Masarykova univerzita
Pr´avnica fakulta
LLM - obchodn´ı pr´avo (LLM in Corporate Law)
P´ısemn´a pr´ace k modulu
Pr´avo duˇsevn´ıho vlastnictv´ı
Modern´ı trendy poskytoan´ı software z daˇnoeho a
´uˇcetn´ıho pohledu
Vedouc´ı pr´ace k modulu
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
2014/2015 Ing. Mgr. Jaroslav Schulz
Pr´avnica fakulta Masarykovy univerzity
LLM - obchodn´ı pr´avo (LLM in Corporate Law)
P´ısemn´a pr´ace k modulu
Pr´avo duˇsevn´ıho vlastnictv´ı
Modern´ı trendy licencov´an´ı software z daˇnov´eho a
´uˇcetn´ıho pohledu
Ing. Mgr. Jaroslav Schulz
2014/2015
Prohlaˇsuji, ˇze jsem pr´aci Modern´ı trendy licencov´an´ı software z daˇnov´eho a ´cetn´ıho po-
hledu vypracoval samostatnˇe a uvedl v n´ı vˇsechny pouˇzit´e liter´arn´ı a jin´e odborn´e zdroje
v souladu s pr´avn´ımi pˇredpisy a vnitˇrn´ımi pˇredpisy Masarykovy univerzity.
Obsah 3
Obsah
1
´
Uvod 4
2 Pr´avn´ı amec 5
2.1 Definice software pro ´cely danˇe z pˇr´ıjmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Nehmotn´y majetek v ´uˇcetn´ı legislativˇe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Nehmotn´y majetek v daˇnov´e legislativˇe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 yznam spr´avn´eho ocenˇen´ı software a spravedliv´eho odhadu jeho pouˇzitelnosti 9
3 Souˇcasn´e trendy v poˇrizov´an´ı, uˇz´ıv´an´ı a poskytov´an´ı software 12
3.1 Licenˇcn´ı modely z pohledu koneˇcn´eho zivatele . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.1 Licenˇcn´ı modely podle urˇcoan´ı licenˇcn´ıho poplatku . . . . . . . . . 13
3.1.2 Licenˇcn´ı modely podle zp˚usobu placen´ı licenˇcn´ıho poplatku . . . . . 15
3.1.3 Daˇnov´e a ´cetn´ı dopady jednotliv´ych licenˇcn´ıch model˚u . . . . . . . 16
3.2 Dodavatelsk´e modely, d´ıla na objedn´avku implementace, lokalizace . . . 18
3.2.1 Vstupn´ı cena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.3 Technick´e zhodnocen´ı software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.4 Jednotliv´e licenˇcn´ı modely a konkr´etn´ı daˇnov´e dopady z pohledu poskyto-
vatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 avˇer 26
Seznam pavn´ıch pˇredpis˚u 28
Seznam judik´at˚u 29
Seznam literatury 29
Ostatn´ı zdroje 29
1
´
Uvod 4
1
´
Uvod
Bez nads´azky se a ˇr´ıct, ˇze ˇzijeme v digit´aln´ı dobˇe. Informaˇcn´ı technologie asadnˇe
ovlivˇnuj´ı kzdodenn´ı ˇzivot drtiv´e vˇetˇsiny z as, pˇriˇcemˇz vˇetˇsina si pod informaˇcn´ımi tech-
nologiemi pˇredstavuje zejm´ena vˇsudypˇr´ıtomn´y a znaˇcnˇe r˚uznorod´y software, nebot
hard-
ware povaˇzuje jako jakousi druhotnou samozˇrejmost. Jen tˇeˇzko dnes hled´ame profese,
kter´e software v˚ubec nevyuˇz´ıvaj´ı.
Software prostˇe je glob´aln´ım fenom´enem, se kter´ym se setk´av´ame vˇsichni. Nejinak tomu
je v podnikatelsk´em prostˇred´ı, kde software je r˚uzn´ymi zp˚usoby z r˚uzn´ych d˚uvod˚u st´ale
v´ıce vyuˇz´ıv´an. To ale tak´e znamen´a, ˇze podnikatel´e uvolˇnuj´ı st´ale etˇs´ı v´ydaje na IT sluˇzby
a software obecnˇe. Statistick´y ´uˇrad Spojen´ych st´at˚u americk´ych ve sv´ych statistick´ych
odhadech uv´ad´ı, ˇze pouze v USA dosahovaly v´ydaje na software vˇsech sektor˚u ekonomiky
vˇcetnˇe veˇrejn´eho v roce 2013 kolem 64 miliard dolar˚u.
1
Nejvˇetˇs´ı poradensk´a IT spoleˇcnost
na svˇetˇe Gartner pˇritom odhaduje,
2
ˇze v roce 2015 by mˇely celkov´e celosvˇetov´e ydaje
na IT pˇres´ahnout 3,6 bilion˚u USD.
3
Jak ukazuje graf 1, tento trend je pˇritom rostouc´ı.
Vzhledem k tˇemto rostouc´ım ydaj˚um a tedy rostouc´ımu yznamu takoych aklad˚u v
amci podnikov´ych financ´ı, je c´ılem eto pr´ace analyzovat soudob´e trendy poskytov´an´ı,
resp. poˇrizov´an´ı software a jejich daˇnov´e dopady na hospodaˇren´ı podnik˚u v podm´ınk´ach
daˇnov´e legislativy
ˇ
Cesk´e republiky. Pˇresnˇeji ˇreˇceno akona o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u (d´ale tak´e
ZDP).
4
C´ılem t´eto pr´ace je prezentovat ˇcten´aˇri ucelenou problematiku nakl´ad´an´ı se software
v hospodaˇren´ı podniku, a to zejm´ena ve vztahu k jeho daˇnov´e povinnosti. Vzhledem
k rozsahu eto pr´ace, znalostem autora, ale tak´e c´ıli eto pr´ace nen´ı moˇzn´e obs´ahnout
veˇsker´e podoby software, kter´e se v dneˇsn´ı dobˇe vyskytuj´ı. Pr´ace se zamˇeˇruje pouze na
software poˇr´ızen´y ´uplatnˇe nebo vytvoˇren´y vlastn´ı ˇcinnost´ı. Daˇnovou str´ankou je v t´eto
pr´aci v´yluˇcnˇe m´ınˇena oblast danˇe z pˇr´ıjm˚u, nebot
napˇr´ıklad problematika danˇe z pˇridan´e
hodnoty u software by sv´ym rozsahem sama byla vhodn´ym t´ematem. Pro jednoduchost
uvzuji pouze o daˇnov´ych poplatn´ıc´ıch podnikatel´ıch, kteˇr´ı maj´ı povinnost v´est ´cetnictv´ı
podle akona o ´uˇcetnictv´ı (d´ale tak´e ZU)
5
nebo jej vedou dobrovolnˇe.
Struktura pr´ace je asleduj´ıc´ı. V ´uvodu rozeb´ır´am pr´avn´ı amec cel´eho ematu. Ten v
pozdˇejˇs´ıch ˇastech slouˇz´ı pro rozbor konkr´etn´ıch souˇcasn´ych variant software. avˇerem
1
10
9
Estimated Business Expenses for Firms
2
Gartner Worldwide IT Spending Forecast
3
10
12
4
akon ˇc. 586/1992 Sb., o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
5
akon ˇc. 563/1991 Sb., o ´cetnictv´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
2 Pr
´
avn
´
ı r
´
amec 5
Obazek 1: V´yvoj v´ydaj˚u na Software v USA (mld. USD)
cel´e pr´ace struˇcnˇe shrnuji nabyt´e poznatky.
2 Pr´avn´ı r´amec
2.1 Definice software pro ´uˇcely danˇe z pˇr´ıjmu
Software ch´ape akon o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u, stejnˇe jako akon o ´uˇcetnictv´ı, resp. jeho
proadˇec´ı pˇredpisy, jako jak´esi abstraktn´ı programov´e vybaven´ı, kter´e ´cetn´ı jednotka m´a
ve sv´em majetku (dlouhodob´em, kr´atkodob´em nebo na dobu urˇcitou) a vyuˇz´ıv´a jej ke sv´e
podnikatelsk´e ˇcinnosti. Dˇr´ıve neˇz bude moˇzn´e pˇristoupit k posouzen´ı daˇnov´ych dopad˚u
jednotliv´ych druh˚u software v majetku ´uˇcetn´ı jednotky, je nutn´e vyjasnit, co software z
pohledu pr´ava skuteˇcnˇe pˇredstavuje.
§6 odst. 1 proadˇec´ı vyhl´aˇsky
6
k ZU definuje dlouhodob´y nehmotn´y majetek jako
Poloˇzka ”B.I. Dlouhodob´y nehmotn´y majetek”obsahuje zejm´ena zˇrizovac´ı v´ydaje,
nehmotn´e ysledky yzkumu a yvoje, software, oceniteln´a pr´ava a goodwill
s dobou pouˇzitelnosti delˇs´ı neˇz jeden rok a od yˇse ocenˇen´ı urˇcen´e ´uˇcetn´ı
jednotkou, s yjimkou goodwillu, a pˇri splnˇen´ı podm´ınek ale stanoven´ych a
6
Vyhl´aˇska ˇc. 500/2002 Sb., kterou se proadˇej´ı nˇekter´a ustanoven´ı z´akona ˇc. 563/1991 Sb., o ´cetnictv´ı,
ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u, pro ´cetn´ı jednotky, kter´e jsou podnikateli ´ctuj´ıc´ımi v soustavˇe pod-
vojn´eho ´uˇcetnictv´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
2 Pr
´
avn
´
ı r
´
amec 6
pˇri splnˇen´ı povinnost´ı stanoven´ych akonem, zejm´ena respektov´an´ım principu
yznamnosti a vˇern´eho a poctiv´eho zobrazen´ı majetku.
Obdobnˇe ZDP v § 32a odst. 1
Pro ´cely tohoto z´akona se odpisuj´ı zˇrizovac´ı v´ydaje, nehmotn´e v´ysledky v´yzkumu
a yvoje, software, oceniteln´a pr´ava a jin´y majetek, kter´y je veden v ´uˇcetnictv´ı
jako nehmotn´y majetek vymezen´y zvl´aˇstn´ım pr´avn´ım pˇredpisem (d´ale jen ”ne-
hmotn´y majetek”)...
Z § 19 odst. 7 ZDP pak vypl´yv´a, ˇze pro ´cely ZDP je softwarem myˇslen poˇc´ıtaˇcov´y
program
Licenˇcn´ım poplatkem se rozum´ı platba jak´ehokoliv druhu, kter´a pˇredstavuje
ahradu za uˇzit´ı nebo za poskytnut´ı pr´ava na uˇzit´ı autorsk´eho nebo jin´eho ob-
dobn´eho pr´ava k d´ılu liter´arn´ımu, umˇeleck´emu nebo vˇedeck´emu, cetnˇe filmu a
filmov´ych dˇel, pc´ıtaˇcov´eho programu (software), ale pr´ava na patent, ochran-
nou zn´amku, pr˚umyslov´y vzor, avrh nebo model, pl´an, tajn´y vzorec nebo
yrobn´ı postup, nebo za yrobnˇe technick´e a obchodn´ı poznatky (know-how).
Licenˇcn´ım poplatkem se rozum´ı tak´e pˇr´ıjem za ajem nebo za jak´ekoliv jin´e
vyuˇzit´ı pr˚umyslov´eho, obchodn´ıho nebo vˇedeck´eho zaˇr´ızen´ı.
K tomu, aby bylo moˇzn´e skuteˇcnˇe dovodit pr´avn´ı yznam software, tedy poˇc´ıtaˇcov´eho
programu, je nutn´e aplikovat pˇr´ısluˇsn´a ustanoven´ı autorsk´eho akona (d´ale tak´e AutZ).
7
§ 2 odst. 2 vymezuje poˇc´ıtaˇcoy program jako autorsk´e d´ılo, pˇriˇcemˇz autorem je podle
§ 5 ehoˇz pˇredpisu fyzick´a osoba, kter´a jej vytvoˇrila, pˇr´ıpadnˇe v´ıce fyzick´ych osob jako
spoluautor˚u v souladu s § 8. Autorsk´e pr´avo k takov´emu d´ılu pak zahrnuje osobnostn´ı
pr´ava a pr´ava majetkoa opravˇnuj´ıc´ı autorsk´e d´ılo z´ıt. Ani osobnostn´ıch ani majetkoych
pr´av se autoˇri nemohou vzd´at ani je pˇrev´est (§ 11 odst. 3 a § 26 odst. 1). Na rozd´ıl od
pr´av osobnostn´ıch, v´ykon majetkoych pr´av mohou autoˇri podle § 12 odst. 1 udˇelit jin´e
osobˇe, typicky na akladˇe soukromopr´avn´ı smlouvy. Udˇelen´ı takov´ych pr´av pak autorsk´y
akon ve shodˇe s celosvˇetov´ym standardem oznaˇcuje jako licence.
´
Uprava pˇrevoditelnosti
pr´av podle autorsk´eho z´akona je speci´aln´ı ´upravou ve vztahu k obecn´e ´upravˇe obˇcansk´eho
pr´ava (d´ale tak´e NOZ).
8
Pˇr´ısluˇsn´a ustanoven´ı obˇcansk´eho akon´ıku o drˇzbˇe a vlastnictv´ı
se proto nepouˇzij´ı.
7
akon ˇc. 121/2000 Sb., o pr´avu autorsk´em, o pr´avech souvisej´ıc´ıch s pr´avem autorsk´ym a o zmˇenˇe
nˇekter´ych akon˚u (autorsk´y akon), ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u
8
akon ˇc. 89/2012 Sb., obˇcansk´y akon´ık
2 Pr
´
avn
´
ı r
´
amec 7
Udˇelen´ım licence (pr´ava z´ıt autorsk´e d´ılo) na akladˇe soukromopr´avn´ı licenˇcn´ı smlouvy
9
pak z pohledu rekodifikovan´eho soukrom´eho pr´ava vznik´a majetkov´e pr´avo vycazej´ıc´ı z
obligace. Vzhledem k tomu, ˇze NOZ vycaz´ı z tradice ˇr´ımsk´eho pr´ava, tj. tradiˇcn´ıho dˇelen´ı
vˇec´ı na hmotn´e (res corporales) a nehmotn´e (res incorporales), je nutn´e licenci povaˇzovat
za nehmotnou movitou ec.
10
Licence se st´av´a nabyvatelov´ym majetkem, nebot
k n´ı a
vlastnick´e pr´avo ve smyslu § 1011 a asl. NOZ a st´av´a se jeho drˇzitelem § 987.
Jin´ym v´ykladem pojmu software neˇz licence, pak bezpochyby je v´ykon majetkov´ych
pr´av k zamˇestnaneck´emu d´ılu podle § 58 AutZ. S t´ımto typem software se setk´av´ame
nejˇcastˇeji u v´yvoaˇr˚u a yrobc˚u software.
V praxi velmi ˇcast´ym je tak´e software zhotoven´y na objedn´avku v souladu s § 61
AutZ na akladˇe smlouvy o d´ılo. ckoliv objednatel nevykon´av´a majetkoa pr´ava ke
zhotoven´emu software, jedn´a se o velmi podobnou situaci, nebot
se a za to, ˇze nen´ı-
li sjedn´ano jinak, autor poskytl objednateli licenci k zit´ı autorsk´eho d´ıla. Typicym
pˇr´ıkladem tohoto typu software v podnikov´em majetku jsou r˚uzn´e informaˇcn´ı syst´emy
implementovan´e na m´ıru.
Z v´yˇse proveden´eho rozboru je tedy zˇrejm´e, ˇze software neboli pc´ıtaˇcov´y program, je
pro ´uˇcely daˇnov´e i ´cetn´ı pr´avem uˇz´ıt autorsk´e d´ılo nebo pr´avem v´ykonu majetkoych pr´av
autora. Je evidentn´ı, ˇze software je specifickou kategori´ı ˇsirˇs´ı mnoˇziny oceniteln´ych pr´av a
tud´ıˇz jeho v´cet v §32a ZDP i § 6 prov´adˇec´ı vyhl´aˇsky k ZU je nadbyteˇcn´y. akonoarce t´ım
pravdˇepodobnˇe chtˇel pouze zd˚uraznit, ˇze za poˇc´ıtaˇcov´e programy povaˇzuje nejen licence,
ale tak´e software zhotoven´y na zak´azku, kter´ym objednatel v amci smluvn´ıch podm´ınek
volnˇe disponuje.
Nen´ı tak´e sporu o tom, ˇze oba typy pr´av vstupuj´ı do majetku nabyvatele. To, jak´ym
zp˚usobem, je pˇredmˇetem asleduj´ıc´ı ˇasti.
2.2 Nehmotn´y majetek v ´uˇcetn´ı legislativˇe
Podle § 19 odst. 7 akona o ´cetnictv´ı se
majetek a avazky ˇclen´ı na dlouhodob´e a kr´atkodob´e. Dlouhodob´ym se rozum´ı
takov´y majetek a avazky, kde doba pouˇzitelnosti, popˇr´ıpadˇe sjednan´a doba
splatnosti pˇri vzniku ´cetn´ıho pˇr´ıpadu je delˇs´ı neˇz 1 rok, ostatn´ı majetek a
avazky jsou povaˇzov´any za kr´atkodob´e. Pokud s ohledem na charakter ma-
jetku a avazk˚u objektivnˇe nelze pouˇz´ıt uveden´a hlediska ˇclenˇen´ı, je rozhoduj´ıc´ı
amˇer ´uˇcetn´ı jednotky projeven´y pˇri jejich poˇr´ızen´ı.
9
akon ˇc. 89/2012 Sb., obˇcansk´y akon´ık § 2358 a asl.
10
akon ˇc. 89/2012 Sb., obˇcansk´y akon´ık § 489 a § 496 odst. 2
2 Pr
´
avn
´
ı r
´
amec 8
Nehmotn´y majetek (kr´atkodob´y i dlouhodob´y) se, s v´yjimkou nehmotn´eho majetku vy-
tvoˇren´eho vlastn´ı ˇcinnost´ı, oceˇnuje poˇrizovac´ımi cenami,
11
pˇriˇcemˇz poˇrizovac´ı cenou se
podle odstavce 5 t´ehoˇz ustanoven´ı rozum´ı:
a) poˇrizovac´ı cenou cena, za kterou byl majetek poˇr´ızen a aklady s jeho
poˇr´ızen´ım souvisej´ıc´ı,
Podrobnˇeji se zp˚usobu oceˇnov´an´ı dlouhodob´eho majetku a souvisej´ıc´ım aklad˚um, kter´e
vstupuj´ı do poˇrizovac´ı ceny, enuje § 47 prov´adˇec´ı vyhl´aˇsky k ZU. V odst. 1 tohoto
paragrafu jsou vyjmenov´any typoe pˇr´ıklady aklad˚u, kter´e jsou souˇast´ı vstupn´ı ceny
dlouhodob´eho majetku. Naopak v odst. 2 jsou uvedeny typick´e aklady, kter´e do vstupn´ı
ceny zahrnuty yt nesm´ı. Je nutn´e poznamenat, ˇze se jedn´a pouze o pˇr´ıkladn´y cet,
proto je nutn´e kzd´y konkr´etn´ı aklad posuzovat samostatnˇe ve vztahu k poˇrizovan´emu
majetku.
Pravidla pro odpisoan´ı majetku z poˇrizovac´ı ceny, tj. postupn´eho zahrnov´an´ı majetku
do aklad˚u, si ´cetn´ı jednotka stanovuje podle § 28 ZU a § 56 vyhl´aˇsky na akladˇe
odpisov´eho pl´anu s ohledem na akladn´ı ´cetn´ı asady a principy jak´ymi jsou vˇern´y a
poctiv´y obraz ´uˇcetnictv´ı (§ 7 a 8 ZU) a ˇcasov´a a ecn´a souvislost (§ 3 odst. 1 ZU).
O tom, zda majetek a pro ´cely ´cetn´ı legislativy dlouhodob´y charakter ˇci nikoliv,
tedy rozhoduje ´uˇcetn´ı jednotka na akladˇe vlastn´ıho uv´zen´ı.
2.3 Nehmotn´y majetek v daˇnov´e legislativˇe
Jak bylo uvedeno v pˇredchoz´ı ˇasti textu, akladn´ım ustanoven´ım v daˇnoe proble-
matice nehmotn´eho majetku, je § 32a. Na rozd´ıl od ´cetn´ı legislativy si ´uˇcetn´ı jed-
notka nem˚uˇze sama libovolnˇe stanovit, zda nehmotn´y majetek povzuje za dlouhodob´y
ˇci kr´atkodob´y. Odst. 1 zm´ınˇen´eho ustanoven´ı jasnˇe definuje, ˇze za dlouhodob´y nehmotn´y
majetek se povzuje takoy majetek,
a) kter´y byl nabyt ´uplatnˇe vkladem nebo vytvoˇren vlastn´ı ˇcinnost´ı,
b) jehoˇz vstupn´ı cena je vyˇsˇs´ı neˇz 60 tis´ıc Kˇc a
c) jehoˇz doba pouˇzitelnosti je delˇs´ı neˇz jeden rok.
Splˇnuje-li nehmotn´y majetek vˇsechny tyto pˇredpoklady souˇcasnˇe, pak je nutn´e jej odpi-
sovat za akonem stanoven´ych podm´ınek (§ 32a odst. 4). Software se, na rozd´ıl od ´uˇcetn´ı
legislativy, kde si frekvenci odpisu vol´ı ´cetn´ı jednotka sama v odpisoem pl´anu, odpi-
suje rovnomˇernˇe bez pˇreruˇsen´ı s pˇresnost´ı na cel´e es´ıce, a to po dobu 36 es´ıc˚u od
11
akon ˇc. 563/1991 Sb., o ´cetnictv´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u § 25 odst. 1 p´ısm. h)
2 Pr
´
avn
´
ı r
´
amec 9
mˇes´ıce asleduj´ıc´ıho po uveden´ı do z´ıv´an´ı. V pˇr´ıpadech, kdy z licenˇcn´ı smlouvy vypl´yv´a
ˇcasoa omezenost licence, je doba odpisoan´ı shodn´a s dobou dohodnutou ve smlouvˇe.
Samostatn´ym ematem je technick´e zhodnocen´ı proveden´e na software, kter´emu bude
vˇenov´ana jedna z asleduj´ıc´ıch ˇast´ı (3.3).
V ostatn´ı pˇr´ıpadech, kdy nehmotn´y majetek nesplˇnuje rysy dlouhodob´eho charakteru
stanoven´e v § 32a odst. 1 ZDP, se jedn´a z daˇnov´eho pohledu o kr´atkodob´y nehmotn´y ma-
jetek nebo drobn´y dlouhodob´y majetek, kter´e jsou poplatn´ıkem zahrnov´any do aklad˚u
vynaloˇzen´ych za ´uˇcelem dosaˇzen´ı, zajiˇstˇen´ı a udrˇzen´ı pˇr´ıjm˚u, obecnˇe ale i v judikatuˇre
soud˚u zn´am´ych jako daˇnovˇe uznateln´e aklady. Za drobn´y dlouhodob´y se povzuje takoy
majetek, kter´y nedosahuje ˇastky rozhodn´e uveden´e v § 32a ZDP, ale arovn jej ´uˇcetn´ı
jednotka podle vnitˇrn´ıch pˇredpis˚u povaˇzuje za dlouhodob´y, kter´y odpisuje. Daˇnov´y po-
platn´ık v takov´em pˇr´ıpadˇe zahrnuje n´aklady na software do z´akladu danˇe formou ´cetn´ıch
odpis˚u, jak je uvedeno v § 24 odst. 2 p´ısm. v) bod 2.
Daˇnovˇe uznateln´ym akladem jsou ´cetn´ı odpisy, s yjimkou uvedenou v §25
odst. 1 p´ısm. zg), a to pouze u nehmotn´eho majetku, kter´y se neodpisuje podle
tohoto akona (§32a) za podm´ınky, ˇze byl poplatn´ıkem poˇr´ızen ´uplatnˇe nebo
ve vlastn´ı reˇzii za ´uˇcelem obchodov´an´ı s n´ım anebo nabyt vkladem, pˇremˇenou
nebo bez´uplatnˇe
Nedosahuje-li majetek ani ˇastky, kterou si ´cetn´ı jednotka stanovila, ovlivˇnuje aklad
danˇe skrze daˇnov´e aklady ´uˇctovan´e ve skupinˇe 50 Spotˇrebovan´e akupy.
2.4 V´yznam spr´avn´eho ocenˇen´ı software a spravedliv´eho odhadu
jeho pouˇzitelnosti
Dˇr´ıve neˇz budu pokraˇcovat v rozboru daˇnov´ych dopad˚u kr´atkodob´eho nehmotn´eho
majetku, je nutn´e ˇcten´aˇri ve struˇcnosti objasnit vztah ´cetn´ı a daˇnov´e legislativy.
Pro zjiˇstˇen´ı akladu danˇe z pˇr´ıjmu se podle § 23 odst. 2 p´ısm. a) ZDP vych´az´ı
z v´ysledku hospodaˇren´ı (zisk nebo ztr´ata), a to vˇzdy bez vlivu Mezin´arodn´ıch
´cetn´ıch standard˚u, u poplatn´ık˚u, kteˇr´ı vedou ´cetnictv´ı. Poplatn´ık, kter´y se-
stavuje ´cetn´ı avˇerku podle. . .
§ 23 odst. 10 ZDP pak tento princip znovu zd˚urazˇnuje
Pro zjiˇstˇen´ı akladu danˇe se vych´az´ı z ´uˇcetnictv´ı veden´eho podle zvl´aˇstn´ıho
pˇredpisu, pokud zvl´aˇstn´ı pˇredpis nebo tento akon nestanov´ı jinak anebo pokud
nedoch´az´ı ke kr´acen´ı daˇnov´e povinnosti jin´ym zp˚usobem.
2 Pr
´
avn
´
ı r
´
amec 10
ysledek hospodaˇren´ı zjiˇstˇen´y podle ´uˇcetn´ı legislativy je ale podle ZDP upravov´an
r˚uzn´ymi mimo´uˇcetn´ımi operacemi na koneˇcn´y aklad danˇe. Na akladov´e stranˇe se tak
dˇeje rozliˇsov´an´ım jednotliv´ych aklad˚u na daˇnovˇe uznateln´e aklady a ty, kter´e nelze do
t´eto kategorie zaˇradit, pˇr´ıpadnˇe kter´e akon vyluˇcuje. Na stranˇe ynos˚u jsou pak daˇnovˇe
´uˇcinn´e v´ynosy rozliˇsov´any podle toho, zda jsou pˇredmˇetem danˇe podle ZDP, nebo jsou
osvobozen´e.
Z dosavadn´ıho textu by elo yt evidentn´ı, ˇze ´uˇcetn´ı jednotka m˚uˇze ´uˇcetn´ımi postupy
zcela asadnˇe ovlivˇnovat ysledek hospodaˇren´ı a t´ım tak´e aklad danˇe pro ´uˇcely danˇe
z pˇr´ıjm˚u. U software, tj. dlouhodob´eho nehmotn´eho majetku, kter´y je pˇredmˇetem eto
pr´ace, se obecnˇe jedn´a o:
a) nespr´avn´e stanoven´ı vstupn´ı ceny pro odpisov´an´ı
b) nedodrˇzen´ı akladn´ıch asad a princip˚u ´ctov´an´ı
Obˇe zm´ınˇen´e pˇr´ıˇciny tak´e pˇredstavuj´ı ve vztahu k software z daˇnoeho pohledu pro po-
platn´ıka nejvˇetˇs´ı riziko v souvislosti s nespr´avn´ym stanoven´ım akladu danˇe a z toho
vypl´yvaj´ıc´ıch sankˇcn´ıch postih˚u.
12
V pˇr´ıpadˇe p´ısmene a) je typickou chybou nezahrnut´ı nebo naopak zaˇrazen´ı aklad˚u
souvisej´ıc´ıch s poˇr´ızen´ım majetku, kter´e maj´ı/nemaj´ı vstupovat do jeho vstupn´ı ceny.
Spr´avce danˇe pak m˚uˇze opr´avnˇenˇe nam´ıtat, ˇze nespr´avn´ym stanoven´ım vstupn´ı ceny, a t´ım
tak´e chybn´ym ypoˇctem odpis˚u zahrnut´ych do akladu danˇe, byla nespr´avnˇe stanovena
daˇn z pˇr´ıjm˚u, a to hned v ekolika zdaˇnovac´ıch obdob´ıch. Je d˚uleˇzit´e m´ıt na pamˇeti,
ˇze d˚ukazn´ı bˇremeno v daˇnov´em ˇr´ızen´ı nese poplatn´ık. Opr´avnˇenost takov´eho postupu
spr´avce danˇe jiˇz nˇekolikr´at potvrdil i Nejvyˇsˇs´ı spr´avn´ı soud,
13
kter´y napˇr´ıklad potvrdil
neunesen´ı d˚ukazn´ıho bˇremena daˇnoeho subjektu pˇr´ı stanoven´ı vstupn´ı ceny z d˚uvodu
odcizen´ı doklad˚u.
V pˇr´ıpadˇe p´ısmene b) se typicky jedn´a o nerespektov´an´ı vˇecn´e a ˇcasov´e souvislosti
aklad˚u s ohledem na v´yznam tohoto akladu pro danou ´cetn´ı jednotku. ecnou a
ˇcasovou souvislost ´uˇctoan´ı aklad˚u ale v amci ´uˇcetn´ı legislativy rozv´ıj´ı ˇcesk´y ´cetn´ı
standard ˇc. 019 pro podnikatele v bodˇe 6.1
14
aklady a v´ynosy zachycuj´ı ´uˇcetn´ı jednotky podle tˇechto asad
12
akon ˇc. 280/2009 Sb., daˇnoy ˇad, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u zejm´ena § 251 a 252
13
Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 23. listopadu 2009, sp. zn. 8 Afs 56/2009
Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. 1 Afs 98/2008
14
Finanˇcn´ı zpravodaj ˇc. 48/2003,
ˇ
Cesk´e ´cetn´ı standardy pro ´cetn´ı jednotky, kter´e ´ctuj´ı podle vyhl´aˇsky
ˇc. 500/2002 Sb., ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u (d´ale jen
ˇ
Cesk´e ´cetn´ı standardy pro podnikatele”),
ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch ´uprav k 1.1.2015
2 Pr
´
avn
´
ı r
´
amec 11
a) aklady a ynosy se ´uˇctuj´ı asadnˇe do obdob´ı, s n´ımˇz ˇcasovˇe a ecnˇe
souvisej´ı,
b) zruˇseno
c) ahrady vynaloˇzen´ych n´aklad˚u minul´ych ´uˇcetn´ıch obdob´ı se ´uˇctuj´ı do v´ynos˚u
bˇeˇzn´eho roku,
d) aklady a ydaje, kter´e se ykaj´ı budouc´ıch obdob´ı, je nutno ˇcasovˇe rozliˇsit
ve formˇe n´aklad˚u pˇr´ıˇst´ıch obdob´ı nebo v´ydaj˚u pˇr´ıˇst´ıch obdob´ı na pˇr´ısluˇsn´ych
´ctech ´uˇctov´e skupiny 38 - Pˇrechodn´e ´uˇcty aktiv a pasiv,
e) ynosy a pˇr´ıjmy, kter´e se ykaj´ı budouc´ıch obdob´ı, je nutno ˇcasovˇe rozliˇsit
ve formˇe v´ynos˚u pˇr´ıˇst´ıch obdob´ı nebo pˇr´ıjm˚u pˇr´ıˇst´ıch obdob´ı na pˇr´ısluˇsn´ych
´ctech ´uˇctov´e skupiny 38 - Pˇrechodn´e ´uˇcty aktiv a pasiv.
Podle bodu 6.4 nen´ı nutno ˇcasov´e rozliˇsen´ı pouˇz´ıvat v pˇr´ıpadech, kdy jde
a) o nev´yznamn´e ˇastky, kdy jejich ponech´an´ım v akladech ˇci ynosech bez
ˇcasov´eho rozliˇsen´ı nen´ı dotˇcen ´uˇcel ˇcasov´eho rozliˇsen´ı a ´cetn´ı jednotka
t´ım prokazatelnˇe nesleduje amˇern´e upravov´an´ı ysledku hospodaˇren´ı,
b) o pravidelnˇe se opakuj´ıc´ı ydaje, popˇr´ıpadˇe pˇr´ıjmy, za pˇredpokladu, ˇze se
yraznˇeji neovlivn´ı ecn´a a ˇcasov´a souvislost aklad˚u a ynos˚u.
yznam ˇcasov´eho rozliˇsen´ı aklad˚u u software bude ˇcten´aˇri zˇrejm´y v asleduj´ıc´ı praktiˇctˇejˇs´ı
ˇasti.
Tak jako u jin´ych odvˇetv´ı pr´avn´ıho ˇadu jsou v daˇnov´e, ale tak´e ´cetn´ı legislativˇe
postaveny obecn´e asady, principy a ´cel akona nad v´yklad jednotliv´ych ustanoven´ı.
Dodrˇzoan´ı ´uˇcetn´ıch asad a princip˚u tak´e zohledˇnuj´ı spr´avn´ı soudy, jako napˇr. Nejvyˇsˇs´ı
spr´avn´ı soud ve eci vylouˇcen´ı aklad˚u z daˇnovˇe uznateln´ych v situaci, kdy nedoˇslo k
ˇcasoemu rozliˇsen´ı echto aklad˚u ve vztahu k v´yznamnosti dan´eho akladu pro po-
platn´ıka.
15
Jak ale konstatoval Nejvyˇsˇs´ı spr´avn´ı soud,
...hlediskem pro rozliˇsen´ı aklad˚u ve vztahu k ˇcasov´e a ecn´e souvislosti je
skuteˇcnost, ˇze je zn´am titul (vymezen´ı), yˇse a obdob´ı, kter´eho se ykaj´ı.
Vˇecnou a ˇcasovou souvislost aklad˚u vych´azej´ıc´ı z ´uˇcetn´ı legislativy pro ´cely stanoven´ı
akladu danˇe z pˇr´ıjm˚u naopak nem˚ze spr´avce danˇe spravedlivˇe vyˇzadovat v pˇr´ıpadech,
kdy nen´ı v ´cetn´ı legislativˇe pro danou situaci upravena.
16
15
Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 26. ˇr´ıjna 2009, sp. zn. 8 Afs 18/2009
16
Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 9. listopadu 2011, sp. zn. 1 Afs 66/2011
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 12
Co se daˇnoych d˚usledk˚u nehmotn´eho majetku t´ce lze shrnout, ˇze
a) poplatn´ık uplatn´ı daˇnov´e odpisy podle § 32a splˇnuje-li nehmotn´y majetek
charakter dlouhodob´eho majetku,
b) nebo ´uˇcetn´ı odpisy podle § 24 odst. 2 p´ısm. v),
c) pˇr´ıpadnˇe jako daˇnovˇe uznateln´e aklady, kter´e nejsou odpisy.
V pˇr´ıpadˇe a) vˇsak vˇzdy po dobu stanovenou v ZDP, v pˇr´ıpadech b) a c) se
daˇnoa uznatelnost aklad˚u bude vˇzdy posuzovat ve vztahu k respektov´an´ı
akladn´ıch asad ´uˇctov´an´ı a princip˚u zejm´ena ve vztahu k ecn´e a ˇcasoe
souvislosti.
3 Souˇcasn´e trendy v poˇrizov´an´ı, uˇz´ıv´an´ı a poskytov´an´ı
software
V pˇredchoz´ım textu byla detailnˇe rozebr´ana pr´avn´ı problematika software ovlivˇnuj´ıc´ı
hospodaˇren´ı podnikatelsk´ych subjekt˚u. V t´eto ˇasti je proto moˇzn´e pˇristoupit k anal´yze
souˇcasn´ych model˚u uˇz´ıv´an´ı a poskytoan´ı software. Tak doposud, drˇz´ım se i v eto ˇasti
striktnˇe hlavn´ıho c´ıle pr´ace. Z kapacitn´ıch d˚uvod˚u se nemohu v t´eto kapitole podrobnˇe
vˇenovat jednotliv´ym IT ˇreˇsen´ım, jejich yvoji nebo konkr´etn´ım licenˇcn´ım politik´am jed-
notliv´ych spoleˇcnost´ı. Nam´ısto toho byl zvolen pˇr´ıstup obecnˇejˇs´ı a pro ˇcten´aˇre tak´e mno-
hem pˇr´ınosnˇejˇs´ı. V eto ˇasti jsou pˇredstaveny akladn´ı zp˚usoby poˇrizov´an´ı software, tj.
jednotliv´e licenˇcn´ı modely, a d´ale tak´e modely dodavatelsk´e, tj. d´ıla a informaˇcn´ı syst´emy
zhotoven´e na objedn´avku. Na ty jsou pak pˇr´ımo aplikoany avˇery z pˇredchoz´ı teoretick´e
ˇasti, jejichˇz v´ysledkem je konkr´etn´ı typov´e ˇreˇsen´ı tohoto software v r´amci souˇcasn´e ˇcesk´e
daˇnov´e a ´cetn´ı legislativy.
Trh informaˇcn´ıch technologi´ı potaˇzmo softwaru se vyv´ıj´ı a mˇen´ı velmi rychle, pˇriˇcemˇz na
prvn´ı pohled se m˚uˇze zd´at, ˇze nem´a jiˇz nic spoleˇcn´eho se stavem pˇred ekolika alo lety.
Zcela jistˇe to plat´ı o konkr´etn´ıch technologicych ˇreˇsen´ıch, jin´ych hardwarov´ych, ale tak´e
softwarov´ych prostˇredc´ıch a tak ale. Z´akladn´ı principy v´yvoje software, jeho architektury
nebo teoretick´e koncepce vˇsak z˚ust´avaj´ı nemˇenn´e. Pˇr´ıkladem ze vˇsech nejklasiˇctˇejˇs´ıch je
rozkvˇet cloudov´ych IT ˇreˇsen´ı nebo sluˇzbov´ych model˚u poskytov´an´ı software, SaaS (Soft-
ware as a Service). Tyto modely pouˇz´ıv´an´ı software jsou pˇritom zn´amy jiˇz od sam´eho,
dnes lze snad s klidn´ym svˇedom´ım ˇr´ıci, poˇc´ıtaˇcov´eho pravˇeku. V dobˇe velk´ych aloych
poˇc´ıtaˇc˚u, kdy se v´ykon rovnal velikosti hardwarov´e vybaven´ı, byl dneˇsn´ı cloud computing,
dˇr´ıve termin´alov´y provoz, zcela bˇeˇzn´y. Po desetilet´ıch v´yvoje se tak IT pr˚umysl vr´atil na
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 13
sam´y zaˇatek sv´eho zrodu, tentokr´ate vˇsak z jin´eho d˚uvodu. Zat´ımco dˇr´ıve bylo d˚uvodem
termin´alov´eho provozu zejm´ena nedostateˇcn´y v´ykon nebo nepˇr´ıstupnost hardware, dnes
jsou d˚uvody odliˇsn´e. Kromˇe ustaviˇcn´ych finanˇcn´ıch to jsou napˇr´ıklad d˚uvody lepˇs´ı fle-
xibility pˇr´ıstupnosti k dan´emu software nebo v pˇr´ıpadˇe tzv. virtualizace bezpeˇcnostn´ı
d˚uvody. Stejn´ym evergreenem je v souˇcasnosti tak popul´arn´ı poskytoan´ı software jako
sluˇzby. Nem´alo podnik˚u vyuˇz´ıvalo sluˇzeb extern´ıch v´ypoˇcetn´ıch stˇredisek, kter´e sv´e sluˇzby
´uˇctovaly na akladˇe strojov´eho ˇcasu enovan´eho operac´ım pro objednatele.
Koncepˇcn´ı ˇreˇsen´ı jsou v IT svˇetˇe st´ale stejn´a, prostˇredky, d˚uvody a c´ıle vˇsak nikoliv.
Pro ´cely ˇclenˇen´ı jednotliv´ych model˚u poˇrizov´an´ı, ale i poskytov´an´ı software vych´az´ım
kromˇe vlastn´ıch zkuˇsenost´ı a poznatk˚u zejm´ena z pr´ace Mario Megela,
17
kter´y pˇrehlednˇe
shrnul obecnˇe z´ıvan´e licenˇcn´ı modely v IT oblasti.
18
3.1 Licenˇcn´ı modely z pohledu koneˇcn´eho uˇzivatele
U yrobc˚u nebo distributor˚u software se lze setkat s ˇsirokou ˇsk´alou licenˇcn´ıch model˚u,
kter´e jsou nav´ıc r˚uznˇe kombinoany. Licenˇcn´ı modely lze pˇritom rozdˇelovat podle dvou
krit´eri´ı
Podle zp˚usobu urˇcen´ı licenˇcn´ıho poplatku
Podle zp˚usobu placen´ı licenˇcn´ıch poplatk˚u.
3.1.1 Licenˇcn´ı modely podle urˇcov´an´ı licenˇcn´ıho poplatku
Jak azev napov´ıd´a, jedn´a se o elen´ı licenˇcn´ıch model˚u, kter´e vych´az´ı z mechanismu
licencoan´ı, tj. udˇelov´an´ı pr´ava software z´ıvat.
Licence na stroj
Tento druh licence je pravdˇepodobnˇe zn´am´y kaˇzd´emu ˇcten´aˇri. Jedn´a se o licenci na
software opravˇnuj´ıc´ı k pouˇzit´ı fyzicky pouze na jednom stroji, tj. pc´ıtaˇci, tabletu, telefonu
atd.
Drtiv´e vˇetˇsinˇe koneˇcn´ych uˇzivatel˚u je tento druh licence zn´am´y tak´e prostˇrednictv´ım
tzv. OEM (Original Equipment Manufacturer) verz´ı software doavan´ych pˇr´ımo s hard-
ware. V takov´em pˇr´ıpadˇe se licence oddˇelenˇe jako nehmotn´y majetek nebo aklad v˚ubec
17
SW licence: souˇcasnost a trendy ˇast 1.
18
International Data Corporation - Software Licensing and Provisioning
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 14
neeviduje, n´ybrˇz je pˇr´ımo souˇasti ceny hardware. Do aklad˚u se tak dost´av´a skrze bˇzn´a
pravidla pro odpisoan´ı, resp. zahrnut´ı hmotn´eho majetku do aklad˚u.
Licence na jm´eno/na zivatelsk´y ´uˇcet
V podstatˇe se jedn´a o alternativu licence na stroj, s t´ım rozd´ılem, ˇze licenci k software
m˚uˇze uˇzivatel po ovˇeˇren´ı jeho identity pouˇz´ıvat z jak´ehokoliv zaˇr´ızen´ı. Jedn´a se o licenˇcn´ı
model eˇs´ıc´ı se st´ale etˇs´ı oblibˇe d´ıky vysok´e dostupnosti internetu.
ˇ
Sirok´e veˇrejnosti
nejzn´amˇejˇs´ım pˇr´ıkladem budiˇz online verze kancel´aˇrsk´ych aplikac´ı Microsoft Office 365,
kter´a je alternativou ke klasick´ym licenc´ım Office typu licence na stroj.
Plovouc´ı licence
Tento typ pˇredstavuje modifikaci licence na stroj, jehoˇz vznik si vynutil zejm´ena pod-
nikov´y sektor sv´ym tlakem na vˇetˇs´ı efektivitu a sniˇzoan´ı aklad˚u. Jedn´a se o licenci k
software, kter´y m˚uˇze yt nainstaloan na libovoln´em poˇctu zaˇr´ızen´ı, pouˇz´ıvat ji vˇsak v
urˇcit´em okamˇziku sm´ı zdy pouze smluvnˇe omezen´y poˇcet zivatel˚u.
Licence na server
V principu se jedn´a o licenci k software nainstalovan´e na server (jeden stroj), ke
kter´emu mohou dle konkr´etn´ıch licenˇcn´ıch ujedn´an´ı pˇristupovat (pouˇz´ıvat software) r˚uznˇe
omezen´e poˇcty zivatel˚u. Licence na server v sobˇe obsahuje urˇcit´y poˇcet pˇredplacen´ych
uˇzivatelsk´ych pˇr´ıstup˚u, resp. zaˇr´ızen´ı na server, tzv. CALs (Client Access Licences).
Licence na procesor
Alternativou k licenci na server je licence na procesor, zejm´ena tedy procesor serveru.
Jedn´a se v podstatˇe o licenci na server bez rozliˇsov´an´ı poˇctu maxim´aln´ıch zivatelsk´ych
pˇr´ıstup˚u v jednom okamˇziku neomezen´y poˇcet CALs. Typicky se jedn´a o licence
k velk´ym informaˇcn´ım podnikoym syst´em˚um, kter´e bˇz´ı na pozad´ı a je k nim velk´y
poˇcet pˇr´ıstup˚u. Mezi hlavn´ı pˇredstavitele patˇr´ı datab´azov´e SQL servery, v ˇcele s jed-
nou z nejvˇetˇs´ıch IT spoleˇcnost´ı Oracle, kter´a licence na procesor nebo jej´ı kombinace
vyuˇz´ıv´a t´emˇeˇr v´yhradnˇe. Tento modern´ı druh licenc´ı se vˇsak jiˇz prosazuje i u, co do poˇctu
uˇzivatelsk´ych pˇr´ıstup˚u, mnohem skromnˇejˇs´ıch projekt˚u. Pˇr´ıkladem mohou b´yt licence
operaˇcn´ıho syst´emu pro server spoleˇcnosti Microsoft, kdy do urˇcit´eho pctu CALs v ˇadu
dvou des´ıtek je yhodnˇejˇs´ı klasick´a licence na server, nad tuto hranici naopak licence na
procesor.
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 15
Licence na adro procesoru/virtu´aln´ı procesor
S pˇr´ıchodem ykonnˇejˇs´ıch v´ıce adrov´ych procesor˚u na trh zaˇcali nˇekteˇr´ı prodejci soft-
ware poskytovat licence na adro procesoru. Dnes jsou jiˇz v´ıce adrov´e procesory znou
souˇast´ı vˇsech osobn´ıch poˇc´ıtaˇc˚u, ale i telefon˚u a jin´ych zaˇr´ızen´ı, proto v´yrobci ve vˇetˇsinˇe
pˇr´ıpad˚u jiˇz fakticky nerozliˇsuj´ı mezi licenc´ı na adro procesoru a procesor (standardnˇe je
licence na adro rovna
1
4
licence na procesor).
D´ıky dalˇs´ımu v´yvoji v oblasti IT se vˇsak nam´ısto licence na j´adro procesoru zaˇcala hojnˇe
uˇz´ıvat licence na virtu´aln´ı procesor, kter´a reflektuje trendy v tzv. virtualizaci software.
Nezˇr´ıdka jsou procesory rozdˇeloany na v´ıce virtu´aln´ıch procesor˚u, na kter´ych je nain-
staloan bud
separ´atnˇe r˚uzn´y software s c´ılem zamezit kolizi jednotliv´ych poˇc´ıtaˇcov´ych
program˚u, datab´az´ı a podobnˇe, nebo naopak duplicitnˇe klon stejn´eho software pˇr´ıpadnˇe
syst´emu. C´ılem virtualizace je zejm´ena zv´yˇsen´ı bezpeˇcnosti, a to jak proti vnˇejˇs´ım hrozb´am,
tak tak´e vnitˇrn´ım a aroveˇn aloha cenn´ych dat.
Licence na pracoviˇstˇe
Speci´aln´ı druhy licenc´ı, kter´e jsou vymezeny urˇcit´ym fyzick´ym nebo virtu´aln´ım ´uzem´ım.
Jako pˇr´ıklad lze uv´est licencoan´ı software pro r˚uzn´e st´atn´ı instituce, vysok´e ˇskoly a jin´e.
Licence na akladˇe metriky uˇz´ıv´an´ı
Staronoym trendem je licencoan´ı na akladˇe mˇeˇren´ı vyuˇz´ıv´an´ı software, a to na
akladˇe spotˇrebovan´eho ˇcasu, vyuˇzit´ı funkcionalit software, pˇr´ıpadnˇe jin´ych metrik nebo
jejich kombinac´ı.
Licence na akladˇe finanˇcn´ı metriky
Modifikac´ı pˇredchoz´ıho modelu jsou licence vyuˇz´ıvaj´ıc´ı nam´ısto ˇcasu nebo funkcionalit
software, finanˇcn´ı veliˇciny jako je objem penˇez za transakce nebo zisk na transakci a
mnoho dalˇs´ıch. Jedn´a o specifick´e licence uplatˇnovan´e v nˇekter´ych odvˇetv´ıch podnik´an´ı
za vyuˇzit´ı aplikac´ı a software napˇr. na finanˇcn´ıch trz´ıch, v ekter´ych obchodnˇe prodejn´ıch
modelech jako alternativa k provizn´ım syst´em˚um a podobnˇe.
3.1.2 Licenˇcn´ı modely podle zp˚usobu placen´ı licenˇcn´ıho poplatku
Zp˚usob placen´ı licence je do znaˇcn´e m´ıry spojen s elkou trv´an´ı licence. V nˇekter´ych
segmentech trhu se software doˇslo k yrazn´ym zmˇen´am od tradiˇcn´ıch licenˇcn´ıch model˚u
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 16
s pevnˇe stanovenou nebo neomezenou dobou, k model˚um, kter´e software poskytuj´ı sp´ıˇse
jako sluˇzbu, tzv. SaaS. Podle toho lze licence elit.
Trval´e licence
Klasicym zp˚usobem je poˇr´ızen´ı licence k software dopˇredu na dobu neurˇcitou. V cenˇe
licence pak mohou yt obsaˇzena pr´ava na bezplatnou aktualizaci software (pˇrechod na
novˇejˇs´ı verzi) a jin´e sluˇzby, kter´a vˇsak nelze od licence odliˇsit.
Pˇredplacen´e licence
V d˚usledku rychl´eho yvoje nejen software, ale tak´e hardware doˇslo k rozvoji pˇredplacen´ych
licenc´ı, tzv. subscription licenc´ı, tedy licenc´ı na dobu urˇcitou.
ˇ
Casto je totiˇz v´yvoj tak
rychl´y, ˇze nehledˇe na pr´avo trval´eho zit´ı software je zivatel nucen poˇr´ıdit si software
noy. K takoemu kroku yv´a uˇzivatel ˇcasto donucen samotn´ym yrobce, kter´y pˇrestane
software udrˇzovat, takˇze se pro ej st´av´a nebezpeˇcn´ym nebo nekompatibiln´ım.
Pay-as-you-go licence
Jak s´am n´azev napov´ıd´a, uˇzivatel plat´ı licenˇcn´ı poplatky ve v´yˇsi odpov´ıdaj´ıc´ı vyuˇz´ıv´an´ı
software na akladˇe pˇredem sjednan´e metriky.
3.1.3 Daˇnov´e a ´uˇcetn´ı dopady jednotliv´ych licenˇcn´ıch model˚u
amˇernˇe jsem v pˇredchoz´ı ˇasti o dˇelen´ı licenˇcn´ıch model˚u neuv´adˇel konkr´etn´ı aspekty
´uˇctov´an´ı, potaˇzmo nakl´ad´an´ı pro ´cely danˇe z pˇr´ıjm˚u. Aˇckoliv jsou jednotliv´e licenˇcn´ı
modely, co do licenˇcn´ı politiky poskytovatele, velmi r˚uzn´e, v hospodaˇren´ı podnik˚u se ˇcasto
projevuj´ı totoˇznˇe. V principu je vˇzdy nutn´e posoudit, zda konkr´etn´ı licenˇcn´ı ujedn´an´ı k
software m´a v hospodaˇren´ı podniku charakter majetku nebo n´aklad˚u, typicky n´aklad˚u na
sluˇzby.
Software jako majetek
Mezi typice typy licenc´ı, kter´e svou povahou naplˇnuj´ı rysy majetku, patˇr´ı typovˇe
Licence na stroj a jej´ı obdoby plovouc´ıch licenc´ı,
Licence na server a z nich odvozen´e licence na procesor, na adro procesoru nebo na
virtu´aln´ı procesor
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 17
Licence na pracoviˇstˇe, kter´e se vˇsak ekdy podobaj´ı multilicenc´ım (viz ale).
Z hlediska placen´ı licenˇcn´ıch poplatk˚u to pak jsou licence trval´e a licence pˇredplacen´e na
dobu urˇcitou, kter´e vˇsak v souˇcasnosti velmi ˇcasto maj´ı charakter sluˇzby.
U vˇsech zm´ınˇen´ych typ˚u licenc´ı mus´ı ´cetn´ı jednotka pclivˇe zkoumat ocenˇen´ı ma-
jetku, tj. zejm´ena, kter´e souvisej´ıc´ı aklady maj´ı vstupovat do poˇrizovac´ı ceny a kter´e
nikoliv. Podle v´yˇse vstupn´ı ceny odvozen´e z ´cetn´ıch pˇredpis˚u, ´cetn´ı jednotka podle
vnitˇrn´ı smˇernice a odpisov´eho pl´anu zaˇrad´ı majetek do ´cetnictv´ı jako dlouhodob´y, dlou-
hodob´y drobn´y nebo kr´atkodob´y. Odpisov´y pl´an by pˇritom el ernˇe a poctivˇe zo-
hledˇnovat ecnou a ˇcasovou souvislost ˇzivotnosti takov´eho software zejm´ena s ohledem
na v´yznamnost investice vzhledem k ekonomick´e situaci ´uˇcetn´ı jednotky vˇcetnˇe jej´ı veli-
kosti.
Pro daˇnov´e ´cely se, stejnˇe jako pro ´cetn´ı, vych´az´ı z ocenˇen´ı dle ´uˇcetn´ıch pˇredpis˚u.
Splˇnuje-li majetek obecn´a krit´eria uveden´a v § 32a odst. 1 ZDP, mus´ı yt povaˇzoan
za dlouhodob´y nehmotn´y majetek, jeˇz se odpisuje po dobu tˇr´ı let, bez ohledu na jeho
zatˇr´ıdˇen´ı podle odpisov´eho pl´anu. V opaˇcn´em pˇr´ıpadˇe bude ´uˇcetn´ı jednotka postupovat dle
vnitˇrn´ıch pravidel stanoven´ych v odpisov´em pl´anu, tj. bude majetek postupnˇe rozpouˇstˇet
do aklad˚u skrze odpisy nebo jej jednor´azovˇe zahrne do aklad˚u, opˇet s ohledem na
obecn´e asady a principy zakotven´e v ´uˇcetn´ı legislativˇe.
Software jako sluˇzba
Typickou sluˇzbou jsou licence, kter´e jsou ´ctovan´e ve finanˇcn´ıch modelech pay-as-you-
go na akladˇe metrik. I pˇresto, ˇze tomu tak nen´ı zdy, b´yvaj´ı licence na jm´eno nebo
uˇzivatelsk´y ´uˇcet ˇcast´ym pˇr´ıkladem poskytovan´e sluˇzby. Podle finanˇcn´ıho ˇclenˇen´ı licenc´ı
jsou to pˇredplacen´e sluˇzby (tzv. plans), kter´e jsou nab´ızeny na r˚uznˇe dlouh´a obdob´ı
v r˚uzn´ych cenoych varianach. Pˇredplacen´ım delˇs´ıho obdob´ı dos´ahne uˇzivatel na niˇzˇs´ı
pr˚umˇern´e n´aklady sluˇzby na den, zat´ıˇz´ı t´ım vˇsak sv´e cash flow dopˇredu. Nejvˇetˇs´ı rozmach
takto poskytovan´eho software je patrn´y v online oblasti. Software nebo jeho ˇast z´ı na
serverech poskytovatele a pˇredplatitel k nˇemu pˇristupuje pomoc´ı internetu. Rozmanitost
takto poskytovan´eho software v souˇcasnosti nezn´a mez´ı.
V pˇr´ıpadˇe licenˇcn´ıch poplatk˚u na akladˇe metrik poskytovatel v pravideln´ych interva-
lech vy´uˇctov´av´a poskytnut´e sluˇzby, kter´e jsou pro zivatele akladem na sluˇzby. Stejnˇe
tak tomu je i v pˇr´ıpadech pˇredplacen´ych tarif˚u, pl´an˚u. U poslednˇe uveden´eho je pouze
nutn´e pamatovat na akru´aln´ı princip ´uˇcetnictv´ı, tedy ´ctovat aklady do toho obdob´ı,
do kter´eho patˇr´ı. V pˇr´ıpadˇe pˇredplacen´ı sluˇzby na dobu, jeˇz pˇresahuje amec jednoho
´uˇcetn´ıho obdob´ı (´uˇcetn´ıho roku), je pak nutn´e alikvotn´ı ˇast n´aklad˚u patˇr´ıc´ıch do pˇr´ıˇst´ıch
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 18
obdob´ı ˇcasovˇe rozliˇsit. V pˇr´ıpadˇe, ˇze n´aklady na sluˇzbu souvisej´ı s podnikatelskou ˇcinnost´ı
´uˇcetn´ı jednotky, a lze je tud´ıˇz pˇred spr´avcem danˇe obh´ajit jako aklady podle § 24 odst.
1 ZDP, jsou tyto aklady daˇnovˇe uznateln´e.
Multilicence, tzv. volume licensing
Velmi ˇcast´y je prodej v´ıce licenc´ı najednou tzv. multilicence, pˇriˇcemˇz prodejce, tak
jako v jin´ych odvˇetv´ıch, poskytuje motivaˇcn´ı mnoˇzstevn´ı slevy. Celkoa ˇastka za bal´ık
poˇr´ızen´ych licenc´ı m˚ze b´yt relativnˇe vysok´a, cena jednotliv´e licence naopak relativnˇe
n´ızk´a.
ˇ
Castou chybou ´cetn´ıch jednotek je aktivace multilicence jako dlouhodob´y ne-
hmotn´y majetek.
´
Uˇcetn´ı pˇredpisy definuj´ı pouze soubor hmotn´eho movit´eho majetku se samostatn´ym
technicko-ekonomicym urˇcen´ım, kter´y pln´ı jednotn´y ´cel (§ 24 odst. 4 ZU). Soubor ne-
hmotn´eho majetku vˇsak neexistuje. Proto je nutn´e pˇristupovat ke kzd´e jednotliv´e licenci
zvl´aˇst
a posuzovat, zda naplˇnuje znaky dlouhodob´eho nehmotn´eho majetku ˇci nikoliv.
Podle odpisov´eho pl´anu a v´yznamnosti celkoeho akladu by ela ´cetn´ı jednotka vy-
naloˇzen´e aklady zahrnovat formou odpis˚u po v´ıce ´cetn´ıch obdob´ı nebo jej zahrne do
aklad˚u s t´ım, ˇze objektivnˇe zhodnot´ı nutnost takoy aklad ˇcasovˇe rozliˇsit. Jednotlivost
je ostatnˇe typicym rysem nehmotn´eho majetku, kter´y je patrn´y zejm´ena u technick´eho
zhodnocen´ı (viz ale).
3.2 Dodavatelsk´e modely, d´ıla na objedn´avku implementace,
lokalizace
yznamn´ym segmentem trhu software je tak´e zhotoven´ı programoeho vybaven´ı na
objedn´avku, resp. ´uprava dostupn´eho software podle potˇreb podniku. V t´eto souvislosti
yvaj´ı hojnˇe skloˇnoany pojmy jako implementace nebo lokalizace, informaˇcn´ı nebo pod-
nikov´y syst´em a podobnˇe. Oproti hotov´emu software, ke kter´emu podniku staˇc´ı v podstatˇe
poˇr´ıdit pouze licenci a asledn´e aktualizace, je poˇr´ızen´ı software na objedn´avku mnohem
komplikovanˇejˇs´ı, a to jak v samotn´ych licenˇcn´ıch smlouv´ach, tak tak´e daˇnov´ych a ´uˇcetn´ıch
souvislostech. Tyto rozs´ahl´e programov´e projekty b´yvaj´ı tak´e finanˇcnˇe znaˇcnˇe aroˇcn´e.
Riziko daˇnov´ych domˇerk˚u pro podnik je proto u tˇechto projekt˚u mnohem vyˇsˇs´ı.
Implementace pˇredstavuje zaveden´ı software do podniku, lokalizace pak pˇrizp˚usoben´ı
konkr´etn´ım podm´ınk´am podniku. V amci zhotoven´ı d´ıla na objedn´avku prob´ıh´a bud
jeho kompletn´ı v´yvoj, nebo ˇcastˇeji yvoj, dotvoˇren´ı nebo modifikace postaven´y na ejak´e
dostateˇcnˇe obecn´e a robustn´ı platformˇe, povˇetˇsinou komerˇcn´ıho charakteru. Mezi tradiˇcn´ı
platformy pro podnikoa ˇreˇsen´ı patˇr´ı SAP, Microsoft Dynamics nebo datab´azov´e projekty
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 19
zaloˇzen´e na Oracle a mnoho dalˇs´ıch.
ˇ
Cten´aˇri je jistˇe jasn´e, ˇze funkcionality, potˇreby a c´ıle
postaven´e na datab´azi vyuˇz´ıvaj´ıc´ı softwaroeho ˇreˇsen´ı Oracle budou jin´e u nemocnice,
yrobn´ıho podniku nebo Ministerstva dopravy.
asadn´ım probl´emem u tohoto typu software pak je pro objednatele spr´avn´e urˇcen´ı
vstupn´ı ceny a pozdˇeji tak´e posouzen´ı daˇnov´ych a ´uˇcetn´ıch souvislost´ı u oprav, yvoje a
podpory tˇechto syst´em˚u. Situace je nav´ıc komplikovanˇejˇs´ı v tom, ˇze samotnou implemen-
taci neproad´ı yrobce platformy, na kter´e je software budov´an, ale tˇret´ı osoba, velmi ˇcasto
nˇekter´y z jeho smluvn´ıch partner˚u. Licenˇcn´ı smlouvy jsou v takoych pˇr´ıpadech velmi
komplikovan´e, v´ıcestrann´e nebo jich naopak je v´ıce, nebot
ˇreˇs´ı nejen vztah mezi zhotovi-
telem a objednatelem (smlouva o d´ılo), ale tak´e licenˇcn´ı vztah s v´yrobcem platformy, bud
udˇelen´ım samostatn´e licence nebo podlicence udˇelen´e implement´atorem. Licenˇcn´ı modely
nav´ıc obsahuj´ı r˚uzn´a dalˇs´ı ujedn´an´ı o budouc´ı podpoˇre, aktualizac´ıch, ˇreˇs´ı bezpeˇcnost´ı
ot´azky syst´emu a tak ale. Je proto vˇzdy nutn´e k takoym projekt˚um pˇristupovat zcela
individu´alnˇe.
3.2.1 Vstupn´ı cena
V ˇasti 2.2, kter´a mimo jin´e pojedn´av´a o vstupn´ı cenˇe software, jsem z´amˇernˇe necitoval
pˇr´ısluˇsn´a ustanoven´ı § 47 vyhl´aˇsky. Na tomto m´ıstˇe vˇsak povaˇzuji za vhodn´e, je uv´est.
Odst. 1
Souˇast´ı ocenˇen´ı dlouhodob´eho nehmotn´eho a hmotn´eho majetku nebo jeho
ˇasti a technick´eho zhodnocen´ı s ohledem na povahu poˇrizovan´eho majetku a
zp˚usob jeho poˇr´ızen´ı do doby stanoven´e v §6 odst. 8 nebo v §7 odst. 11 je cena,
za kterou byl majetek poˇr´ızen a zejm´ena aklady na
a) pˇr´ıpravu a zabezpeˇcen´ı poˇrizovan´eho majetku, zejm´ena odmˇeny za pora-
densk´e sluˇzby a zprostˇredkov´an´ı, spr´avn´ı poplatky, platby za poskytnut´e
aruky a otevˇren´ı akreditivu, expert´ızy, patentov´e reˇserˇse a pˇredprojektov´e
pˇr´ıpravn´e pr´ace,
b) ´uroky, zejm´ena z ´uvˇeru, pokud tak ´cetn´ı jednotka rozhodne,
c) odvody za doˇcasn´e nebo trval´e odnˇet´ı zemˇedˇelsk´e p˚udy zemˇedˇelsk´e yrobˇe
a poplatky za doˇcasn´e nebo trval´e odnˇet´ı lesn´ı p˚udy,
d) pr˚uzkumn´e, geologick´e, geodetick´e a projektov´e pr´ace vˇcetnˇe variantn´ıch
ˇreˇsen´ı a rozpctu, zaˇr´ızen´ı staveniˇstˇe, odstranˇen´ı porostu a pˇr´ısluˇsn´e ter´enn´ı
´upravy, clo, dopravn´e, mont´aˇz a umˇeleck´a d´ıla tvoˇr´ıc´ı souˇast stavby, li-
cence, patenty a jin´a pr´ava vyuˇzit´a pˇri poˇrizov´an´ı majetku, nikoliv pro
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 20
budouc´ı provoz,
e) vyˇrazen´ı st´avaj´ıc´ıch staveb nebo jejich ˇast´ı v d˚usledku nov´e ystavby.
Z˚ustatkov´e ceny vyˇrazen´ych staveb nebo jejich ˇast´ı a aklady na vyˇrazen´ı
tvoˇr´ı souˇast aklad˚u na novou v´ystavbu,
f) ahrady za omezen´ı vlastnick´ych pr´av, n´ahrady majetkov´e ´ujmy vlastn´ıkovi,
ajemci nebo pacht´yˇri nemovit´e eci nebo za omezen´ı v obvykl´em uˇz´ıv´an´ı,
jakoˇz i ahrady za pˇredˇcasnˇe sm´ycen´y porost v souvislosti s ystavbou,
g) ´uhradu pod´ılu na
1. opr´avnˇen´ych n´akladech provozovatele pˇrenosov´e soustavy nebo pˇr´ısluˇsn´eho
provozovatele distribuˇcn´ı soustavy spojen´ych s pˇripojen´ım a zajiˇstˇen´ım
poˇzadovan´eho pˇr´ıkonu,
2. ´uˇcelnˇe vynaloˇzen´ych n´akladech provozovatele distribuˇcn´ı soustavy spo-
jen´ych s pˇripojen´ım a se zajiˇstˇen´ım poˇzadovan´e doavky plynu,
3. ´uˇcelnˇe vynaloˇzen´ych akladech dodavatele spojen´ych s pˇripojen´ım a
se zajiˇstˇen´ım doavky tepeln´e energie,
h) ´uhrady aklad˚u za pˇreloˇzky [14a], pˇrekl´adky [14b] a ahradn´ı pozemn´ı ko-
munikaci [14c] ´cetn´ı jednotce, kter´a a vlastnick´e pr´avo k dotˇcen´emu
majetku, anebo kter´a hospodaˇr´ı s majetkem st´atu nebo s majetkem ´uzemn´ıch
samospr´avn´ych celk˚u,
i) zkouˇsky pˇred uveden´ım majetku do stavu zp˚usobil´eho k uˇz´ıv´an´ı. Vzniknou-
li pˇri zkouˇsk´ach pouˇziteln´e yrobky nebo ykony, jsou ynosy z echto
yrobk˚u nebo ykon˚u souˇast´ı provozn´ıch ynos˚u a aklady na e (bez
odpis˚u) souˇast´ı provozn´ıch aklad˚u. Zkouˇskami nejsou abˇeh a osvojen´ı,
kter´e jako pateˇcn´ı v´ıcen´aklady zahajovan´e yroby jsou souˇast´ı aklad˚u
po uveden´ı majetku do stavu zp˚usobil´eho k uˇz´ıv´an´ı,
j) zabezpeˇcovac´ı, konzervaˇcn´ı a udrˇzovac´ı pr´ace pˇri zastaven´ı poˇrizov´an´ı
majetku a dekonzervaˇcn´ı pr´ace v pˇr´ıpadˇe dalˇs´ıho pokraˇcov´an´ı. Pokud je
poˇrizov´an´ı majetku zastaveno trvale, odep´ıˇse se poˇrizovan´y majetek pˇri
jeho vyˇrazen´ı do aklad˚u.
Odst. 2
Souˇast´ı ocenˇen´ı dlouhodob´eho nehmotn´eho a hmotn´eho majetku a technick´eho
zhodnocen´ı zejm´ena nejsou:
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 21
a) opravy a ´udrˇzba. Opravou se odstraˇnuj´ı ´cinky ˇasteˇcn´eho fyzick´eho opotˇreben´ı
nebo poˇskozen´ı za ´celem uveden´ı do pˇredchoz´ıho nebo provozuschopn´eho
stavu. Uveden´ım do provozuschopn´eho stavu se rozum´ı proveden´ı opravy
i s pouˇzit´ım jin´ych neˇz p˚uvodn´ıch materi´al˚u, d´ıl˚u, souˇast´ı nebo techno-
logi´ı, pokud t´ım nedojde k technick´emu zhodnocen´ı.
´
Udrˇzbou se rozum´ı
soustavn´a ˇcinnost, kterou se zpomaluje fyzick´e opotˇreben´ı a pˇredch´az´ı po-
ruch´am a odstraˇnuj´ı se drobnˇejˇs´ı avady,
b) aklady n´ajemce nebo pacht´yˇre na uveden´ı najat´eho nebo propachtovan´eho
majetku do pˇredch´azej´ıc´ıho stavu,
c) kursov´e rozd´ıly,
d) smluvn´ı pokuty a ´uroky z prodlen´ı, popˇr´ıpadˇe jin´e sankce ze smluvn´ıch
vztah˚u,
e) ajemn´e za stavebn´ı pozemek, na kter´em prob´ıh´a ystavba [14d],
f) aklady na zaˇskolen´ı pracovn´ık˚u,
g) aklady na vybaven´ı poˇrizovan´eho dlouhodob´eho majetku asobami,
h) aklady na biologickou rekultivaci,
i) aklady spojen´e s pˇr´ıpravou a zabezpcen´ım dlouhodob´eho majetku vznikl´e
po uveden´ı poˇrizovan´eho dlouhodob´eho majetku do uˇz´ıv´an´ı,
j) v pˇr´ıpadˇe pozemku vykazovan´eho v poloˇzce ”B.II.1. Pozemky”n´aklady spo-
jen´e s poˇr´ızen´ım dlouhodob´eho hmotn´eho majetku podle odstavce 1 vy-
kazovan´eho v poloˇzk´ach ”B.II.2. Stavby”, ”B.II.4. estitelsk´e celky tr-
val´ych porost˚u”a ”B.II.6. Jin´y dlouhodob´y hmotn´y majetek”podle §7 odst.
6 p´ısm. a).
Licence na platformu, podlicence
Jak vypl´yv´a z odst. 1 bodu e) licence pro budouc´ı provoz nevstupuje do vstupn´ı ceny
software zhotoven´e na akladˇe smlouvy o d´ılo. Pˇresnˇe takovou povahu a licence, resp.
podlicence uzavˇren´a s v´yrobcem platformy. Je tedy nutn´e tyto provozn´ı licence evidovat
oddˇelenˇe od poˇr´ızen´eho software a aplikovat na e standardn´ı test urˇcen´ı dlouhodobosti
nehmotn´eho majetku.
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 22
Smlouva o d´ılo
Samotn´y implementaˇcn´ı proces m˚uˇzeme ale dˇelit na pˇredimplementaˇcn´ı azi (pˇr´ıprava),
samotnou implementaˇcn´ı azi (realizace) a poimplementaˇcn´ı (testoan´ı, uv´adˇen´ı do pro-
vozu). K naplnˇen´ı c´ıl˚u t´eto pr´ace toto dˇelen´ı postaˇcuje. Nebudu se proto implementaˇcn´ım
procesem ale zab´yvat.
Mezi pˇr´ıpravn´e pr´ace patˇr´ı avrh ˇreˇsen´ı, postupu implementace, specifikace poˇzadovan´ych
funkcionalit a podobnˇe. Tyto pr´ace typovˇe odpov´ıdaj´ı ustanoven´ım § 47 odst. 1 bodu a)
pˇr´ıpadnˇe d) vyhl´aˇsky. Mus´ı b´yt proto zahrnuty do vstupn´ı ceny software.
Samotn´a realizace projektu, zejm´ena programov´an´ı a zav´adˇen´ı syst´emu na pracoviˇstˇe,
nepochybnˇe do vstupn´ı ceny software patˇr´ı v cel´em rozsahu.
aze uv´adˇen´ı syst´emu do ostr´eho provozu, ladˇen´ı a obdobn´e pr´ace zase odpov´ıdaj´ı
ustanoven´ı § 47 odst. 1 p´ısm. j) vyhl´aˇsky. V t´eto azi vˇsak jiˇz yvaj´ı tak´e poskytov´any
r˚uzn´e sluˇzby jako akaznica podpora pro pracovn´ıky objednatele a jin´e maj´ıc´ı charakter
sluˇzeb, kter´e nemaj´ı yt do vstupn´ı ceny zahrnuty. V praxi vˇsak yv´a probl´em rozliˇsit,
co bylo skuteˇcnˇe poskytnuto a jak a yt s takov´ym akladem naloˇzeno.
Odst. 2 pˇr´ısluˇsn´eho ustanoven´ı pˇr´ıkladnˇe uv´ad´ı aklady, kter´e nejsou souˇast´ı poˇrizovac´ı
ceny software. Kromˇe jiˇz zm´ınˇen´ych akaznicych podpor jde v praxi pˇrev´znˇe o aklady
na zaˇskolen´ı pracovn´ık˚u objednatele.
3.3 Technick´e zhodnocen´ı software
Svˇet software je zcela pod nadvl´adou angliˇctiny. Nen´ı proto divu, ˇze i do ˇcesk´eho jazyka
se dost´avaj´ı pˇrejat´e yrazy z angliˇctiny, kter´e pot´e v pr´avn´ı praxi ˇcin´ı pot´ıˇze.
ˇ
Casto je
pˇritom obt´ıˇzn´e i pro zkuˇsenˇejˇs´ı odpovˇednou osobu, natoˇz ´ct´arnu podniku, rozeznat, o
kter´y typ plnˇen´ı se jedn´a. Matouc´ımi jsou ˇcasto popisy doklad˚u, jejich pˇr´ılohy nebo obsah
pˇred´avac´ıch protokol˚u. Vyhl´aˇska k akonu o ´cetnictv´ı v § 47 odst. 4 stejnˇe jako akon o
dan´ıch z pˇr´ıjm˚u v § 32a odst. 6 definuj´ı technick´e zhodnocen´ı jako
ydaje na ukonˇcen´e rozˇs´ıˇren´ı vybavenosti nebo pouˇzitelnosti nehmotn´eho ma-
jetku anebo asahy, kter´e maj´ı za asledek zmˇenu ´celu nehmotn´eho majetku.
Za technick´e zhodnocen´ı se povaˇzuj´ı i uveden´e ydaje nepˇresahuj´ıc´ı stanovenou
ˇastku, pokud je poplatn´ık na akladˇe sv´eho rozhodnut´ı neuplatn´ı jako ydaj
(n´aklad) podle §24.
Technick´e zhodnocen´ı nehmotn´eho majetku se pˇri pˇrekroˇcen´ı urˇcit´e penˇeˇzn´ı hranice st´av´a
dlouhodob´ym nehmotn´ym majetkem, resp. zvyˇsuje vstupn´ı cenu dlouhodob´eho nehmotn´eho
majetku, kter´y je nutn´e odpisovat. V pˇr´ıpadˇe ´cetn´ıch pˇredpis˚u si hranici pro technick´e
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 23
zhodnocen´ı stanovuje ´uˇcetn´ı jednotka ve vnitˇrn´ım pˇredpise, zejm´ena odpisoem pl´anu.
akon o dani z pˇr´ıjmu pak pevnˇe stanovuje, ˇze za technice zhodnocen´ı je nutn´e povaˇzovat
ukonˇcen´e asahy do dlouhodob´eho nehmotn´eho majetku, kter´e pˇrevyˇsuj´ı ˇastku 40 tis´ıc
Kˇc. Tato ˇastka pak zvyˇsuje p˚uvodn´ı vstupn´ı cenu majetku pˇri zachov´an´ı p˚uvodn´ı doby
odpisoan´ı (n´ar˚ust yˇse mˇes´ıˇcn´ıho odpisu) nebo prodluˇzuje dobu odpisoan´ı. Ta u tech-
nick´eho zhodnocen´ı ˇcin´ı nejm´enˇe 18 mˇes´ıc˚u, z ˇcehoˇz plyne, ˇze k prodlouˇzen´ı doby odpi-
soan´ı dojde v situaci, kdy je technick´e zhodnocen´ı uvedeno do uˇz´ıv´an´ı v druh´e polovinˇe
ˇzivotnosti p˚uvodn´ıho nehmotn´eho majetku (zb´yvalo-li m´enˇe neˇz 18 e´ısc˚u).
D˚uleˇzit´e je tak´e m´ıt na pamˇeti, ˇze pokud poplatn´ık evidoval tzv. drobn´y dlouhodob´y
nehmotn´y majetek, u kter´eho uplatˇnoval hodnotu ´cetn´ıch odpis˚u podle § 24 odst. 2 p´ısm.
v) ZDP, mus´ı pˇri kzd´em ukonˇcen´ı technick´eho hodnocen´ı testovat, zda v ´uhrnu s p˚uvodn´ı
vstupn´ı cenou drobn´eho majetku nedoˇslo k pˇrekroˇcen´ı z´akonem stanoven´e hranice v § 32a
odst. 1, tedy 60 tis´ıc c. Tento postup se neuplatn´ı u nehmotn´eho majetku, kter´y byl
´uˇctov´an pˇr´ımo do aklad˚u nehledˇe na jeho ˇcasov´e rozliˇsen´ı.
Spr´avn´e posouzen´ı ydaj˚u a t´ım zaˇrazen´ı technick´eho zhodnocen´ı do majetku podniku
je velmi d˚uleˇzit´e s ohledem na potenci´alnˇe yznamn´e ovlivnˇen´ı akladu danˇe v jednot-
liv´ych zdaˇnovac´ıch obdob´ıch. Spr´avn´a hodnota majetku je spr´avcem danˇe pˇri kontrol´ach
bedlivˇe sledoana a b´yv´a tak´e ˇcast´ym pˇredmˇetem spor˚u.
Jak bylo zm´ınˇeno v ´uvodu, terminologie v oblasti IT je znaˇcnˇe bohat´a. Mezi v´yrazy ´uzce
souvisej´ıc´ı s technicym zhodnocen´ım, se kter´ymi se znˇe setk´av´ame, patˇr´ı asleduj´ıc´ı.
Software Assurance je sluˇzba, kter´a zaruˇcuje objednateli po urˇcitou dobu pˇr´ıstup k
uvolnˇen´ym aktualizac´ım. Vzhledem k tomu, ˇze nen´ı v okamˇziku sjedn´an´ı SA jasn´e,
zda k aktualizaci dojde, jedn´a se o aklad ve formˇe sluˇzby.
ˇ
Casto yv´a SA poˇr´ızeno
jiˇz s kmenovou licenc´ı. V tom pˇr´ıpadˇe je SA souˇast´ı ceny licence a oddˇelenˇe se o
nˇem ne´ctuje.
Update, ˇcesky aktualizace, je sluˇzbou totoˇznou s SA s t´ım rozd´ılem, ˇze po ´uhradˇe po-
platku je nejnovˇejˇs´ı aktualizace ihned dostupn´a.
Upgrade, neboli vylepˇsen´ı ˇci modernizace, znamen´a pˇrechod na vyˇsˇs´ı novˇejˇs´ı verzi.
V praxi yv´a obt´ıˇzn´e rozliˇsit, zda se v dan´em pˇr´ıpadˇe jedn´a o aktualizaci nebo o moder-
nizaci. Nejasno v tom pˇritom maj´ı ˇcasto sami yrobci, kteˇr´ı mnohdy mezi obˇema pojmy
nerozliˇsuj´ı. Nejvˇetˇs´ı dilema mezi podniky panuje, zda pouh´y pˇrechod na novˇejˇs´ı verzi,
a b´yt posuzoan jako upgrade, a tedy technick´e zhodnocen´ı, ˇci nikoliv. Setkat se lze i
s azorem, ˇze doan´ı nov´e verze software (upgrade) a b´yt posuzoano jako poskytnut´ı
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 24
samostatn´eho zcela noeho software. Rozd´ıl je zcela asadn´ı. Zat´ımco aktualizace je pou-
hou sluˇzbou, obvykle jednor´azovˇe zahrnutou do n´aklad˚u, upgrade pˇredstavuje potenci´alnˇe
ovlivnˇen´ı vstupn´ı ceny nehmotn´eho majetku.
ˇ
astky, kter´e za aktualizace yrobci ´ctuj´ı,
mohou yznamnˇe pˇresahovat rozhodnou ˇastku uvedenou v akonˇe o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u.
Ve ykladu rozd´ıl˚u mezi update a upgrade pomohl sv´ym rozsudkem Nejvyˇsˇs´ı spr´avn´ı
soud ve sporu, jehoˇz pˇredmˇetem bylo posouzen´ı, zda dod´an´ı nov´e verze softwaru (ve sporu
formou upgrade) a b´yt posuzoano jako poskytnut´ı samostatn´eho softwaroeho syst´emu
nebo jako modernizace p˚uvodnˇe poskytnut´e verze:
19
:
Podle azoru Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu je tˇreba tzv. upgrade programov´eho
vybaven´ı spc´ıvaj´ıc´ı v instalaci jeho nov´e verze povaˇzovat za modernizaci to-
hoto syst´emu, nebot
a za asledek rozˇs´ıˇren´ı vybavenosti nebo pouˇzitelnosti
p˚uvodn´ıho programu, nejedn´a se naopak pˇri ˇastce pˇresahuj´ıc´ı 40 000 c
ani o ydaj za sluˇzbu ani o ydaj na poˇr´ızen´ı nov´eho nehmotn´eho majetku.
Nelze totiˇz souhlasit se stˇeˇzovatelem, ˇze by rozhoduj´ıc´ım hlediskem v dan´em
pˇr´ıpadˇe mˇela yt skuteˇcnost, zda je p˚uvodn´ı verze programu z technick´eho hle-
diska ˇci z pohledu autorsk´ych pr´av i nad´ale pouˇziteln´a. Uˇzivatel totiˇz ˇadn´y
raln´y d˚uvod k uˇz´ıv´an´ı jiˇz pˇrekonan´e verze nem´a, nebot
veˇsker´e jej´ı funkce
jsou obsaˇzeny ve verzi nov´e, kter´a aroveˇn nab´ız´ı i ekter´e dalˇs´ı funkce ˇci zdo-
konaluje funkce st´avaj´ıc´ı. aroveˇn se vˇsak poˇad jedn´a z hlediska fungov´an´ı
softwarov´eho syst´emu st´ale o tot´eˇz programov´e vybaven´ı, kter´e i nad´ale pln´ı
sv˚uj p˚uvodn´ı ´uˇcel, k nˇemuˇz je urˇceno, pouze bylo pro tento ´cel instalov´ano
v nov´e, dokonalejˇs´ı podobˇe.
avˇerem tak lze shrnout, ˇze za aktualizaci (update) je moˇzn´e povzovat pouze takoe
asahy do software, kter´e ˇadn´ym zp˚usobem nemˇen´ı ani nerozˇsiˇruj´ı jeho funkce. Jejich
d˚uvodem je zejm´ena oprava chyb z funkˇcn´ıch, bezpeˇcnostn´ıch nebo jin´ych d˚uvod˚u a ale
zmˇena parametr˚u syst´emu, kter´e nem˚ze uˇzivatel vlastn´ımi moˇznostmi upravit (napˇr´ıklad
zmˇena sazeb nebo jin´ych ´udaj˚u pˇri zmˇenˇe legislativy).
Zat´ımco s technicym zhodnocen´ım software v podobˇe licence, viz ˇast 3.1, se v praxi
setk´av´ame zˇr´ıdka, s technicym zhodnocen´ım software jako d´ıla zhotoven´eho na ob-
jedn´avku naopak pomˇernˇe ˇcasto. V prv´em pˇr´ıpadˇe pˇricaz´ı v ´uvahu pouze zmˇena roz-
sahu licence, tj. napˇr´ıklad rozˇs´ıˇren´ı licence o dalˇs´ı moduly software a podobnˇe. V druh´em
pˇr´ıpadˇe se proces posuzoan´ı technick´eho zhodnocen´ı nikterak neliˇs´ı od anal´yzy jednot-
liv´ych aklad˚u pˇri poˇrizoan´ı software, viz ˇast 3.2.
19
Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 16. ˇcervna 2008, sp. zn. 9 Afs 122/2007
3 Sou
ˇ
casn
´
e trendy v po
ˇ
rizov
´
an
´
ı, u
ˇ
z
´
ıv
´
an
´
ı a poskytov
´
an
´
ı software 25
3.4 Jednotliv´e licenˇcn´ı modely a konkr´etn´ı daˇnov´e dopady z pohledu
poskytovatele
Aby z´ıskal ˇcten´aˇr ucelen´y obraz o vˇsech projevech softwaru v hospodaˇren´ı podniku,
rozeberu v eto ˇasti ve struˇcnosti situaci opaˇcnou k doposud popisovan´e. Pˇredchoz´ı ˇasti
pr´ace se enuj´ı poˇr´ızen´ı software z pohledu koncov´ych uˇzivatel˚u. Tato ˇast je naopak
vˇenovan´a softwaru z pohledu v´yrobce, yvoaˇre nebo dodavatele software.
Dodavatel programov´eho vybaven´ı a v podstatˇe tˇri moˇznosti, jak´ymi nab´ızen´y soft-
ware nabyde:
1.
´
Uplatn´ym poˇr´ızen´ım licence k software, kter´y slouˇz´ı k dalˇs´ımu prodeji
(podlicencoan´ı)
2. yvoj software vlastn´ımi silami
3. Kombinac´ı obou pˇredchoz´ıch variant
V prvn´ım pˇr´ıpadˇe se z pohledu dodavatele postup neliˇs´ı od toho prezentovan´eho v ˇasti
3.1. Licenci k software zahrne do sv´eho do sv´eho majetku. ynosy z prodeje jednotliv´ych
licenc´ı (podlicencoan´ı) pak ´ctuje v amci ´uˇctov´e skupiny 60 trˇzby za vlastn´ı ykony
a zboˇz´ı bez ˇcasoeho rozliˇsen´ı.
Druh´y pˇr´ıpad pˇredstavuje situaci, kdy je dodavatel fakticym yrobcem software. Tuto
situaci lze ale rozdˇelit na dvˇe varianty.
yrobce bud
vyv´ıj´ı software za ´celem jeho n´asledn´eho licencoan´ı, nebo jej vyv´ıj´ı jako
d´ılo na objedn´avku. V obou varianach yrobce ocen´ı software vlastn´ımi aklady, kter´e
po celou dobu yvoje oddˇelenˇe eviduje. Tyto aklady jsou pak aktivov´any do majetku
(vyˇnaty z aklad˚u a pˇre´ctoany na majetkoe ´cty). Vyv´ıjel-li yrobce software pro
vlastn´ı uˇzit´ı, resp. pro jeho dalˇs´ı prodej formou licenc´ı, zaˇrad´ı majetek do sv´eho dlou-
hodob´eho nehmotn´eho majetku na ´ctovou skupinu 01, tak jako v bodˇe 1. a bude jej
odpisovat za eˇzn´ych podm´ınek uveden´ych v eto pr´aci.
Pokud vyv´ıjel software na objedn´avku, aktivuje aklady do asob (obˇeˇzn´eho majetku)
jako vlastn´ı yrobky na ´uˇctovou skupinu 12. Takto vytvoˇren´y software neodpisuje. Pˇri pro-
deji jej vyˇrad´ı z obˇeˇzn´eho majetku na vrub ´uˇctoe skupiny 61 - zmˇeny stavu z´asob vlastn´ı
ˇcinnosti. Proti aklad˚um na vyˇrazen´ı software z majetku jsou souvztaˇznˇe za´ctoany
ynosy z prodeje, opˇet na ´uˇctovou skupinu 60. Rozd´ıl v´ynos˚u a aklad˚u pˇredstavuje
hrub´y zisk v´yrobce na dan´e zak´azce.
4 Z
´
av
ˇ
er 26
4 avˇer
Software je v souˇcasnosti t´emˇeˇr nutnou souˇast´ı kzd´eho podnik´an´ı. Jeho v´yznam nav´ıc
neust´ale roste, coˇz se pˇrirozenˇe projevuje rostouc´ımi v´ydaji, kter´e podniky na samotn´y
software, stejnˇe jako na jeho ´udrˇzbu a rozvoj, ale tak´e jin´e souvisej´ıc´ı sluˇzby vynakl´adaj´ı.
Tento trend byl jedn´ım z hlavn´ıch motiv˚u k seps´an´ı eto pr´ace. amˇerem bylo rozebrat
jednotliv´e obchodn´ı modely yrobc˚u, resp. poskytovatel˚u, software zejm´ena z pohledu
poˇrizovatele a tak´e identifikovat ekter´a problematick´a m´ısta, na kter´e by si podniky
mˇely avat pozor. V pr´aci byly tak´e pops´any daˇnoe aspekty pro poˇrizovatele podle
jednotliv´ych obchodn´ıch politik poskytovatele.
V principu se software projevuje v hospodaˇren´ı podniku jako majetek, nebo jako aklad.
ˇ
Cten´aˇr by si po pˇreˇcten´ı mˇel b´yt vˇedom, ˇze chybnou klasifikac´ı v´ydaj˚u na software,
chybn´ym ocenˇen´ım, ale tak´e chybn´ym ´uˇcetn´ım postupem m˚uˇze v´yznamnˇe ovlivnit z´aklad
danˇe, t´ım i v´yslednou daˇnovou povinnost, a to hned v nˇekolika zdaˇnovac´ıch obdob´ıch. V
pˇr´ıpadˇe, ˇze v´ydaj na software pˇredstavuje pro podnik relativnˇe v´yznamnou ˇastku, mˇel by
postupovat nanejv´yˇs obezˇretnˇe zejm´ena ve vztahu k ˇcasov´e a vˇecn´e souvislosti takov´eho
ydaje nebo ve vztahu k vˇern´emu stanoven´ı jeho ˇzivotnosti. Aˇckoliv se jedn´a o obecn´e
principy, u nehmotn´eho majetku nemusej´ı b´yt ihned tak zˇrejm´e, jako u hmotn´eho.
V situac´ıch, kdy podnik poˇrizuje pouze licenci, nehledˇe na jej´ı typ, k jiˇz hotov´emu soft-
ware je situace relativnˇe jednoduch´a. I v tˇechto pˇr´ıpadech vˇsak m˚ze narazit na situace,
ve kter´ych ´ct´arnˇe nebude na prvn´ı pohled zˇrejm´e, jak s dan´ym v´ydajem naloˇzit. Ty-
picym pˇr´ıkladem jsou tzv. multilicence. Nehledˇe na to, zda poˇrizovan´y software pˇrevyˇsuje
hodnotu stanovenou akonem nebo vnitˇrn´ım pˇredpisem ´cetn´ı jednotky pro zaˇrazen´ı do
kategorie dlouhodob´eho majetku, je ´cetn´ı jednotka vˇzdy povinna na akladˇe vlastn´ıho
uv´zen´ı, kter´e pozdˇeji m˚ze b´yt pˇredmˇetem zkoum´an´ı spr´avce danˇe, rozhodnout zda je
pˇredmˇetn´y v´ydaj/n´aklad dlouhodobˇejˇs´ıho charakteru ˇci nikoliv. V pˇr´ıpadˇe prvnˇe jme-
novan´eho pak je povinnost´ı ´uˇcetn´ı jednotky takov´y ydaj ˇcasovˇe rozliˇsit, tj. rozprostˇr´ıt
do v´ıce zdaˇnovac´ıch obdob´ı. Aˇckoliv takov´y avˇer pˇr´ımo z daˇnov´e legislativy nevypl´yv´a,
judikatura spr´avn´ıch soud˚u s pouˇzit´ım ´cetn´ıch asad takoy postup dovozuje. Mnoz´ı pod-
nikatel´e nicm´enˇe obecn´e asady ´ctoan´ı trvale podceˇnuj´ı a neuvˇedomuj´ı si jejich vazbu
na daˇnovou str´anku eci.
Druh´ym velmi ˇcast´ym pˇr´ıpadem je poˇrizoan´ı software na objedn´avku, resp. ´uprava
nˇekter´eho at
jiˇz komerˇcnˇe nebo volnˇe dostupn´eho software. U tohoto typu poˇr´ızen´ı pro-
gramov´eho vybaven´ı je nutn´e bedlivˇe zkoumat vˇsechny souvisej´ıc´ı aklady a testovat,
zda maj´ı, nebo naopak nesm´ı vstupovat do poˇrizovac´ı ceny. Stejn´a pravidla pak plat´ı pro
asledn´e investice (technick´e zhodnocen´ı), jeˇz jsou pomˇernˇe hojn´e. Velmi ˇcasto je obt´ıˇzn´e
4 Z
´
av
ˇ
er 27
pro ´cetn´ı jednotku rozhodnout, zda se jedn´a o investici nebo o pouh´y aklad. V ta-
kov´ych situac´ıch se ´cetn´ı jednotka mnohdy neobejde bez asistence vlastn´ıho IT oddˇelen´ı,
pˇr´ıpadnˇe stanovisek yrobce ˇci dodavatele. Rizika z domˇeˇren´ı danˇe jsou u implementace
software na zak´azku obecnˇe vˇetˇs´ı, nebot
se vˇetˇsinou jedn´a o yraznˇe vyˇsˇs´ı v´ydaje neˇz u
poˇrizov´an´ı licenc´ı.
Seznam judik
´
at
˚
u 28
Seznam pavn´ıch pˇredpis˚u
ˇ
CR: Vyhl´aˇska ˇc. 500/2002 Sb., kterou se proadˇej´ı nˇekter´a ustanoven´ı z´akona ˇc. 563/1991
Sb., o ´cetnictv´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u, pro ´cetn´ı jednotky, kter´e jsou pod-
nikateli ´ctuj´ıc´ımi v soustavˇe podvojn´eho ´uˇcetnictv´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u. 5
ˇ
CR: akon ˇc. 121/2000 Sb., o pr´avu autorsk´em, o pr´avech souvisej´ıc´ıch s pr´avem
autorsk´ym a o zmˇenˇe ekter´ych akon˚u (autorsk´y akon), ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch
pˇredpis˚u. 6
ˇ
CR: akon ˇc. 280/2009 Sb., daˇnov´y ˇad, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u. 10
ˇ
CR: akon ˇc. 563/1991 Sb., o ´uˇcetnictv´ı, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u. 4, 8
ˇ
CR: akon ˇc. 586/1992 Sb., o dan´ıch z pˇr´ıjm˚u, ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u. 4
ˇ
CR: akon ˇc. 89/2012 Sb., obˇcansk´y akon´ık. 6, 7
ˇ
CR, MF: Finanˇcn´ı zpravodaj ˇc. 48/2003,
ˇ
Cesk´e ´cetn´ı standardy pro ´uˇcetn´ı jednotky,
kter´e ´uˇctuj´ı podle vyhl´aˇsky ˇc. 500/2002 Sb., ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u (d´ale jen
ˇ
Cesk´e ´uˇcetn´ı standardy pro podnikatele”), ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch ´uprav k 1.1.2015. 10
Seznam judik´at˚u
NS: Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 16. ˇcervna 2008, sp. zn. 9 Afs 122/2007.,
Dostupn´y tak´e z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0122_9Afs_
0700088A_prevedeno.pdf 24
NSS: Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 23. listopadu 2009, sp. zn. 8 Afs
56/2009., Dostupn´y tak´e z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/
0056_8Afs_0900_1ab7ab4b_71a6_4c9b_af84_322f6487bdd6_prevedeno.pdf 10
NSS: Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 26. ˇr´ıjna 2009, sp. zn. 8 Afs
18/2009., Dostupn´y tak´e z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/
0018_8Afs_0900110A_prevedeno.pdf 11
NSS: Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 6. srpna 2008, sp. zn. 1 Afs
98/2008., Dostupn´y tak´e z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/
0098_1Afs_0800068A_prevedeno.pdf 10
Ostatn
´
ı zdroje 29
NSS: Rozsudek Nejvyˇsˇs´ıho spr´avn´ıho soudu
ˇ
CR ze dne 9. listopadu 2011, sp. zn. 1 Afs
66/2011., Dostupn´y tak´e z http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/
0066_1Afs_110_20111206081219_prevedeno.pdf 11
Ostatn´ı zdroje
Bureau, Census: Estimated Business Expenses for Firms., Dostupn´y tak´e z http://
www.census.gov/econ/bes/ 4
Gartner: Gartner Worldwide IT Spending Forecast., Dostupn´y tak´e z http://www.
gartner.com/technology/research/it-spending-forecast/ 4
IDC: International Data Corporation - Software Licensing and Provisioning., Dostupn´y
tak´e z http://www.idc.com/ 13
Megela, Mario: SW licence: souˇcasnost a trendy ˇast 1., Dostupn´y tak´e z http://cssi.
cz/cssi/sw-licence-soucasnost-trendy 13