ı asah do liber´aln´ıho formoan´ı mezd jako ceny pr´ace.
Za akladn´ı funkce minim´aln´ı mzdy oznaˇcuje yzkumn´y ´ustav pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı
Ministerstva pr´ace]:
4
1. Soci´alnˇe-ochrann´a funkce, a to jak v˚ci zamˇestnanc˚um, tak v˚ci zamˇestnavatel˚um.
Zamˇestnanci je garantoan neprolomiteln´y minim´aln´ı pˇr´ıjem, kter´y jej a ochraˇnovat
v˚ci chudobˇe a aroveˇn mu umoˇznit ˇzit´ı v asmu pˇrijateln´e skromn´e hmotn´e a
d˚ustojn´e spotˇreby a soci´aln´ıch kontakt˚u. Tato funkce je historicky nejstarˇs´ı. Vycaz´ı
z pˇredpokladu, ˇze zamˇestnanec je vˇzdy slabˇs´ı stranou ve vyjedn´av´an´ı o mzdov´ych
podm´ınk´ach.
V˚ci zamˇestnavateli spoˇc´ıv´a ochrann´a funkce zejm´ena v zajiˇstˇen´ı rovn´ych konku-
renˇcn´ıch podm´ınek mezi podnikatelsk´ymi subjekty a v˚uˇci tzv. mzdov´emu podb´ızen´ı.
2. Ekonomicko-kriteri´aln´ı funkce sleduje ˇsirˇs´ı kontext hospoaˇrsk´e politiky ve vztahu
k soci´aln´ı politice st´atu, politice zamˇestnanosti a tedy regulaci trhu pr´ace nebo
konkurenceschopnosti arodn´ı ekonomiky. Hlavn´ım sledovan´ym krit´eriem pˇritom je
vytvoˇren´ı dostateˇcn´e motivace pro ´uˇcastn´ıky trhu pr´ace k vyhled´av´an´ı, pˇrevzet´ı a
vykon´av´an´ı leg´aln´ı zamˇestnaneck´e pracovn´ı ˇcinnosti.
Existence garantovan´ych soci´aln´ıch pˇr´ıjm˚u zp˚usobuje konkurenci mezi minim´aln´ımi pra-
covn´ımi a soci´aln´ımi pˇr´ıjmy. Jak bylo zm´ınˇeno v ´uvodu, rozhoduj´ıc´ım motivcn´ım krit´eriem
k vykon´av´an´ı leg´aln´ı pracovn´ı ˇcinnosti je vztah mezi ´urovn´ı minim´aln´ı mzdy, a z n´ı
vypl´yvaj´ıc´ıho ˇcist´eho disponibiln´ıho pˇr´ıjmu, a minim´aln´ıho garantovan´eho soci´aln´ıho pˇr´ıjmu.
Obˇe funkce pˇritom od sebe nelze oddˇelovat, a to ani pro potˇreby posouzen´ı motivcn´ı
funkce.
´
Uzk´a prov´azanost obou funkc´ı je nejv´ıce patrn´a u
bezdomovc˚u“, resp. osob bez
pˇr´ıstˇreˇs´ı.
5
3
akon ˇc. 262/2006 Sb., akon´ık pr´ace, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
4
Baˇst´yˇr, Ivo Vybran´e aktu´aln´ı probl´emy minim´aln´ı mzdy v
ˇ
CR. yzkumn´y ´ustav pr´ace a soci´aln´ıch
vˇec´ı Ministerstva pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı, 2005
5
akon ˇc. 108/2006 Sb., o soci´aln´ıch sluˇzb´ach, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
6 P
ˇ
redpoklady modelu 9
5. Motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy
K tomu, aby bylo moˇzn´e posoudit, zda souˇcasn´a yˇse minim´aln´ı mzdy pln´ı ceteris
paribus uspokojivˇe ˇci nedostateˇcnˇe svoji motivcn´ı funkci, je nutn´e podrobnˇeji prozkoumat
urˇcit´e oblasti st´atn´ı soci´aln´ı politiky. St´atn´ı soci´aln´ı politika vych´az´ı z ˇcl. 30 bod 2 Listiny
akladn´ıch pr´av a svobod
6
a v principu ji lze rozdˇelit na tˇri akladn´ı pil´ıˇre:
1. Soci´aln´ı pojiˇstˇen´ı - skl´ad´a se z dvou akladn´ıch oblast´ı, pojistn´eho na soci´aln´ı za-
bezpeˇcen´ı a pˇr´ıspˇevek na st´atn´ı politiku zamˇestnanosti a pojistn´eho na veˇrejn´e zdra-
votn´ı pojiˇstˇen´ı;
2. St´atn´ı soci´aln´ı podpora je zamˇeˇrena zejm´ena na podporu rodin s etmi, ˇcerpat z
n´ı vˇsak mohou i bezdˇetn´e osoby. SSP je upravena zejm´ena z´akonem o st´atn´ı soci´aln´ı
podpoˇre (d´ale jen ZSSP)
7
;
3. Soci´aln´ı pomoc je urˇcena osob´am, kter´e se nach´az´ı v avaˇzn´e ˇci nepˇr´ızniv´e ˇzivotn´ı
situaci. Legislativnˇe je soci´aln´ı pomoc zakotvena v akonˇe o soci´aln´ıch sluˇzb´ach
8
a
pomoci v hmotn´e nouzi (d´ale jen ZHM)
9
, p´ci o zdravotnˇe postiˇzen´e obˇcany.
Pro ´cely jak st´atn´ı soci´aln´ı podpory, tak soci´aln´ı pomoci je vyuˇz´ıv´an akon o ˇzivotn´ım
a existenˇcn´ım minimu,
10
kter´y stanovuje minim´aln´ı hranici penˇzn´ıch pˇr´ıjm˚u k zajiˇstˇen´ı
yˇzivy a ostatn´ıch akladn´ıch osobn´ıch potˇreb a pˇreˇzit´ı.
Je tˇreba tak´e dodat, ˇze dom´acnosti yznamn´ym zp˚usobem ovlivˇnuje politika bydlen´ı.
Ta je integr´aln´ı souˇast´ı soci´aln´ı politiky. Je zakotvena v r˚uzn´ych form´ach v pr´avn´ıch
pˇredpisech st´atn´ı soci´aln´ı podpory i soci´aln´ı pomoci.
6. Pˇredpoklady modelu
Pro ´uˇcely t´eto pr´ace budou ale zohledˇnov´any pouze ty avky, kter´e maj´ı formu pra-
videln´ych finanˇcn´ıch transfer˚u. arovn se ale soustˇred´ım pouze na standardn´ı typy
dom´acnost´ı, nebot
rozsah t´eto pr´ace nedovoluje prozkoum´an´ı vˇsech moˇzn´ych pˇr´ıpad˚u.
ale tedy neuvzuji o osob´ach zdravotnˇe postiˇzen´ych ani osob´ach pob´ıraj´ıc´ıch starobn´ı
d˚uchody.
6
´
Ustavn´ı akon ˇc. 2/1993 Sb., Listina akladn´ıch pr´av a svobod, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
7
akon ˇc. 117/1995 Sb., o st´atn´ı soci´aln´ı podpoˇre, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
8
akon ˇc. 108/2006 Sb., o soci´aln´ıch sluˇzb´ach, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
9
akon ˇc. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotn´e nouzi, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
10
akon ˇc. 110/2006 Sb., o ˇzivotn´ım a existenˇcn´ım minimu, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
6 P
ˇ
redpoklady modelu 10
Pr´ace t´z nezohledˇnuje r˚uzn´e atypick´e situace ani samotn´y proces spr´avn´ıho ˇr´ızen´ı o
avk´ach. Splˇnuje-li opr´avnˇen´a osoba nebo opr´avnˇen´e spoleˇcnˇe posuzovan´e osoby arok na
pˇrizn´an´ı d´avky, pˇredpokl´ad´a se pravideln´a v´yplata v´yˇse d´avky za definovan´ych podm´ınek
bez dalˇs´ıho.
6.1. Referenˇcn´ı dom´acnosti
D˚uvod˚u, proˇc ekonomica i pr´avn´ı teorie pracuje s dom´acnost´ı jako akladn´ı analytickou
jednotkou, je ekolik. Dom´acnost je mnoˇzina osob propojen´ych vz´ajemn´ymi vazbami,
kter´e spoleˇcnˇe ve vˇetˇs´ı ˇci menˇs´ı m´ıˇre hospodaˇr´ı. Normativem, ze kter´eho se vycaz´ı, je
standardn´ı rodina s etmi. Tu povaˇzujeme za akladn´ı stavebn´ı amen st´atu. Existence
rodiny s dˇetmi je pˇredpokladem pro zachoan´ı a kontinuitu existence st´atu. Osoby sd´ılej´ıc´ı
spoleˇcnou dom´acnost se navenek jev´ı jako ucelen´a jednotka, jej´ıˇz rozhodoan´ı a choan´ı
je jednotn´e a avisl´e na vz´ajemn´ych interakc´ıch uvnitˇr dom´acnosti. Tento znak je patrn´y
zejm´ena v oblasti bydlen´ı. Situace konkr´etn´ıch osob je pak odvozenou situac´ı dom´acnosti.
I pˇresto, ˇze se v souˇcasnosti en´ı sloˇzen´ı dom´acnost´ı, pˇr´ıpadnˇe tyto dom´acnosti form´alnˇe
neexistuj´ı, je vhodn´e i nad´ale tyto osoby povzovat za dom´acnost a vytv´aˇret hospoaˇrskou
politiku s ohledem na tuto analytickou jednotku. Legislativn´ı pˇredpisy jsou v tomto ohledu
flexibiln´ı. Pojem dom´acnost nahrazuj´ı tzv. okruhem spoleˇcnˇe posuzovan´ych osob (viz
ale).
Na akladˇe v´yˇse zm´ınˇen´ych pˇredpoklad˚u jsem urˇcil asleduj´ıc´ı sloˇzen´ı referenˇcn´ıch
dom´acnost´ı:
a) Jednotlivec, tj. samostatn´a osoba
b) 2 dospˇel´ı jednotlivci
c) Jednotlivec a nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let
d) Jednotlivec a 2 nezaopatˇren´e eti do 6 let
e) Jednotlivec a nezaopatˇren´e d´ıtˇe ve eku 6-15 let
f) 2 dospˇeli jednotlivci a nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let
g) 2 dospˇel´ı jednotlivci a 2 nezaopatˇren´e eti do 6 let
h) 2 dospˇel´ı jednotlivci a nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let a nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 11
Maxim´aln´ı poˇcet ˇclen˚u dom´acnosti je ˇctyˇri. D˚uvodem je shodn´a yˇse normativn´ıch aklad˚u
pro ´uˇcely pˇr´ıspˇevku na bydlen´ı pro poˇcet dom´acnosti o ˇctyˇrech a v´ıce ˇclenech.
11
6.2.
ˇ
Cist´y disponibiln´ı d˚uchod ve vazbˇe na pracovn´ı zaˇrazen´ı
Pro referenˇcn´ı dom´acnosti budou nasimuloany a vypoˇcteny ˇcist´e pˇr´ıjmy vypl´yvaj´ıc´ı
z podm´ınek dotˇcen´e legislativy, kter´e umoˇzn´ı stanovit re´aln´e yˇse jejich ˇcist´ych pˇr´ıjm˚u.
Vzhledem k postaven´ı na trhu pr´ace jsou zkoum´any dva stavy:
a) Nepracuje - situace, kdy v dom´acnosti nepracuje ani jeden dospˇel´y jednotlivec;
b) Pracuje - situace, kdy kaˇzd´y dospˇel´y jednotlivec pracuje, a to za minim´aln´ı mzdu.
7. Pr´avn´ı aspekty pˇredpoklad˚u a anal´yzy
V eto ˇasti podrobnˇeji rozeberu jednotliv´e aspekty prvk˚u vych´azej´ıc´ıch z pr´avn´ıch
pˇredpis˚u a vstupuj´ıc´ıch do ypoˇctu ˇcist´eho disponibiln´ıho pˇr´ıjmu dom´acnost´ı. Uvedeny
budou pouze ty pr´avn´ı aspekty, kter´e se pˇr´ımo samotn´eho v´ypctu dot´ykaj´ı.
7.1. Okruh opavnˇen´ych osob
Pro jednoduchost pˇredpokl´ad´am osoby s ˇceskou st´atn´ı pˇr´ısluˇsnost´ı pˇrihl´aˇsen´e v
ˇ
Cesk´e
republice k trval´emu pobytu podle §10 a 10a akona o evidenci obyvatel.
12
T´ım je bez
dalˇs´ıho splnˇena moˇznost tˇechto osob ˇadat o avky st´atn´ı soci´aln´ı politiky.
7.2. Postaven´ı dom´acnosti na trhu pace
Vzhledem k trhu pr´ace, upraven´ym zejm´ena akonem o zamˇestnanosti
13
a akon´ıkem
pr´ace, pˇredpokl´ad´am pouze dvˇe moˇzn´e situace t´ykaj´ıc´ı se dospˇel´ych jednotlivc˚u v dom´acnosti.
1. Kaˇzd´y dospˇel´y jednotlivec vykon´av´a pr´aci formou avisl´e ˇcinnosti ve standardn´ım
pracovn´ım pomˇeru, dle ˇasti druh´e akon´ıku pr´ace. Za vykonanou pr´aci pob´ır´a
odmˇenu ve v´yˇsi minim´aln´ı mzdy dle §111 akon´ıku pr´ace.
ˇ
adn´y dalˇs´ı pˇr´ıjem ne-
dost´av´a.
11
akon ˇc. 117/1995 Sb., o st´atn´ı soci´aln´ı podpoˇre, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §24 a asl.
12
akon ˇc. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodn´ych ˇc´ıslech a o zmˇenˇe ekter´ych akon˚u (z´akon o
evidenci obyvatel) , ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
13
akon ˇc. 435/2004 Sb., o zamˇestnanosti, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 12
2.
ˇ
adn´y z dospˇel´ych jednotlivc˚u nepracuje ani nepob´ır´a ˇadnou jinou odmˇenu za
vykonanou pr´aci. Vzhledem k podm´ınk´am upravuj´ıc´ım arok opr´avnˇen´ych osob
na jednotliv´e soci´aln´ı avky pˇredpokl´ad´am, ˇze je dlouhodobˇe zaps´an v evidenci
uchazeˇc˚u o zamˇestn´an´ı, aroveˇn vˇsak nem´a arok na podporu v nezamˇestnanosti
ani podporu pˇri rekvalifikaci.
14
Zkoum´an´ı podm´ınek, za jak´ych m˚ze yt uchazeˇc o zamˇestn´an´ı dlouhodobˇe veden v
evidenci, ani praktick´a aplikace a faktick´e metody dlouhodobˇe veden´ych uchazeˇc˚u nejsou
ale rozeb´ır´any, nebot
pˇresahuj´ı amec t´eto pr´ace.
7.3.
ˇ
Cist´y pˇr´ıjem ze avisl´e ˇcinnosti
Pˇri stanoven´ı ˇcist´eho pˇr´ıjmu jednotlivce, ale i dom´acnosti vych´az´ım z platn´eho naˇr´ızen´ı
vl´ady o hrub´e v´yˇsi minim´aln´ı mzdy.
15
Hrub´y pˇr´ıjem je upraven dle pˇr´ısluˇsn´ych ustanoven´ı
akona o dani z pˇr´ıjm˚u,
16
vˇcetnˇe uplatnˇen´ı dostupn´ych slev, tj. slevy na dani
17
a slevy
resp. daˇnov´eho bonusu na d´ıtˇe.
18
Pro ´cely t´eto pr´ace nejsou uvaˇzoany jin´e ocitateln´e poloˇzky od akladu danˇe
19
nebo
slevy na dani, a to z d˚uvod˚u, ˇze z pˇr´ıjm˚u na hranici minim´aln´ı mzdy jiˇz v´ıce pon´ıˇzit
daˇnovou z´atˇeˇz nelze. V pˇr´ıpadˇe zaveden´ı kapit´alov´ych ˇzivotn´ıch pojiˇstˇen´ı nebo obdobn´ych
institut˚u spoˇren´ı dom´acnost´ı by byl ovlivnˇen pˇr´ıjem rozhodn´y pro ekter´e typy avek,
coˇz by zbyteˇcnˇe komplikovalo v´ypcet bez jak´ehokoliv efektu na vliv motivcn´ı funkce
minim´aln´ı mzdy.
Z pˇr´ıjm˚u ze avisl´e ˇcinnosti jsou strˇzeny pˇr´ısluˇsn´e ˇastky dle platn´ych sazeb pojistn´eho
na veˇrejn´e zdravotn´ı pojiˇstˇen´ı
20
a pojistn´eho na soci´aln´ı zabezpcen´ı a pˇr´ıspˇevek na st´atn´ı
politiku zamˇestnanosti.
21
14
akon ˇc. 435/2004 Sb., o zamˇestnanosti, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u Hlava III, §39 a asl.
15
Naˇr´ızen´ı vl´ady ˇc. 567/2006 Sb., o minim´aln´ı mzdˇe, o nejniˇzˇs´ıch ´urovn´ıch zaruˇcen´e mzdy, o vymezen´ı
zt´ıˇzen´eho pracovn´ıho prostˇred´ı a o yˇsi pˇr´ıplatku ke mzdˇe za pr´aci ve zt´ıˇzen´em pracovn´ım prostˇred´ı,
ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
16
akon ˇc. 586/1992 Sb., o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
17
akon ˇc. 586/1992 Sb., o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §35ba
18
akon ˇc. 586/1992 Sb., o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §35c
19
akon ˇc. 586/1992 Sb., o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §34
20
akon ˇc. 592/1992 Sb., o pojistn´em na veˇrejn´e zdravotn´ı pojiˇstˇen´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
21
akon ˇc. 589/1992 Sb., o pojistn´em na soci´aln´ı zabezpeˇcen´ı a pˇr´ıspˇevku na st´atn´ı politiku
zamˇestnanosti, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 13
7.4. Forma bydlen´ı
Vˇsechny dom´acnosti jsou v ajemn´ım vztahu v souladu s obˇcansk´ym akon´ıkem.
22
Vlastn´ı bydlen´ı nebylo pro ´cely eto pr´ace br´ano v zˇretel, nebot
realitˇe a zkouman´e
c´ılov´e skupinˇe sp´ıˇse odpov´ıd´a ajemn´ı bydlen´ı, pˇr´ıpadnˇe bydlen´ı na ubytovn´ach, tzv. jin´e
formy bydlen´ı. Z rozsahov´ych d˚uvod˚u nebyly jin´e formy bydlen´ı analyzov´any.
7.5. Bydliˇstˇe
Bydliˇstˇem se ale a pro ´cely aroku na jednotliv´e avky rozum´ı definice v §5 odst.
6 akona o hmotn´e nouze. Z prakticych d˚uvod˚u je bydliˇstˇem vˇsech modelov´ych osob v
t´eto pr´aci jin´a obec neˇz hlavn´ı mˇesto Praha.
Konkr´etnˇe byly zkoum´any 4 lokality, kter´e byly zvoleny tak, aby odpov´ıdaly podm´ınk´am
stanoven´ych v aroc´ıch na jednotliv´e avky. Dle pctu obyvatel se jedn´a o:
a) Obec do 10 tis´ıc obyvatel Mikulov
b) Obec s pctem obyvatel v rozmez´ı 10 aˇz 50 tis´ıc Bˇreclav
c) Obec s pctem obyvatel v rozmez´ı 50 aˇz 100 tis´ıc Pardubice
d) Obec s pctem obyvatel nad 100 tis´ıc Olomouc
7.6. aklady na bydlen´ı a norma podm´ınek bydlen´ı
Jedn´ım z d´ılˇc´ıch c´ıl˚u je namodelov´an´ı ˇzivotn´ıch podm´ınek referenˇcn´ıch dom´acnost´ı tak,
aby co nejv´ıce odpov´ıdali skuteˇcnosti. K naplnˇen´ı vytcen´eho c´ıle bylo nutn´e definovat
normu bydlen´ı pro jednotliv´e dom´acnosti dle jejich velikosti a sloˇzen´ı tak, aby aroveˇn
odpov´ıdaly souˇcasn´e situaci na trhu s bydlen´ım a eˇzn´ym ˇzivotn´ım standard˚um.
7.6.1. Podlahov´a plocha bytu
V ˇcesk´em pr´avn´ım prostˇred´ı od dob, kdy byla zah´ajena postupn´a deregulace ajemn´eho
bydlen´ı, chyb´ı jak´akoliv, byt
nez´avazn´a, norma upravuj´ıc´ı podm´ınky bydlen´ı. V cel´em
ypoˇctu jsou proto zity dvˇe bytoe normy. Prvn´ı jsem zkonstruoval na z´akladˇe vlastn´ıho
pr˚uzkumu a zkuˇsenost´ı, tzv.
vlastn´ı bytoa norma“ (d´ale jen VBN). Druh´a bytoa norma
(d´ale oznaˇcov´ana jako Vyhl.) byla odvozena na akladˇe vyhl´aˇsky ´uˇcinn´e do roku 1992
23
,
22
akon ˇc. 89/2012 Sb., obˇcansk´y akon´ık, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §2235 a asl.
23
Vyhl´cka ˇc. 60/1964 Sb., o ´uhradˇe za z´ıv´an´ı bytu a za sluˇzby spojen´e s z´ıv´an´ım bytu, ´cinn´a do
15.1.1992
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 14
kter´a upravovala tzv. nadmˇern´e metry a v §11 odst. 1 stanovovala normu podlahov´e plochy
na osobu 12 m
2
, pˇriˇcemˇz kuchyˇn byla zahrnov´ana v rozsahu 8 m
2
.
Konkr´etn´ı ´udaje odvozen´e z bytov´ych norem uv´ad´ım v tabulce 1.
Tabulka 1: Porovn´an´ı zit´ych bytov´ych norem dle typu dom´acnosti
Dom´acnost / podlahoa plocha dle bytov´e normy m
2
VBN Vyhl.
Jednotlivec 35 20
2 dospˇel´ı 50 38
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let - ce prarodiˇce 50 38
Jednotlivec + 2 x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 50 56
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe 6-15 let 50 38
2 dospˇel´ı + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 70 56
2 dospˇel´ı + 2x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 70 74
2 dospˇel´ı + 1x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let + 1x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let 70 74
7.6.2. ajemn´e a sluˇzby souvisej´ıc´ı s ajemn´ym
P˚uvodn´ım amˇerem bylo vycazet pˇri stanoven´ı ceny za m
2
podlahov´e plochy bytu
ze akona o jednostrann´em zvyˇsoan´ı ajemn´eho
24
a souvisej´ıc´ıho sdˇelen´ı Ministerstva
pro m´ıstn´ı rozvoj,
25
pˇr´ıpadnˇe cenov´e mapy sestavovan´e St´atn´ım fondem rozvoje bydlen´ı.
C´ılov´e ˇastky ajemn´eho dle akona vˇsak nekoresponduj´ı se souˇcasn´ym stavem. Informa-
tivnˇe je vˇsak v pˇr´ıloh´ach uv´ad´ım. Provozoan´ı cenov´e mapy bylo zastaveno.
Pro ´cely stanoven´ı trˇzn´ı ceny ajemn´eho lokalit vyjmenovan´ych v ˇasti 7.5 jsem provedl
vlastn´ı pr˚uzkum a odhad.
V pˇr´ıpadech, kdy akon stanovuje poˇzadavek na urˇcen´ı tzv. m´ıstnˇe i ˇcasovˇe obvykl´eho
ajmu, jsem vycazel z naˇr´ızen´ı vl´ady.
26
Hodnoty byly aproximov´any hodnotami z cenov´e
24
akon ˇc. 107/2006 Sb., o jednostrann´em zvyˇsov´an´ı ajemn´eho z bytu a o zmˇenˇe akona ˇc. 40/1964
Sb., obˇcansk´y akon´ık, ´cinn´y do 31.12.2013
25
Sdˇelen´ı ˇc. 180/2009 Sb. Ministerstva pro m´ıstn´ı rozvoj, o roztˇr´ıdˇen´ı obc´ı do velikostn´ıch kategori´ı
podle pctu obyvatel, o ´uzemn´ım rozˇclenˇen´ı obc´ı seskupen´ım katastr´aln´ıch ´uzem´ı, o v´yˇsi akladn´ıch
cen za 1 m2 podlahoe plochy byt˚u, o c´ılov´ych hodnot´ach es´ıˇcn´ıho ajemn´eho za 1 m2 podlahoe
plochy bytu, o maxim´aln´ıch pˇr´ır˚ustc´ıch mˇes´ıˇcn´ıho ajemn´eho a o postupu pˇri vyhled´an´ı maxim´aln´ıho
pˇr´ır˚ustku ajemn´eho pro konkr´etn´ı byt
26
Naˇr´ızen´ı vl´ady ˇc. 453/2013 Sb., o stanoven´ı podrobnost´ı a postupu pro zjiˇstˇen´ı srovnateln´eho
ajemn´eho obvykl´eho v dan´em m´ıstˇe, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 15
mapy vytvoˇren´e a provozovan´e Asociac´ı realitn´ıch kancel´aˇr.
27
´
Udaje pro vybran´e lokality uv´ad´ım v tabulk´ach 2 a 3.
Tabulka 2: Trˇzn´ı ajemn´e cetnˇe energi´ı v m´ıstˇe trval´eho pobytu
Bytoa jednotka / esto trval´eho pobytu Olomouc Pardubice Bˇreclav Mikulov
Byt 1+1 - podlahoa plocha 35 m
2
8000 7000 7000 7000
Byt 2+1 - podlahoa plocha 50 m
2
9500 9000 8500 8000
Byt 3+1- podlahoa plocha 70 m
2
13000 11000 9500 9000
Tabulka 3: ajemn´e dle cenov´e mapy asociace RK cetnˇe energi´ı v m´ıstˇe trval´eho pobytu
Bytoa jednotka / esto trval´eho pobytu Olomouc Pardubice Bˇreclav Mikulov
Byt 1+1 - podlahoa plocha 35 m
2
4580 4720 4405 4090
Byt 2+1 - podlahoa plocha 50 m
2
5900 6100 5650 5200
Byt 3+1- podlahoa plocha 70 m
2
7660 7940 7310 6680
aklady na sluˇzby spojen´e s ajmem, tedy zejm´ena energi´ı, byly tak´e trˇznˇe odhadnuty.
V cel´e pr´aci je poˇc´ıt´ano s hodnotami uveden´ymi v tabulce 4.
Tabulka 4: aklady souvisej´ıc´ı s ajemn´ym
Poˇcet osob v dom´acnosti Normativn´ı dle SSP Vlastn´ı odhad
1 687 1500
2 940 2000
3 1230 3000
4 a v´ıce 1520 3500
7.7.
ˇ
Zivotn´ı a existenˇcn´ı minimum
akladn´ımi referenˇcn´ımi hodnotami syst´emu soci´aln´ı politiky jsou hodnoty existenˇcn´ıho
a ˇzivotn´ıho minima upraven´e akonem o ˇzivotn´ım a existenˇcn´ım minimu ve znˇen´ı modi-
fikovan´em naˇr´ızen´ım vl´ady.
28
Jedn´a se o normativn´ı ˇastky, kter´e maj´ı zaruˇcit uspoko-
jen´ı akladn´ıch lidsk´ych potˇreb a pˇreˇzit´ı v
ˇ
Cesk´e republice.
ˇ
Cesk´a republika vˇsem sv´ym
27
ARK
ˇ
CR Cenoa mapa vytvoˇren´a a provozovan´a Asociac´ı realitn´ıch kancel´aˇr´ı
ˇ
CR.
28
Naˇr´ızen´ı vl´ady ˇc. 409/2011 Sb., o zv´yˇsen´ı ˇastek ˇzivotn´ıho minima a existenˇcn´ıho minima
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 16
obˇcan˚um, kteˇr´ı se nach´azej´ı ve stavu hmotn´e nouze garantuje soci´aln´ı pomoc formou
avek,
29
viz ale pˇr´ıspˇevek na ˇzivobyt´ı v amci pomoci v hmotn´e nouzi.
7.8. Dalˇs´ı pouˇz´ıvan´e legislativn´ı zkratky
ydˇeleˇcn´a ˇcinnost - §10 ZSSP
Nezaopatˇren´e d´ıtˇe - §11 ZSSP
Rodina, spoleˇcnˇe posuzovan´e osoby pro arok na avky - §7 odst. 1 ZSSP
7.9. Zahrnut´e avky plynouc´ı ze st´atn´ı soci´aln´ı podpory
Vˇecn´y amˇer akona je shrnut v §1 ZSSP: :
St´atn´ı soci´aln´ı podporou se st´at pod´ıl´ı na kryt´ı aklad˚u na yˇzivu a ostatn´ı akladn´ı osobn´ı
potˇreby dˇet´ı a rodin a poskytuje ji i pˇri ekter´ych dalˇs´ıch soci´aln´ıch situac´ıch.
V akonˇe jsou definov´any dva druhy avek:
a) Testovan´e v avislosti na v´yˇsi pˇr´ıjmu pˇr´ıspˇevek na d´ıtˇe, pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı,
porodn´e
b) Ostatn´ı netestovan´e na yˇsi pˇr´ıjmu rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek, pohˇrebn´e a avky estounsk´e
p´ce
V ˇasti 6 jsem zm´ınil, ˇze pro ´uˇcely eto pr´ace jsou d˚uleˇzit´e zejm´ena pravidelnˇe vypl´acen´e
avky. V dalˇs´ı anal´yze jsou proto zohlednˇeny pouze pˇr´ıspˇevek na d´ıtˇe, pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı
a rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek.
7.9.1. Rozhodn´y pˇr´ıjem pro pˇrizn´an´ı testovan´ych avek
Pr´avn´ı ´uprava v §4-7 definuje ˇsirokou ˇsk´alu pˇr´ıjmu zapoˇcitateln´ych pro ´uˇcely ZSSP.
Vzhledem k pˇredpoklad˚um uveden´ym v ˇasti 6 pracuji pouze
s pˇr´ıjmy ze avisl´e ˇcinnosti dle §5 odst. 1 a) bod 1. ZSSP
s pˇr´ıjmy plynouc´ımi ve formˇe rodiˇcovsk´ych pˇr´ıspˇevk˚u dle §5 odst. 1 p´ısm. f) ZSSP
s pˇr´ıjmy z pˇr´ıdavk˚u eti dle §5 odst. 1 p´ısm. g) ZSSP
29
´
Ustavn´ı akon ˇc. 2/1993 Sb., Listina akladn´ıch pr´av a svobod, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
ˇ
Cl. 30
bod 2
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 17
Pro arok na ekter´e avky a jejich yˇsi se berou v ´uvahu ˇastky ˇzivotn´ıho pˇr´ıpadnˇe
existenˇcn´ıho minima rodiny podle akona o ˇzivotn´ım a existenˇcn´ım minimu.
30
7.9.2. Pˇr´ıdavek na d´ıtˇe (Hlava prvn´ı, §17 a asl. ZSSP)
arok na pˇr´ıdavek na d´ıtˇe je splnˇen, pokud rozhodn´y pˇr´ıjem v rodinˇe je niˇzˇs´ı neˇz ˇastka
ˇzivotn´ıho minima rodiny vyn´asoben´a koeficientem 2,4.
V´yˇse pˇr´ıdavku je avisl´a na eku d´ıtˇete.
7.9.3. Pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı (Hlava tˇret´ı, §24 a asl. ZSSP)
arok na pˇr´ıspˇevek a vlastn´ık nebo ajemce bytu, kter´y je v bytˇe hl´aˇsen k trval´emu
pobytu, pokud jeho aklady na bydlen´ı pˇresahuj´ı 30 % ˇastky rozhodn´eho pˇr´ıjmu v
rodinˇe.
Pro pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı je d˚uleˇzit´e ustanoven´ı §7 odst. 5 ZSSP:
Jde-li o pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı, povaˇzuj´ı se za rodinu vˇsechny osoby, s v´yjimkou
osob uveden´ych v odstavci 4, kter´e jsou v emˇze bytˇe hl´aˇseny k trval´emu pobytu;
podm´ınka, aby spolu trvale ˇzily a spoleˇcnˇe uhrazovaly aklady na sv´e potˇreby, se
vˇsak nevyˇzaduje.
V´yˇse pˇr´ıspˇevku za kalend´aˇrn´ı es´ıc ˇcin´ı rozd´ıl mezi aklady na bydlen´ı, upraven´e §25 a
26 Jde-li o pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı, povaˇzuj´ı se za rodinu vˇsechny osoby, s v´yjimkou
osob uveden´ych v odstavci 4, kter´e jsou v t´emˇze bytˇe hl´aˇseny k trval´emu pobytu;
podm´ınka, aby spolu trvale ˇzily a spoleˇcnˇe uhrazovaly aklady na sv´e potˇreby, se
vˇsak nevyˇzaduje., a 30 % rozhodn´eho pˇr´ıjmu rodiny. Za aklady na bydlen´ı se ale
bere niˇzˇs´ı z hodnot skuteˇcn´ych a normativn´ıch aklad˚u na bydlen´ı. Normativn´ı
aklady jsou ale eleny podle pctu obyvatel obce a pctu osob v dom´acnosti, viz
tabulka 5. Jako skuteˇcn´e aklady byly kalkulov´any aklady uveden´e v 7.6.2
Doba poskytov´an´ı pˇr´ıspˇevku je omezena na 84 kalend´aˇrn´ıch es´ıc˚u v obdob´ı 10 ka-
lend´aˇrn´ıch let, pˇriˇcemˇz tuto podm´ınku lze v z´akonem stanoven´ych d˚uvodech poruˇsit.
7.9.4. Rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek (Hlava at´a, §30 a asl. ZSSP)
arok na rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek a rodiˇc, kter´y cel´y kalend´aˇrn´ı es´ıc osobnˇe celodennˇe
peˇcuje o nejmladˇs´ı d´ıtˇe, nejd´ele vˇsak do eku 4 let.
30
akon ˇc. 110/2006 Sb., o ˇzivotn´ım a existenˇcn´ım minimu, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 18
Tabulka 5: es´ıˇcn´ı aklady na bydlen´ı podle poˇctu obyvatel
Poˇcet osob Praha v´ıce neˇz 100 tis´ıc 50 aˇz 100 tis´ıc 10 z 50 tis´ıc do 10 tis´ıc
jedna 7711 6156 5873 5028 4809
dvˇe 11081 8952 8566 7409 7110
tˇri 15096 12312 11807 10294 9903
ˇctyˇri a v´ıce 18899 15542 14932 13108 12636
V´yˇse pˇr´ıspˇevku nebyla podrobnˇeji pc´ıt´ana. V pˇr´ıpadech aroku na tuto avku byl kal-
kuloano s nejniˇzˇs´ı moˇznou v´yˇs´ı avky, viz §30 odst. 5 ZSSP
U osoby, kter´a pob´ır´a rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek, jde o v´yznamnou pˇrek´zku v pr´aci na stranˇe
zamˇestnance.
31
Aby rodiˇc s arokem na rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek mohl nastoupit do pr´ace
a pˇritom sv˚uj arok neztratil, vyuˇzil jsem ve ypoˇctech ustanoven´ı §31 odst. 3 p´ısm.
e) ZSSP, tj. zajiˇstˇen´ı celodenn´ı ce jinou zletilou osobou. Konkr´etnˇe byl za takovou
osobu zvolen prarodiˇc bez aroku na odmˇenu, nebot
pˇri najmut´ı osoby na hl´ıd´an´ı by se
z ekonomiceho a motivcn´ıho hlediska pracovat nevyplatilo.
7.10. Zahrnut´e avky plynouc´ı z pil´ıˇre soci´aln´ı pomoci
Tˇret´ım a tak´e posledn´ım achrann´ym pil´ıˇrem soci´aln´ı politiky st´atu je soci´aln´ı pomoc
uskuteˇcˇnovan´a prostˇrednictv´ım akona o hmotn´e nouzi. Posl´an´ım tohoto akona je bo-
jovat proti chudobˇe a soci´aln´ımu vylouˇcen´ı. Hlavn´ım ´ukolem je pomoc osob´am, jejichˇz
pˇr´ıjmy jsou nulov´e nebo nedostateˇcn´e na to, aby pokryly jejich akladn´ı ˇzivotn´ı potˇreby.
Ty lze skuteˇcnˇe definovat jako existenˇcn´ı potˇreby, kter´e mus´ı b´yt uspokojeny pro pˇreˇzit´ı.
Osoby maj´ıc´ı arok na avky vypl´yvaj´ıc´ı z tohoto akona jsou ve stavu hmotn´e nouze.
avky plynouc´ı ze syst´emu soci´aln´ı pomoci pˇritom maj´ı zabr´anit setrv´an´ı ve stavu hmotn´e
nouze.
32
Zat´ımco po splnˇen´ı z´akonn´ych podm´ınek u d´avek z pil´ıˇre st´atn´ı soci´aln´ı podpory obdrˇz´ı
opr´avnˇen´a osoba pˇredem odvoditelnou v´yˇsi podpory, u avek z pil´ıˇre soci´aln´ı pomoci
tomu tak nen´ı. Spr´avn´ı org´an a vˇzdy pravomoc rozhodnout o v´yˇsi pˇriznan´e avky v
akonem dan´ych mez´ıch. D˚uvodem je moˇznost posoudit konkr´etn´ı podm´ınky a ˇzivotn´ı
situaci kzd´e osoby v hmotn´e nouzi. Opr´avnˇen´a osoba by tak´e ela b´yt odmˇenˇena vyˇsˇs´ı
pˇriznanou avkou za vlastn´ı pˇriˇcinˇen´ı a snahu svoji ˇzivotn´ı situaci zlepˇsit.
31
akon ˇc. 262/2006 Sb., akon´ık pr´ace, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §191 a asl.
32
Toster, Petr Pr´avo soci´aln´ıho zabezpcen´ı. 6th edition. Praha: C.H. Beck, 2013
7 Pr
´
avn
´
ı aspekty p
ˇ
redpoklad
˚
u a anal
´
yzy 19
avky v syst´emu hmotn´e nouze jsou:
a) pˇr´ıspˇevek na ˇzivobyt´ı;
b) doplatek na bydlen´ı;
c) mimoˇadn´a okamˇzit´a pomoc.
Mimoˇadn´a okamˇzit´a pomoc je d´avkou jednor´azovou, a nebude tedy zaˇclenˇena do anal´yzy
ˇcist´ych disponibiln´ıch pˇr´ıjm˚u
7.10.1. Rozhodn´y pˇr´ıjem
Pˇr´ıjmy pro ´uˇcely akon o hmotn´e nouzi jsou taxativnˇe vyjmenoany v §9 ZHM. U pˇr´ıjm˚u
ze avisl´e ˇcinnosti, kter´e jsou hlavn´ım pˇredmˇetem eto pr´ace, se zapc´ıt´av´a pouze 70 %
ˇcist´ych pˇr´ıjm˚u. T´ım je zakotven motivcn´ı prvek k tomu, aby osoby ohroˇzen´e hmotnou
nouz´ı vyhled´avaly pracovn´ı pˇr´ıleˇzitosti. D´ıky konstrukci avek totiˇz roste potenci´aln´ım
osob´am ˇsance na z´ısk´an´ı avky, resp. avky vyˇsˇs´ı.
7.10.2. Pˇr´ıspˇevek na ˇzivobyt´ı
Pˇr´ıjmem osoby nebo spoleˇcnˇe posuzovan´ych osob pro ´uˇcel pˇr´ıspˇevku na ˇzivobyt´ı je pˇr´ıjem
definovan´y v §9 odst. 2. ZHM Pˇr´ıjmem se rozum´ı rozhodn´y pˇr´ıjem sn´ıˇzen´y o pˇrimˇeˇren´e
aklady na bydlen´ı (§34 ZHM), nejv´yˇse vˇsak do v´yˇse 30 %.
arok vznik´a opr´avnˇen´e osobˇe v hmotn´e nouzi, pokud pˇr´ıjem podle §9 odst. 2 ZHM
nedosahuje ˇastky ˇzivobyt´ı.
V´yˇse pˇr´ıspˇevku na ˇzivobyt´ı je pak upravena pro r˚uzn´e situace v §23 ZHM.
ˇ
astka ˇzivobyt´ı je spolu s pˇrimˇeˇren´ymi aklady z´asadn´ım krit´eriem n´aroku na pˇr´ıspˇevek
na ˇzivobyt´ı. Jej´ı yˇsi urˇcuje po zohlednˇen´ı akonem dan´ych podm´ınek a sv´eho
uv´aˇzen´ı spr´avn´ı org´an.
ˇ
astka ˇzivobyt´ı se vˇsak m˚ze pohybovat v rozmez´ı od exis-
tenˇcn´ıho do ˇzivotn´ıho minima. U osob spoleˇcnˇe posuzovan´ych se ˇastka ˇzivobyt´ı
vypoˇcte jako souˇcet ˇastek ˇzivobyt´ı jednotlivc˚u.
V anal´yze jsou pouˇzity, obˇe krajn´ı hranice ˇastek ˇzivobyt´ı, coˇz povaˇzuji za dostaˇcuj´ıc´ı.
Pˇrimˇeˇren´ymi aklady bydlen´ı jsou pak od˚uvodnˇen´e aklady na bydlen´ı (viz ale) ve
yˇsi maxim´alnˇe 30 %.
8 V
´
ysledky kalibrace modelu 20
7.10.3. Doplatek na bydlen´ı
arok na doplatek na bydlen´ı definovan´y v §33 ZHM vznik´a vlastn´ıkovi nebo ajemci
bytu, pokud by po ´uhradˇe od˚uvodnˇen´ych n´aklad˚u na bydlen´ı sn´ıˇzen´ych o pˇr´ıspˇevek
na bydlen´ı podle akona o soci´aln´ı podpoˇre byl jeho pˇr´ıjem zv´yˇsen´y o pˇr´ıspˇevek na
ˇzivobyt´ı niˇzˇs´ı neˇz ˇastka na ˇzivobyt´ı. Obdobnˇe se postupuje u spoleˇcnˇe posuzovan´ych
osob.
Podm´ınkou n´aroku na doplatek na bydlen´ı je pˇritom z´ısk´an´ı n´aroku na pˇr´ıspˇevek na
ˇzivobyt´ı. Spr´avn´ı org´an a vˇsak pravomoc poskytnou doplatek na bydlen´ı i osob´am
nesplˇnuj´ıc´ım tuto podm´ınku.
Od˚uvodnˇen´ymi aklady na bydlen´ı je ajemn´e do yˇse m´ıstnˇe a ˇcasoe obvykl´eho ajemn´eho,
pˇr´ıpadnˇe ˇastky c´ılov´eho ajemn´eho dle akona o jednostrann´em zvyˇsov´an´ı ajemn´eho
pro danou obec. K ajemn´emu se ale pˇripoˇc´ıt´avaj´ı ´uhrady sluˇzeb spojen´ych s
ajmem vˇcetnˇe energi´ı. Od˚uvodnˇenost v´yˇse aklad˚u na bydlen´ı posuzuje spr´avn´ı
org´an.
Pro potˇreby anal´yzy je do v´ypct˚u zahrnuto obvykl´e ajemn´e podrobnˇe popsan´e v
ˇasti 7.6.2.
V´yˇse doplatku na bydlen´ı ˇcin´ı rozd´ıl mezi ˇastkou od˚uvodnˇen´ych aklad˚u na bydlen´ı
sn´ıˇzenou o pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı a pˇr´ıjmem podle §9 odst. 1 ZHM zv´yˇsen´eho o
pˇr´ıspˇevek na ˇzivobyt´ı, tedy souˇctu pˇr´ıjm˚u ze avisl´e ˇcinnosti (ve yˇsi 70 %) a avek
ze syst´emu st´atn´ı soci´aln´ı podpory.
Doba poskytov´an´ı pˇr´ıspˇevku je omezena na 84 kalend´aˇrn´ıch es´ıc˚u v obdob´ı 10 ka-
lend´aˇrn´ıch let, pˇriˇcemˇz tuto podm´ınku lze v z´akonem stanoven´ych d˚uvodech poruˇsit.
8. V´ysledky kalibrace modelu
akladn´ım c´ılem eto pr´ace je posoudit, zda za souˇcasn´ych podm´ınek je statut´arnˇe
stanoven´a yˇse minim´aln´ı mzdy pro jednotliv´e varianty sloˇzen´ı dom´acnost´ı dostateˇcnˇe
atraktivn´ı k tomu, aby je motivovala k vyhled´av´an´ı a vykon´av´an´ı pr´ace, v tomto pˇr´ıpadˇe
ve formˇe avisl´e ˇcinnosti.
Na akladˇe pˇredpoklad˚u a akonn´ych podm´ınek, kter´e jsem z teoreticeho pohledu
podrobnˇe rozebral v pˇredchoz´ı kapitole, jsem provedl kalibraci referenˇcn´ıch dom´acnost´ı s
c´ılem zjistit jejich ˇcist´e celkoe pˇr´ıjmy cetnˇe pˇrijat´ych soci´aln´ıch avek. Nasimuloany
byly dva stavy (za jinak stejn´ych podm´ınek):
8 V
´
ysledky kalibrace modelu 21
a) Kaˇzd´y z dospˇel´ych jednotlivc˚u v dom´acnosti pracuje ve formˇe avisl´e ˇcinnosti,
pˇriˇcemˇz jeho pˇr´ıjem je pr´avˇe na ´urovni minim´aln´ı mzdy;
b) Ani jeden z dospˇel´ych jednotlivc˚u nepracuje.
Vzhledem k moˇzn´emu rozpˇet´ı v´yˇse akladn´ıch soci´aln´ıch avek byla druh´a z variant
rozdˇelena na dvˇe podvarianty. V jednom pˇr´ıpadˇe soci´aln´ı pracovn´ıci hodnot´ı z r˚uzn´ych
d˚uvod˚u dom´acnost jako aktivn´ı, vyhled´avaj´ıc´ı zamˇestn´an´ı, a proto ji odmˇeˇnuj´ı akladn´ı
existenˇcn´ı avkou v maxim´aln´ı v´yˇsi. V druh´em pˇr´ıpadˇe u dom´acnosti pˇrevl´ad´a pasivita,
nez´ajem a neochota, proto je pˇriznan´ym pˇr´ıjmem nejniˇzˇs´ı prahoa hodnota.
Porovn´av´any jsou tak ˇcist´e disponibiln´ı pˇr´ıjmy dom´acnost´ı, kter´e jsou, co do kvalifi-
kovanosti, vzdˇel´an´ı, soci´aln´ıch a jin´ych pomˇer˚u podobn´e. V´ysledky kalibrac´ı prezentuji
pro ˇctyˇri referenˇcn´ı velikosti obc´ı, tak jak je el´ı akon o st´atn´ı soci´aln´ı podpoˇre. Pro
jednotliv´e obce jsou ysledky shrnuty v tabulk´ach 7, 8, 9 a 10. Vˇsechny d´ılˇc´ı podrobn´e
hodnoty zahrnut´ych parametr˚u uv´ad´ım v pˇr´ıloh´ach A, B a C.
Sloupce EM vyjadˇruj´ı variantu nepracuj´ıc´ıch dom´acnost´ı s existenˇcn´ım minimem,
ˇ
ZM
nepracuj´ıc´ıch dom´acnost´ı s ˇzivotn´ım minimem a MM variantu pracuj´ıc´ıch dom´acnost´ı
pob´ıraj´ıc´ıch minim´aln´ı mzdu.
ˇ
ast oznaˇcen´a jako celkov´y pˇr´ıjem zachycuje veˇsker´e ˇcist´e mˇes´ıˇcn´ı pˇr´ıjmy, kter´e dom´acnosti
plynou. Od tˇechto pˇr´ıjmu jsou odeˇcteny aklady na ´uhradu trˇzn´ıho ajemn´eho (vˇcetnˇe
aklad˚u spojen´ych s ajemn´ym), kter´e jsou shrnuty v tabulce 2 v ˇasti 7.6.2. Ve vˇsech
variant´ach pˇritom pc´ıt´am s aklady spojen´ymi s ajemn´ym ve yˇsi podle tabulky 4.
V tabulk´ach 9 a 10 lze pozorovat aporn´e hodnoty u dom´acnost´ı sloˇzen´ych z jednotlivc˚u.
Tento fakt je samozˇrejmˇe nemoˇzn´y a je zp˚usoben t´ım, ˇze i emto dom´acnostem byly
odeˇcteny trˇzn´ı n´aklady na bydlen´ı podle tabulky 7.6.2. Jin´ymi slovy to znamen´a, ˇze si tyto
dom´acnosti nemohou dovolit z pˇrijat´ych soci´aln´ıch d´avek hradit stanoven´e trˇzn´ı n´ajemn´e.
Musej´ı tedy svoji bytovou potˇrebu uspokojit levnˇejˇs´ı variantou bydlen´ı, ide´alnˇe ve shodn´e
yˇsi jak´ym obvykl´e ajemn´e zkonstruovan´e dle cenov´e mapy RK. Maxim´aln´ı moˇznou
´usporu pro jednotliv´e bytoe jednotky v jednotliv´ych obc´ıch ukazuje tabulka 6 aklady
Tabulka 6: Potenci´aln´ı ´uspora pˇri ´uhradˇe aklad˚u na bydlen´ı ve v´yˇsi dle cenov´e mapy
Bytov´a jednotka / mˇesto trval´eho pobytu Rozd´ıl - potenci´aln´ı ´uspora
Tzn´ı aklady bydlen´ı / obvykl´eho ajemn´eho dle cenov´e mapy Olomouc Pardubice Bˇreclav Mikulov
Byt 1+1 - podlahov´a plocha 35 m2 3420 2280 2595 2910
Byt 2+1 - podlahov´a plocha 50 m2 3600 2900 2850 2800
Byt 3+1- podlahov´a plocha 70 m2 5340 3060 2190 2320
na bydlen´ı jsou obecnˇe spolu s pˇr´ıpadn´ymi aklady na dovolenou nejv´yznamnˇejˇs´ımi ydaji
8 V
´
ysledky kalibrace modelu 22
dom´acnost´ı. U n´ızko pˇr´ıjmov´ych dom´acnost´ı, jak´e v eto pr´aci uvzuji, je pod´ıl aklad˚u
spojen´ych s bydlen´ım jeˇstˇe yraznˇejˇs´ı.
ˇ
CS
´
U pro dom´acnosti sloˇzen´e z alespn jednoho
nezamˇestnan´eho uv´ad´ı, ˇze aklady na bydlen´ı na ˇcist´ych penˇzn´ıch pˇr´ıjmech ˇcin´ı 40 %.
33
Zda jsou do echto aklad˚u zahrnuty i aklady na energie a ostatn´ı sluˇzby vˇsak zjistit
nelze.
D´ıky konstrukci avek dotuj´ıc´ıch bydlen´ı je pˇr´ıpadn´a ´uspora az´ana na podlahovou
plochu bytu, nikoliv typ dom´acnosti. Z toho d˚uvodu nen´ı pro dalˇs´ı anal´yzu podstatn´e,
zda je yˇse ´uspory opodstatnˇen´a ˇci nikoliv. Relativn´ı pomˇery mezi dom´acnostmi ne-
zamˇestnan´ych a zamˇestnan´ych pob´ıraj´ıc´ıch minim´aln´ı mzdu totiˇz nijak neovlivˇnuje.
Pro pˇredstavu a mnoˇzstv´ı dom´acnost´ı pob´ıraj´ıc´ıch soci´aln´ı avky, kter´e jsou pˇredmˇetem
t´eto pr´ace, lze vyj´ıt ze souhrnn´ych informac´ı o vyplacen´ych soci´aln´ıch avk´ach poskyto-
van´ych Ministerstvem pr´ace a soci´aln´ıch ec´ı.
34
V pr˚umˇeru v kalend´aˇrn´ım mˇes´ıci v roce
2013 byl vyplacen:
Pˇr´ıspˇevek na ˇzivobyt´ı 150 tis´ıc˚um dom´acnost´ı v pr˚umˇern´e v´yˇsi 4150 c;
Doplatek na bydlen´ı 65 tis´ıc˚um dom´acnost´ı v pr˚umˇern´e v´yˇsi 3610 c;
Pˇr´ıspˇevek na d´ıtˇe pctu zhruba 450 tis´ıc˚u et´ı;
Pˇr´ıspˇevek na bydlen´ı 195 tis´ıc˚um dom´acnost´ı v pr˚umˇern´e v´yˇsi 3190 c;
Rodiˇcovsk´y pˇr´ıspˇevek 296 tis´ıc˚um dom´acnost´ı.
33
ˇ
CS
´
U
ˇ
Zivotn´ı podm´ınky ˇcesk´ych dom´acnost´ı, prezentace z tiskov´e konference ze dne 28.kvˇetna 2014.
34
MPSV Informace o vyplacen´ych avk´ach v resortu MPSV
ˇ
CR v prosinci 2013.
Tabulka 7: Olomouc ˇcist´e pˇr´ıjmy cetnˇe soci´aln´ıch transfer˚u
Dom´acnost / Trval´y pobyt celkov´y pˇr´ıjem ˇcist´y disponibiln´ı
Pˇr´ıjmy dom´acnost´ı EM
ˇ
ZM MM EM
ˇ
ZM MM
Jednotlivec 9251 8543 11452 1251 543 3452
2 dospˇel´ı 12580 13131 19543 3080 3631 10043
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let - p´ce prarodiˇce 16408 16518 18829 6908 7018 9329
Jednotlivec + 2 x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 14176 14834 17590 4676 5334 8090
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe 6-15 let 12972 13075 15819 3472 3575 6319
2 dospˇel´ı + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 17648 18059 24723 4648 5059 11723
2 dospˇel´ı + 2x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 19216 20315 25855 6216 7315 12855
2 dospˇel´ı + 1x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let + 1xnezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let 23016 24115 28655 10016 11115 15655
Tabulka 8: Pardubice ˇcist´e pˇr´ıjmy cetnˇe soci´aln´ıch transfer˚u
Dom´acnost / Trval´y pobyt celkov´y pˇr´ıjem ˇcist´y disponibiln´ı
Pˇr´ıjmy dom´acnost´ı EM
ˇ
ZM MM EM
ˇ
ZM MM
Jednotlivec 7413 8260 11169 413 1260 4169
2 dospˇel´ı 11646 12745 19157 2646 3745 10157
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let - p´ce prarodiˇce 15474 16132 18443 6474 7132 9443
Jednotlivec + 2 x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 13676 14334 17150 4676 5334 8150
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe 6-15 let 12038 12689 15493 3038 3689 6493
2 dospˇel´ı + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 15648 17150 22723 4648 6150 11723
2 dospˇel´ı + 2x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 17820 19390 23855 6820 8390 12855
2 dospˇel´ı + 1x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let + 1x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let 21016 22115 27655 10016 11115 16655
Tabulka 9: Bˇreclav ˇcist´e pˇr´ıjmy cetnˇe soci´aln´ıch transfer˚u
Dom´acnost / Trval´y pobyt celkov´y pˇr´ıjem ˇcist´y disponibiln´ı
Pˇr´ıjmy dom´acnost´ı EM
ˇ
ZM MM EM
ˇ
ZM MM
Jednotlivec 6605 7815 10324 -395 815 3324
2 dospˇel´ı 10550 12120 18000 2050 3620 9500
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let - p´ce prarodiˇce 14317 14975 17286 5817 6475 8786
Jednotlivec + 2 x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 13176 13834 16515 4676 5334 8015
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe 6-15 let 10881 11532 14201 2381 3032 5701
2 dospˇel´ı + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 14950 16520 21223 5450 7020 11723
2 dospˇel´ı + 2x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 17190 18760 22355 7690 9260 12855
2 dospˇel´ı + 1x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let + 1xnezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let 19516 20615 26155 10016 11115 16655
Tabulka 10: Mikulov ˇcist´e pˇr´ıjmy cetnˇe soci´aln´ıch transfer˚u
Dom´acnost / Trval´y pobyt celkov´y pˇr´ıjem ˇcist´y disponibiln´ı
Pˇr´ıjmy dom´acnost´ı EM
ˇ
ZM MM EM
ˇ
ZM MM
Jednotlivec 6349 7500 10105 -651 500 3105
2 dospˇel´ı 10190 11670 17701 2190 3670 9701
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let - p´ce prarodiˇce 14018 14676 16987 6018 6676 8987
Jednotlivec + 2 x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 12676 13334 15880 4676 5334 7880
Jednotlivec + nezaopatˇren´e d´ıtˇe 6-15 let 10582 11233 13767 2582 3233 5767
2 dospˇel´ı + nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 14320 15890 20723 5320 6890 11723
2 dospˇel´ı + 2x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let 16560 18130 21855 7560 9130 12855
2 dospˇel´ı + 1x nezaopatˇren´e d´ıtˇe do 6 let + 1xnezaopatˇren´e d´ıtˇe do 4 let 19016 20115 25655 10016 11115 16655
9 Zhodnocen
´
ı motiva
ˇ
cn
´
ı funkce minim
´
aln
´
ı mzdy 25
9. Zhodnocen´ı motivaˇcn´ı funkce minim´aln´ı mzdy
V ´uvodu eto pr´ace, konkr´etnˇe v ˇasti 2 jsem zm´ınil, ˇze asadn´ım pro vztah ne-
zamˇestnanosti a minim´aln´ı mzdy je vz´ajemn´y pomˇer minim´aln´ı mzdy a minim´aln´ı soci´aln´ıch
avek ve spoleˇcnosti. Tato rozd´ıl je asadn´ı i pro posouzen´ı motivcn´ı funkce minim´aln´ı
mzdy, jako jedn´e ze dvou hlavn´ıch funkc´ı modern´ı minim´aln´ı mzdy.
Na akladˇe anal´yzy z pˇredchoz´ıch kapitol a dosaˇzen´ych ysledk˚u lze vypoˇc´ıst vzd´alenost,
mˇeˇrenou v c, nejniˇzˇs´ıho ˇcist´eho disponibiln´ıho pˇr´ıjmu v ekonomice od hodnoty ga-
rantovan´eho pˇr´ıjmu ze soci´aln´ıho syst´emu. V tabulce 11 jsou vyj´adˇreny rozd´ıly mezi
ˇcist´ym disponibiln´ım pˇr´ıjmem jednotliv´ych pracuj´ıc´ıch a nepracuj´ıc´ıch dom´acnost´ı. Pˇr´ıjmy
dom´acnost´ı jsou ve vˇsech variant´ach pon´ıˇzeny o n´aklady na bydlen´ı. MM-EM vyjadˇruje, o
Tabulka 11: Rozd´ıl mezi pˇr´ıjmy plynouc´ımi dom´acnosti v pˇr´ıpadˇe vykon´av´an´ı pr´ace a
pˇr´ıjmu plynouc´ıch pouze ze soci´aln´ıho syst´emu
Olomouc Pardubice Bˇreclav Mikulov
Mezera pˇr´ıjm˚u MM-EM MM-
ˇ
ZM MM-EM MM-
ˇ
ZM MM-EM MM-
ˇ
ZM MM-EM MM-
ˇ
ZM
J 2201 2909 3756 2909 3719 2509 3756 2605
2xJ 6963 6412 7511 6412 7450 5880 7511 6031
J+ND4* 2421 2311 2969 2311 2969 2311 2969 2311
J+2ND6 3414 2756 3474 2816 3339 2681 3204 2546
J+ND15 2847 2744 3455 2804 3320 2669 3185 2534
2J+ND6 7075 6664 7075 5573 6273 4703 6403 4833
2J+2ND6 6639 5540 6035 4465 5165 3595 5295 3725
2J+1ND6+1ND4* 5639 4540 6639 5540 6639 5540 6639 5540
kolik c je vyˇsˇs´ı ˇcist´y pˇr´ıjem pracuj´ıc´ı dom´acnosti proti nepracuj´ıc´ı dom´acnosti, pˇriˇcemˇz
ˇastkou ˇzivobyt´ı dom´acnosti je existenˇcn´ı minimum. Analogicky MM-
ˇ
ZM popisuje ob-
dobnou situaci, ˇastkou ˇzivobyt´ı je vˇsak tentokr´ate ˇzivotn´ı minimum.
Rozd´ıly v pˇr´ıjmech pracuj´ıc´ıch a nepracuj´ıc´ıch dom´acnost´ı se pohybuj´ı v rozmez´ı od
2200 Kˇc aˇz do 7500 Kˇc. Pˇrepoˇcteme-li tyto hodnoty na poˇcet dospˇel´ych osob v dom´acnosti,
rozd´ıly mezi ˇcist´ymi pˇr´ıjmy pracuj´ıc´ıch a nepracuj´ıc´ıch dom´acnost´ı, se sn´ıˇz´ı na 2200 Kˇc
aˇz 3755 c.
Vezmeme-li v ´uvahu, ˇze stanoven´a t´ydenn´ı pracovn´ı doba dle akon´ıku pr´ace je 40
hodin ydnˇe,
35
, pak mus´ıme konstatovat, ˇze pracuj´ıc´ı dom´acnosti jsou za 160 od-
pracovan´ych hodin mˇes´ıˇcnˇe odmˇenˇeny oproti sv´ym nepracuj´ıc´ım varianam
ˇastkou 2200 z 7500 Kˇc, coˇz odpov´ıd´a dodateˇcn´emu hodinov´emu pˇr´ıjmu
pˇrepoˇcten´emu na dospˇelou osobu 14 aˇz 23,50 Kˇc.
35
akon ˇc. 262/2006 Sb., akon´ık pr´ace, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §79
9 Zhodnocen
´
ı motiva
ˇ
cn
´
ı funkce minim
´
aln
´
ı mzdy 26
9.1. Dalˇs´ı faktory ovlivˇnuj´ıc´ı motivaˇcn´ı funkci minim´aln´ı mzdy
yˇsi ˇcist´ych pˇr´ıjm˚u dom´acnost´ı mohou v´yznamnˇe ovlivnit nˇekter´e dalˇs´ı faktory. Jedn´a
se zejm´ena o velmi dobˇre zn´am´e dohody o prac´ıch konan´ych mimo pracovn´ı pomˇer, z nichˇz
zejm´ena platn´e znˇen´ı dohody o proveden´ı pr´ace je pro mnoho subjekt˚u velmi atraktivn´ı.
Nutno ˇr´ıci nikoliv pouze mezi nezamˇestnan´ymi dom´acnostmi.
Druhou skupinou pˇr´ıjm˚u jsou pˇr´ıjmy, kter´e nejsou pˇredmˇetem danˇe z pˇr´ıjm˚u nebo
pˇr´ıjmy od t´eto danˇe osvobozen´e, resp. takoe osvobozen´e pˇr´ıjmy, kter´e se nezapc´ıt´avaj´ı
do testovan´ych pˇr´ıjm˚u pro arok na jednotliv´e avky.
9.1.1. Dohody o prac´ıch konan´ych mimo pracovn´ı pomˇer
V dalˇs´ım budu uvzovat pouze o dohodˇe o proveden´ı pr´ace, jako o nejv´yhodnˇejˇs´ı
moˇznosti zv´yˇsen´ı ˇcist´eho pˇr´ıjmu dom´acnost´ı. Tento pˇr´ıjem je povzov´an za samostatn´y
aklad danˇe zdaˇnovan´y zvl´aˇstn´ı sazbou danˇe, a to z do yˇse 10 000 Kˇc. Soci´aln´ı a
zdravotn´ı pojiˇstˇen´ı se pˇritom z tohoto pˇr´ıjmu odv´ad´ı aˇz od v´yˇse pˇr´ıjmu, kter´y zakl´ad´a
povinnou ´uˇcast na nemocensk´em pojiˇstˇen´ı,
36
coˇz je z ˇastek nad 10 000 Kˇc.
Hmotn´a nouze
Podm´ınkou
37
aroku na d´avky plynouc´ı ze z´akona o hmotn´e nouzi je, aby pˇr´ıjemce avky
byl veden v evidenci uchazeˇc˚u o zamˇestn´an´ı dle akona o zamˇestnanosti.
38
§25 odst. 3
p´ısm. b) ehoˇz akona uv´ad´ı, ˇze:
Zaˇrazen´ı a veden´ı uchazeˇc˚u o zamˇestn´an´ı nebr´an´ı ykon ˇcinnost´ı na akladˇe dohody o
proveden´ı pr´ace nebo dohody o pracovn´ı ˇcinnosti, pokud es´ıˇcn´ı odmˇena nebo odmˇena
pˇripadaj´ıc´ı na 1 mˇes´ıc za obdob´ı, za kter´e pˇr´ısluˇs´ı, nepˇres´ahne polovinu minim´aln´ı mzdy.
Posouzen´ı v´yˇse pˇr´ıjmu pro ´uˇcely avek hmotn´e nouze vycaz´ı ze akona o ˇzivotn´ım a
existenˇcn´ım minimu. Formulace §7 odst. 1 mi jako daˇnov´emu poradci pˇrijde ponˇekud
agn´ı a nedotaˇzen´a. Podrobnˇejˇs´ı informace neposkytuje ani pˇr´ısluˇsn´y metodick´y pokyn
Ministerstva pr´ace a soci´aln´ı ec´ı.
39
yklad nejasn´e ˇasti pˇr´ıjm˚u ze avisl´e ˇcinnosti lze
36
akon ˇc. 187/2006 Sb., o nemocensk´em pojiˇstˇen´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §7a odst. 1
37
akon ˇc. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotn´e nouzi, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u negativn´ı vymezen´ı v
§3 odst. 1
38
akon ˇc. 435/2004 Sb., o zamˇestnanosti, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u §27 a asl.
39
Metodicy pokyn ˇc.2/2006 k akonu ˇc. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotn´e nouzi, ve znˇen´ı akona ˇc.
156/2006 Sb.
9 Zhodnocen
´
ı motiva
ˇ
cn
´
ı funkce minim
´
aln
´
ı mzdy 27
vˇsak dovodit z judikatury Nejvyˇsˇs´ı spr´avn´ıho soudu:
40
Odmˇena z dohody o proveden´ı pr´ace pˇredstavuje pˇr´ıjem ze avisl´e ˇcinnosti ve smyslu §
9 odst. 1 p´ısm. a) akona ˇc. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotn´e nouzi, a aroveˇn i pˇr´ıjem
pro urˇcen´ı pˇrimˇeˇren´ych aklad˚u na bydlen´ı ve smyslu odstavce tˇret´ıho t´ehoˇz ustanoven´ı.
Pro ´uˇcely pˇr´ıspˇevku na ˇzivobyt´ı lze proto podle § 9 odst. 1 p´ısm. a) a odst. 2 citovan´eho