Masarykova univerzita
Pr´avnica fakulta
LLM - obchodn´ı pr´avo (LLM in Corporate Law)
P´ısemn´a pr´ace k modulu
Obchodn´ı pr´avo I
Bitcoin trendy, probl´emy a perspektiva
Vedouc´ı pr´ace k modulu
doc. JUDr. Josef Kot´asek, Ph.D.
2013/2014 Ing. Mgr. Jaroslav Schulz
Pr´avnica fakulta Masarykovy univerzity
LLM - obchodn´ı pr´avo (LLM in Corporate Law)
P´ısemn´a pr´ace k modulu
Obchodn´ı pr´avo I
Bitcoin trendy, probl´emy a perspektiva
Ing. Mgr. Jaroslav Schulz
2013/2014
Prohlaˇsuji, ˇze jsem pr´aci Bitcoin trendy, probl´emy a perspektiva vypracoval samostatnˇe
a uvedl v n´ı vˇsechny pouˇzit´e liter´arn´ı a jin´e odborn´e zdroje v souladu s pr´avn´ımi pˇredpisy
a vnitˇrn´ımi pˇredpisy Masarykovy univerzity.
Obsah 3
Obsah
1
´
Uvod 4
2 Struˇcn´e pˇredstaven´ı Bitcoinu 5
2.1 Platebn´ı syst´em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Revoluˇcn´ı ˇreˇsen´ı Bitcoin aneb v jednoduchosti je s´ıla . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Bitcoin jako ysledek globalizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Podstata Bitcoinu pen´ıze vs. mˇena 6
3.1 Pen´ıze a mˇena v ekonomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.1 Pen´ıze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.2 Mˇena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Pen´ıze a mˇena v pr´avn´ım ykladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.1 Pen´ıze v pr´avn´ım ˇadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2 Mˇena v pr´avn´ım ˇadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2.3 Shrnut´ı ekonomie vs. pr´avo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3 Jak se na Bitcoin d´ıvaj´ı jin´e st´aty a ˇcesk´e instituce . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.1 Postoj
ˇ
Cesk´e republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.3.2 Postoj Evropsk´e unie a Evropsk´e centr´aln´ı banky . . . . . . . . . . 14
4 Aplikace Bitcoinu, aneb Bitcoin jiˇz nejsou pouh´e pen´ıze 15
4.1
Contracts“ smluvn´ı vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.2 Colored Bitcoins barevn´e Bitcoiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5 Dalˇs´ı pr´avn´ı probl´emy souvisej´ıc´ı s Bitcoinem 17
6 avˇer 19
7 Resum´e 21
Seznam pavn´ıch pˇredpis˚u 24
Seznam literatury 24
Ostatn´ı zdroje 25
1
´
Uvod 4
1
´
Uvod
Pˇredmˇetem t´eto pr´ace je tzv.
virtu´aln´ı ena naz´yvan´a Bitcoin. ckoliv se virtu´aln´ı
mˇeny (nˇekdy t´z naz´yvan´e kybermˇeny) objevuj´ı ve svˇetˇe v r˚uzn´ych form´ach jiˇz od patku
90.let, ˇadn´a z nich nevzbudila ve svˇetˇe takovou pozornost jako pr´avˇe Bitcoin a od nˇej
odvozen´e podobn´e virtu´aln´ı mˇeny. ajem, tento fenom´en posledn´ıch mˇes´ıc˚u, bud´ı napˇr´ıˇc
cel´ym svˇetem, a to jak na stranˇe uˇzivatel˚u, tj. soukrom´ych osob, podnikatel˚u a korporac´ı,
tak tak´e na stranˇe veˇrejn´ych instituc´ı a vl´ad.
Ze skromn´eho projektu, kter´y vznikl jiˇz v roce 2009, se stalo obrovsk´e t´ema souˇcasnosti,
jeˇz pˇrin´aˇs´ı revoluˇcn´ı zmˇeny a a ambice podstatnˇe zmˇenit fungoan´ı zabˇehl´ych mecha-
nism˚u tak, jak je zn´ame. Bitcoin reaguje na modern´ı mezilidsk´e i ekonomick´e interakce.
Jak samotn´y projekt Bitcoin dopadne pˇritom nen´ı pˇr´ıliˇs podstatn´e, nebot
revoluˇcn´ı jsou
zejm´ena moˇznosti, kter´e nab´ıdl a kter´e jsou tak pˇritaˇzliv´e pro technologicky vyspˇelou
spoleˇcnost 21.stolet´ı. am tento fakt ekter´ym nah´an´ı hr˚uzu, jin´e fascinuje.
Tak jako je samotn´a podstata Bitcoinu jednoduch´a a z ekonomick´eho hlediska pˇrirozen´a,
o to komplikovanˇejˇs´ı je jeho pr´avn´ı podstata. T´ema virtu´aln´ıch en podobn´ych Bitcoinu
rozhodnˇe patˇr´ı do oblasti obchodn´ıho pr´ava, nebot
jiˇz dnes je pro mnoho podnikatelsk´ych
entit realitou. Bitcoin jako platebn´ı prostˇredek pˇrij´ımaj´ı nejvˇetˇs´ı e-shopy v USA ˇci reno-
movan´e pr´avn´ı kancel´aˇre. aroveˇn se s Bitcoinem obchoduje, tak jako s jin´ymi enami ˇci
komoditami. Po cel´em svˇetˇe vznikaj´ı nejr˚uznˇejˇs´ı aplikace, kter´e jsou astavbou platformy
Bitcoin a kter´e umoˇzˇnuj´ı doposud netuˇsen´e moˇznosti. Nejhodnotnˇejˇs´ı korporace svˇeta,
spoleˇcnost Google, se jiˇz nechala slyˇset, ˇze se intenzivnˇe zab´yv´a implementac´ı Bitcoinu
do sv´ych sluˇzeb. Zd´a se, ˇze nen´ı cesty zpˇet.
Dynamicky rozv´ıjej´ıc´ımu svˇetu a realitˇe ˇcel´ı zejm´ena souˇcasn´a legislativa. Ta nen´ı pˇr´ıliˇs
pruˇzn´a a na podobn´e zmˇeny ani zdaleka pˇripravena.
V ´uvodu t´eto pr´ace ve struˇcnosti pop´ıˇsi samotnou virtu´aln´ı mˇenu, pˇr´ıˇciny jej´ıho vzniku.
V dalˇs´ı ˇasti rozeberu Bitcoin ve vztahu k pojmu pen´ıze a mˇena, a to jak z pohledu eko-
nomick´eho, tak pr´avn´ıho. asledovat budou pas´aˇze enovan´e vymezen´ım postoj˚u st´at˚u a
veˇrejn´ych instituc´ı ve svˇetˇe i v
ˇ
CR v˚ci Bitcoinu. Na avˇer eto pr´ace prezentuji nˇekter´e
aplikace a astavby virtu´aln´ı mˇeny, kter´e v´yraznˇe zasahuj´ı do pr´ava obˇcansk´eho, ob-
chodn´ıho, finanˇcn´ıho, daˇnov´eho, ale i obecn´ych pr´avn´ıch asad. Tyto aplikace rozv´ıj´ı
vyuˇzitelnost cel´eho konceptu Bitcoinu a posouvaj´ı jej za hranice p˚uvodn´ıch amˇer˚u. Ne-
jistota v pr´avn´ım pˇr´ıstupu k Bitcoinu vˇsak limituje jejich masivnˇejˇs´ı vyuˇz´ıv´an´ı.
2 Stru
ˇ
cn
´
e p
ˇ
redstaven
´
ı Bitcoinu 5
2 Struˇcn´e pˇredstaven´ı Bitcoinu
Zd´anlivˇe jednoduca ot´azka pˇrin´aˇs´ı neˇcekanˇe komplikovan´e odpovˇedi. M´edia, ekono-
mov´e i laica veˇrejnost Bitcoin naz´yvaj´ı virtu´aln´ı mˇenou. Takov´e oznaˇcen´ı je ponˇekud
zaadˇej´ıc´ı. Kter´a ze souˇcasn´ych mˇen, nem´a atributy mˇeny virtu´aln´ı? A co je to vlastnˇe
mˇena? ekdy se Bitcoin oznaˇcuje jako soukrom´e pen´ıze. Vtisknout v´yrazu pen´ıze jedno-
znaˇcnˇe identifikovateln´y obsah vˇsak, jak pozdˇeji uk´aˇzi, tak´e nen´ı nic jednoduceho.
Zaj´ımav´e pˇritom je, ˇze amˇerem autora
1
v˚ubec nebylo vytvoˇrit konkurenˇcn´ı ˇreˇsen´ı
souˇcasn´emu enov´emu syst´emu. Pˇred spuˇstˇen´ım cel´eho projektu autor veˇrejnˇe publiko-
val 8-str´ankoy dokument,
2
ve kter´em osvˇetluje princip fungoan´ı Bitcoinu a tak´e amˇer
cel´eho projektu. Prav´ym d˚uvodem vzniku Bitcoinu bylo dok´azat, ˇze lze provozovat elek-
tronicy platebn´ı syst´em, kter´y je bezpeˇcn´y, extr´emnˇe rychl´y a kter´y a v podstatˇe nulov´e
transakˇcn´ı aklady.
2.1 Platebn´ı syst´em
99 % finanˇcn´ıch instituc´ı vyuˇz´ıv´a platebn´ı syst´em poskytovan´y belgick´ym soukrom´ym
provozovatelem, spoleˇcnost´ı SWIFT. Cel´y finanˇcn´ı syst´em, je zaloˇzen na v´ıcestupˇnoych
z´uˇctovac´ıch autorit´ach, tzv. clearingoych centrech. Platebn´ı pˇr´ıkazy v amci obchodn´ı
banky jsou nejprve vypoˇad´any v amci vnitˇrn´ı struktury, vznikl´e avazky v˚ci jin´ym
finanˇcn´ım instituc´ım jsou pot´e pˇred´any k vypoˇad´an´ı nadˇrazen´e autoritˇe. V pˇr´ıpadˇe
ˇ
CR
se jedn´a o
ˇ
CNB. Centr´aln´ı banka z´ctuje operace v amci
ˇ
CR a zbyl´e transakce opˇet
odeˇsle k vypoˇad´an´ı do vyˇsˇs´ıho clearingov´eho centra. Pomoc´ı syst´emu korespondenˇcn´ıch
bank a clearingov´ych center tak lze prov´adˇet platebn´ı pˇr´ıkazy kamkoliv na svˇetˇe, pˇriˇcemˇz
pro jednoznaˇcnou adresaci pˇr´ıjemce se pouˇz´ıv´a pr´avˇe syst´em vyvinut´y a provozovan´y
spoleˇcnost´ı SWIFT. Tato struktura je plnˇe funkˇcn´ı, nicm´enˇe je pomal´a a zejm´ena velmi
akladn´a. Jen zisk spoleˇcnosti SWIFT pˇred zdanˇen´ım byl v roce 2012 emˇeˇr 20 milion˚u
EUR.
3
2.2 Revoluˇcn´ı ˇreˇsen´ı Bitcoin aneb v jednoduchosti je s´ıla
Kouzlo a z´aroveˇn genialita cel´e platebn´ı platformy Bitcoinu spoˇc´ıv´a v tom, ˇze ke sv´emu
chodu nepotˇrebuje ˇadnou centr´aln´ı autoritu, z´ctovac´ı centrum. Z toho d˚uvodu b´yv´a
oznaˇcov´an jako decentralizovan´y. Veˇsker´e platebn´ı transakce prob´ıhaj´ı pˇr´ımo mezi odesi-
1
identita autora nebo kolektivu autor˚u nen´ı zn´ama
2
Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System [online]
3
Annual review 2012 - v´yroˇcn´ı zpr´ava [online]
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 6
latelem a pˇr´ıjemcem na akladˇe osobn´ıho zaˇsifrovan´eho kl´ıˇce (certifik´atu). aroveˇn je in-
formace o odesl´an´ı platebn´ıho pˇr´ıkazu sd´ılena ostatn´ım uˇzivatel˚um v s´ıti pomoc´ı veˇrejn´eho
kl´ıˇce. Z´uˇctovac´ım centrem tak lze zjednoduˇsenˇe nazvat vˇsechny zivatele, kteˇr´ı jsou za-
pojeni do platformy Bitcoin. Na tomto m´ıstˇe je potˇreba zd˚uraznit, ˇze m´ym amˇerem nen´ı
popisovat detailnˇe sloˇzit´y princip fungov´an´ı Bitcoinu, kter´y je zaloˇzen na matematick´ych
algoritmech a poˇc´ıtaˇcov´em v´ykonu zapojen´ych zivatel˚u. Autor se tud´ıˇz z´amˇernˇe dopouˇst´ı
zjednoduˇsen´ı, kter´a vˇsak postaˇcuj´ı ´celu pr´ace. Technick´e problematice se vˇenuje mnoho
jin´ych ˇcl´ank˚u, kter´e detailnˇe popisuj´ı praktice fungov´an´ı.
Pro tuto pr´aci je vˇsak d˚uleˇzit´e zm´ınit, v ˇcem je obrovsk´a yhoda decentralizovan´e
platebn´ı platformy postaven´e na Bitcoinu. Jedn´a se zejm´ena o nuloe transakˇcn´ı aklady
plateb zas´ılan´ych ve virtu´aln´ı mˇenˇe. Zat´ımco u bˇzn´eho zahraniˇcn´ıho platebn´ıho styku
dojde k ´upln´emu z´uˇctov´an´ı platebn´ıho pˇr´ıkazu v r´amci nˇekolika dn´ı, nejdelˇs´ım z´uˇctovac´ım
obdob´ım je u Bitcoinu ˇcasoy ´usek 10 minut, pˇriˇcemˇz bˇznˇe doch´az´ı k z´uˇctov´an´ı mnohem
dˇr´ıve. Dalˇs´ı v´yhodou je vysok´a forma zabezpeˇcen´ı samotn´e transakce. D´ale je cel´y syst´em
zaloˇzen na vysok´e ochranˇe osobn´ıch ´udaj˚u, nebot
k proveden´ı transakce staˇc´ı zadat pouze
38 m´ıstn´ı ˇretˇezec jednoznaˇcnˇe identifikuj´ıc´ı adres´ata (pseudonym). Cel´a platforma je pak
k dispozici zcela zdarma na azi Open Source.
2.3 Bitcoin jako v´ysledek globalizace
Internet a modern´ı digit´aln´ı technologie jsou kaˇzdodenn´ı souˇast´ı naˇsich ˇzivot˚u, a to
nejen v osobn´ı, ale tak´e korpor´atn´ı sf´eˇre. Nejprve jsme si pomoc´ı internetu byli schopni
ps´at zdarma, pot´e am bylo umoˇznˇeno volat si zdarma a nyn´ı si jiˇz dok´zeme zdarma
pos´ılat platebn´ı prostˇredky. Jak bude pops´ano d´ale, pos´ılat a smˇeˇnovat si na azi Bitcoinu
lze i re´aln´y majetek, pˇresnˇeji ˇreˇceno vlastnick´a pr´ava. Platebn´ı platforma Bitcoin, zd´a se,
pouze reaguje na poˇzadavky a yvoj souˇcasn´e globalizace spoleˇcnosti.
3 Podstata Bitcoinu pen´ıze vs. ena
V ´uvodn´ı ˇasti byly struˇcnˇe pˇredstaveny d˚uvody vzniku Bitcoinu a pˇrednosti platebn´ıho
styku v em proadˇen´e. Z´amˇernˇe vˇsak nebyla zm´ınˇena fakta, d´ıky kter´ym se z revoluˇcn´ıho
platebn´ıho syst´emu st´av´a jeˇstˇe eco v´ıce. V eto ˇasti se budu enovat podstatˇe eto pr´ace,
tedy tomu, co se z Bitcoinu stalo a ˇc´ım vlastnˇe je.
V ´uvodu bylo pˇredestˇreno, ˇze je Bitcoin v souˇcasnosti naz´yv´an
virtu´aln´ı enou. Nejde
pˇritom o pouh´e oznaˇcen´ı zp˚usoben´e dnes jiˇz ˇsirok´ym rozˇs´ıˇren´ım mezi uˇzivateli a veˇrejnost´ı
po cel´em svˇetˇe. Oznaˇcen´ı virtu´aln´ı mˇena pouˇz´ıvaj´ı ve spojen´ı s Bitcoinem vˇsechny veˇrejn´e
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 7
instituce, kter´e se k t´ematice Bitcoinu dobrovolnˇe ˇci nucenˇe vyjadˇruj´ı. Evropsk´a centr´aln´ı
banka pˇritom v roce 2012 vydala samostatnou publikaci, kde sama definuje novou kategorii
tzv. virtu´aln´ı mˇeny.
4
Proˇc je tedy Bitcoin povaˇzoan za pen´ıze, respektive virtu´aln´ı mˇenu?
Pen´ıze a ena, dva pojmy, o nichˇz kaˇzd´y obˇcan intuitivnˇe tuˇs´ı, co pˇredstavuj´ı. Jedno-
znaˇcn´a definice zm´ınˇen´ych pojm˚u vˇsak zp˚usobuje obt´ıˇze. Oba pojmy nav´ıc mohou, a tak´e
maj´ı, r˚uzn´e yznamy v ekonomick´em a pr´avn´ım v´ykladu.
3.1 Pen´ıze a ena v ekonomii
3.1.1 Pen´ıze
Pen´ıze jsou v ekonomick´e teorii obecnˇe takov´y statek, kter´y je vˇseobecnˇe pˇrij´ım´an
jako prostˇredek smˇeny. Ona vˇseobecnost vˇsak m˚ze b´yt omezena na urˇcitou lokalitu nebo
skupinu lid´ı. Pˇri smˇenˇe pomoc´ı penˇez doch´az´ı k nahrazen´ı smˇeny pˇr´ım´e smˇenou nepˇr´ımou,
tj. smˇeˇnuji statek, kter´y jsem schopen jednoduˇse smˇenit d´al za nˇeco jin´eho. Pen´ıze vznikly
z prakticych d˚uvod˚u, nebot
nepˇr´ım´a smˇena yraznˇe sniˇzuje transakˇcn´ı aklady spojen´e
se smˇenou.
Ekonomoe se domn´ıvaj´ı, ˇze k tomu, aby byl nˇejak´y statek vn´ım´an mezi urˇcitou sku-
pinou lid´ı jako pen´ıze, mus´ı splnit tˇri akladn´ı funkce:
1. Prostˇredek smˇeny
2. Z´uˇctovac´ı jednotka
3. Uchovatel hodnoty
Lze povaˇzovat Bitcoin z ekonomick´eho hlediska za pen´ıze?
K zodpovˇezen´ı t´eto ot´azky je nutn´e prozkoumat, zda Bitcoin pln´ı vˇsechny yˇse uve-
den´e funkce. Zat´ımco funkce prostˇredku smˇeny je neoddiskutovateln´a, u funkce z´uˇctovac´ı
jednotky a uchovatele hodnoty se objevuj´ı azory, ˇze Bitcoin tyto funkce nepln´ı a tud´ıˇz
jej nelze povzovat za pen´ıze. Takoy azor mohou vyslovit pouze jedinci neznal´ı penˇzn´ı
ekonomie. Z historie zn´ame nesˇcetnˇe pˇr´ıpad˚u, kdy se na urˇcit´em ´uzem´ı a mezi urˇcitou
skupinou lid´ı rozvinula smˇena pomoc´ı r˚uznorod´ych smˇenn´ych prostˇredk˚u. Jako pen´ıze v
minulosti slouˇzily napˇr´ıklad dobytek, sukno, drah´e kovy a mnoho dalˇs´ıch. V historii se
4
Virtual currency schemes [online]
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 8
tak m˚zeme napˇr´ıklad setkat s obyvateli ostrova povzuj´ıc´ı za pen´ıze kruhovit´e kameny
s otvorem uprostˇred.
5
Mezi nejzaj´ımaejˇs´ı pˇr´ıpady patˇr´ı rozvinut´ı smˇeny a trˇzn´ıho hos-
poaˇrstv´ı ve aleˇcn´em zajatecem aboˇre za druh´e svˇetov´e alky. Jako pen´ıze poslouˇzily
tehdy vˇezˇn˚um cigarety, kter´e dost´avaly v bal´ıˇcc´ıch s ostatn´ımi potravinami.
6
Specifick´e
situace si vˇzdy vynutili pouˇz´ıv´an´ı specifick´eho druhu ec jako prostˇredku smˇeny penˇez.
Koneckonc˚u samotn´y azev pen´ıze poch´az´ı z latinsk´eho pecunia, coˇz je odvozenina od
latinsk´eho slova pecu v pˇrekladu znamenaj´ıc´ı dobytek.
ctovac´ı jednotka
Je evidentn´ı, ˇze pro ´uˇcely t´eto funkce je Bitcoin velmi dobˇre vybaven. Nejmenˇs´ı elitelnou
jednotkou je 1 Satoshi (pojmenoan po autorovi). Ten odpov´ıd´a 1 BTC *10
8
. aroveˇn
je maxim´aln´ı penˇzn´ı asoba Bitcoinu omezen´a na ´urovni 21 milion˚u Bitcoin˚u. Svou re-
lativn´ı vz´acnost´ı (mal´y objem penˇeˇzn´ı asoby proti konvenˇcn´ım penˇez˚um), ale tak´e vy-
sokou dˇelitelnost´ı je schopen vypoˇad´avat stejnˇe dobˇre velk´e platebn´ı transakce, jako
mikroplatby. Nav´ıc, jak jiˇz bylo dˇr´ıve zm´ınˇeno, rychlost z´ctoan´ı jak´ekoliv transakce je
v porovn´an´ı se standardn´ım platebn´ım syst´emem neporovnatelnˇe vyˇsˇs´ı, coˇz opˇet pouze
potvrzuje dobrou funkˇcnost Bitcoinu jako z´ctovac´ı jednotky.
Uchovatel hodnoty
Funkc´ı, kter´a b´yv´a nejv´ıce zpochybˇnoana, je uchov´an´ı hodnoty. Tato kritika Bitcoinu
je typica pro vl´adn´ı sektor a veˇrejn´e instituce, kter´e se tˇemito v´yroky snaˇz´ı chr´anit sv´a
akonn´a platidla. Druhou skupinou jsou lid´e, kteˇr´ı patrnˇe necapou podstatu penˇez a to,
k ˇcemu slouˇz´ı.
Uchovatelem hodnoty se statek vn´ıman´y jako pen´ıze stane zdy pouze tehdy, z´ısk´a-li
dostateˇcnou d˚uvˇeru sv´ych uˇzivatel˚u. Je-li d˚uvˇera z jak´ehokoliv d˚uvodu otˇresena, okamˇzitˇe
dan´e pen´ıze ztr´ac´ı pro zivatele hodnotu a jsou nahrazoany jin´ymi variantami, tzv.
substituty. D˚uvˇera je kl´ıˇcov´ym parametrem funkce uchovatele hodnoty. Maj´ı snad skot,
cigarety, sukno nebo kamenn´e valouny vˇetˇs´ı funkci uchovatele hodnoty neˇz a Bitcoin?
Zcela urˇcitˇe nikoliv. Je snad tzv. akonn´e platidlo, tedy pen´ıze vnucen´e sv´ym zivatel˚um,
absolutn´ım uchovatelem hodnoty, kter´y se tˇeˇs´ı bezbˇreh´e d˚uvˇeˇre sv´ych zivatel˚u? Zcela
jistˇe nikoliv. Vˇzdy existuje bl´ızk´y substitut, kter´ym mohou yt dan´e pen´ıze nahrazeny.
To plat´ı i pro akonn´a platidla. Uk´azkoym pˇr´ıkladem jsou ned´avn´e krize ekter´ych zem´ı
Euroz´ony. V pˇr´ıpadˇe, ˇze by z´akonn´ym platidlem v dobˇe vypuknut´ı krize v
ˇ
Recku byla st´ale
5
Friedman, Milton Za vˇs´ım hledej pen´ıze. Praha: Liber´aln´ı institut, Grada Publishing, 1997, ISBN
80–7169–480–0
6
Radford, R.A. The Economic Organization of a P.O.W. Camp. Economica 1945, ISBN 80–7169–480–0
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 9
ˇreca Drachma, uˇzivatel´e echto penˇez by se j´ı velmi rychle zbavovali. Dokonce ani to, ˇze
akonn´ym platidlem v
ˇ
Recku je Euro, nezabr´anilo odlivu penˇez do zahraniˇc´ı. Obyvatel´e
ˇ
Recka totiˇz ztratili d˚uvˇeru, d˚uvˇeru ve svou vlast a ze strachu pˇred mˇenovou kriz´ı pˇresouvali
sv´e pen´ıze do zem´ı, kter´ym eˇrili.
Ztr´ata d˚uvˇery je pro pen´ıze a obecnˇe jak´ekoliv instituce zapojen´e do finanˇcn´ıho syst´emu
fat´aln´ı.
3.1.2 ena
Mˇena je z pohledu penˇzn´ı ekonomie podmnoˇzinou penˇez. Jedn´a se o ucelenou soustavu
penˇez, kter´a a jasnˇe dan´a pravidla pouˇz´ıv´an´ı, mechanismus vypoˇad´an´ı a zejm´ena emi-
tenta (vydavatele) mˇeny. Ten yv´a autorem a garantem pravidel zacazen´ı s dan´ymi
penˇezi a aroveˇn zabezpcuje kvalitu a dohled.
Lze povaˇzovat Bitcoin za enu?
Bitcoin vykazuje vˇsechny charakteristiky mˇeny a lze jej dle eho azoru oznaˇcovat
za mˇenu. V jednom je vˇsak zcela odliˇsn´y. Funkci emitenta mˇeny, zde zastupuje ma-
tematicy algoritmus spoleˇcnˇe s uˇzivateli s´ıtˇe, kteˇr´ı vyuˇz´ıvaj´ı v´ykon sv´ych poˇc´ıtaˇc˚u a
tzv. tˇeˇz´ı samotn´y Bitcoin (ˇr´ıd´ı emisi). Tito uˇzivatel´e jsou arovn nositelem unik´atn´ıho
z´uˇctovac´ıho mechanismu. Pravidla cel´eho platebn´ıho syst´emu vˇcetnˇe emise a zabezpcen´ı
lze zmˇenit pouze tehdy, z´ısk´a-li ekter´y z uˇzivatel˚u v´ıce neˇz 50 % pc´ıtaˇcov´eho v´ykonu
vˇsech zivatel˚u zapojen´ych do s´ıtˇe.
3.2 Pen´ıze a ena v pr´avn´ım v´ykladu
Ekonomica teorie z velk´e ˇasti abstrahuje od reality. Stejnˇe jako jin´e vˇedn´ı discipl´ıny,
zkoum´a velk´e mnoˇzstv´ı oblast´ı. At
jiˇz zkoum´a choan´ı spotˇrebitel˚u a jejich rozhodov´an´ı,
nebo vazby a souvislosti monet´arn´ıch a fisk´aln´ıch politik na ´urovni st´at˚u nebo jeˇstˇe vˇetˇs´ıch
entit, emˇeˇr vˇzdy opom´ıj´ı konkr´etn´ı nastaven´ı skuteˇcn´ych podm´ınek a pravidel. Pravidla,
omezen´ı a jin´e podm´ınky jsou pak vymezoany konkr´etn´ımi pr´avn´ımi ˇady, kter´e ovlivˇnuj´ı
nejen jedince, ale ve ysledku tak´e celou spoleˇcnost. Nezˇr´ıdka se tak st´av´a, ˇze dobˇre
napl´anovan´y ekonomicy koncept s urˇcit´ym amˇerem nen´ı v˚ubec naplnˇen. Ba naopak v
realitˇe se prom´ıtne se zcela odliˇsn´ym efektem, neˇz bylo p˚uvodnˇe zam´yˇsleno. Obr´acenˇe
tato kauzalita plat´ı tak´e. Je-li bez hlubˇs´ıho konceptu pˇrijato ejak´e pr´avn´ı ˇreˇsen´ı nebo
pr´avn´ı regulace, pˇredurˇcuje se t´ım i v´ysledn´y ekonomick´y efekt. ysledkem interakc´ı mezi
ekonomi´ı a pr´avem je re´aln´a ekonomika.
Jak je to tedy s Bitcoinem v pr´avn´ım ˇadu
ˇ
CR?
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 10
3.2.1 Pen´ıze v pr´avn´ım ˇadu
Po kr´atk´e ´uvaze by jeden doˇsel k avˇeru, ˇze eco tak podstatn´eho pro kaˇzd´eho z as
by mˇelo yt obsaˇzeno v nˇekter´em ze akladn´ıch pramen˚u pr´ava.
´
Ustava se v˚uˇci penˇez˚um
nijak nevymezuje. Jasnou definici by tud´ıˇz ˇclovˇek oˇcek´aval v z´akladn´ım pr´avn´ım pramenu
bˇzn´eho ˇzivota, tedy obˇcanskopr´avn´ım pˇredpisu. Nov´y obˇcansk´y z´akon´ık vˇsak, stejnˇe jako
dˇr´ıvˇejˇs´ı ´uprava, neobsahuje definici pojmu pen´ıze ani jin´y v´yznamovˇe obdobn´y pojem. Z
ustanoven´ı § 489, § 496 odst. 2 a § 498 odst. 2 Obˇcansk´eho akon´ıku
7
vypl´yv´a, ˇze pen´ıze
jsou nehmotn´a movit´a ec.
§ 489
Vˇec v pr´avn´ım smyslu (d´ale jen ”vˇec”) je vˇse, co je rozd´ıln´e od osoby a slouˇz´ı
potˇrebˇe lid´ı.
§ 496 eci hmotn´e a nehmotn´e
(1) Hmotn´a ec je ovladateln´a ˇast vnˇejˇs´ıho svˇeta, kter´a a povahu samo-
statn´eho pˇredmˇetu.
(2) Nehmotn´e vˇeci jsou pr´ava, jejichˇz povaha to pˇripouˇst´ı, a jin´e vˇeci bez
hmotn´e podstaty.
§ 498 Nemovit´e a movit´e eci
(1) Nemovit´e eci jsou pozemky a podzemn´ı stavby se samostatn´ym ´celov´ym
urˇcen´ım, jakoˇz i vˇecn´a pr´ava k nim, a pr´ava, kter´a za nemovit´e eci prohl´as´ı
akon. Stanov´ı-li jin´y pr´avn´ı pˇredpis, ˇze urˇcit´a ec nen´ı souˇast´ı pozemku, a
nelze-li takovou vˇec pˇren´est z m´ısta na m´ısto bez poruˇsen´ı jej´ı podstaty, je i
tato vˇec nemovit´a.
(2) Veˇsker´e dalˇs´ı eci, at
je jejich podstata hmotn´a nebo nehmotn´a, jsou mo-
vit´e.
Aˇckoliv st´ale nen´ı jasn´e, co Bitcoin z hlediska pr´ava je, nelze jej, stejnˇe jako pojem
pen´ıze, zaˇradit do ˇadn´e jin´e kategorie, neˇz nehmotn´e movit´e vˇeci.
Pen´ıze jsou ale v pr´avn´ım ˇadu
ˇ
CR definov´any pouze nepˇr´ımo, a to v § 13 a § 16 odst.
1 akona o
ˇ
CNB
8
:
7
akon ˇc.89/2012 Sb. ze dne 3.´unora 2012, Obˇcansk´y akon´ık
8
akon ˇc. 6/1993 Sb. ze dne 17.prosince 1993 ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u, o
ˇ
Cesk´e arodn´ı bance
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 11
§ 13
Penˇeˇzn´ı jednotkou v
ˇ
Cesk´e republice je koruna ˇcesk´a, zkratka azvu je ”Kˇc”.
Koruna ˇcesk´a se dˇel´ı na sto hal´eˇr˚u.
§ 16
(1) Platn´e bankovky a mince vydan´e
ˇ
Ceskou arodn´ı bankou jsou akonn´ymi
penˇezi ve sv´e nomin´aln´ı hodnotˇe pˇri vˇsech platb´ach na ´uzem´ı
ˇ
Cesk´e republiky.
Ze akona o
ˇ
CNB jin´ymi slovy vypl´yv´a, ˇze akonn´ym platidlem v
ˇ
Cesk´e republice je
koruna ˇcesk´a. Z § 5 akona o platebn´ım styku
9
nav´ıc vypl´yv´a povinnost pˇrijmout ´uplatu
za plnˇen´ı v tomto z´akonn´em platidle, pokud se tak druh´a smluvn´ı strana rozhodne, vyjma
situace kdy je smluvnˇe ujedn´ano jinak (napˇr. doloˇzka o efektivn´ım placen´ı).
§ 5 Pˇr´ıjem tuzemsk´ych bankovek a minc´ı
(1) Kaˇzd´y je povinen pˇrijmout tuzemsk´e bankovky a mince bez omezen´ı, ledaˇze
je opr´avnˇen jejich pˇr´ıjem odm´ıtnout.
9
akon ˇc. 284/2009 Sb. ze dne 22.ˇcervence 2009 ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u, o platebn´ım styku
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 12
akon o platebn´ım styku, kter´y vycaz´ı z nadˇrazen´ych evropsk´ych pˇredpis˚u, ale defi-
nuje specifickou kategorii penˇez elektronick´e pen´ıze:
§ 4 Elektronick´e pen´ıze
(1) Elektronick´ymi penˇezi je penˇeˇzn´ı hodnota, kter´a
a) pˇredstavuje pohleavku v˚ci tomu, kdo ji vydal,
b) je uchov´avan´a elektronicky,
c) je vyd´avan´a proti pˇrijet´ı penˇeˇzn´ıch prostˇredk˚u za ´uˇcelem prov´adˇen´ı pla-
tebn´ıch transakc´ı a
d) je pˇrij´ım´ana jin´ymi osobami neˇz t´ım, kdo ji vydal.
(2) Elektronick´ymi penˇezi nen´ı penˇeˇzn´ı hodnota, kter´a nem˚uˇze yt pouˇzita k
proveden´ı jin´e platebn´ı transakce neˇz platebn´ı transakce uveden´e v § 3 odst. 3
p´ısm. c) bodˇe 4 nebo v § 3 odst. 3 p´ısm. d) bodˇe 7
3.2.2 ena v pavn´ım ˇadu
Aˇckoliv z´akladn´ı
monet´arn´ı akon, z´akon o
ˇ
CNB, ve sv´em obsahu hojnˇe pojem mˇena
uˇz´ıv´a, yznam tohoto slova jest nejasn´y. Lze pˇredpokl´adat, ˇze pojem mˇena v pr´avn´ım
ˇadu souvis´ı se akonn´ym platidlem ve smyslu § 16 akona o
ˇ
CNB. Domn´ıv´am se vˇsak,
ˇze yklad pojmu mˇena lze dovodit z nadˇrazen´eho mezin´arodn´ıho pr´ava.
ˇ
Cesk´a republika je souˇast´ı mezin´arodn´ıho mˇenoeho syst´emu, kter´y je zaˇstit
oan Me-
zin´arodn´ım mˇenov´ym fondem. MMF byl zaloˇzen 29 st´aty, mezi kter´e patˇrilo i
ˇ
Ceskoslovensko,
22.ˇcervence 1944.
´
Uˇcast
ˇ
Ceskoslovenska tehdy vyjednala exiloa vl´ada v ˇcele s Edvardem
Beneˇsem. Pr´avnˇe vstoupila dohoda z Bretton Woods v platnost po 2.svˇetov´e alce dne
20.dubna 1946 schv´alen´ım
ˇ
Cl´ank˚u dohody o Mezin´arodn´ım mˇenov´em fondu.
10
Po mˇenov´e
reformˇe v roce 1953 bylo
ˇ
Ceskoslovensku v roce 1954 pozastaveno ˇclenstv´ı. K obnoven´ı
ˇclenstv´ı doˇslo v roce 1992 a posledn´ı zmˇenˇe dohody pak v roce 2010.
11
Domn´ıv´am se, ˇze z obsahu
ˇ
Cl´ank˚u dohody vypl´yv´a, ˇze pojem mˇena je obsahovˇe shodn´y
se akonn´ymi platidly ˇclensk´ych st´at˚u MMF.
10
akon ˇc. 68/1946 Sb. ze dne 20.dubna 1946, Dohoda o Mezin´arodn´ım enoem fondu
11
Sdˇelen´ı Ministerstva zahraniˇcn´ıch ec´ı ˇc. 37/2010 Sb., kter´ym se mˇen´ı a doplˇnuje sdˇelen´ı Feder´aln´ıho
ministerstva zahraniˇcn´ıch ec´ı ˇc. 500/1992 Sb.
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 13
3.2.3 Shrnut´ı ekonomie vs. pavo
Zat´ımco ekonomick´a teorie a o povaze Bitcoinu jasno, legislativa
ˇ
CR nen´ı na tento
noy platebn´ı prostˇredek pˇripravena. Z ekonomiceho hlediska Bitcoin splˇnuje vˇsechny
znaky penˇez. aroveˇn jej lze oznaˇcit i jako mˇenu. Souˇcasn´a legislativa Bitcoin oznaˇcuje
jako nehmotnou movitou vˇec. Do stejn´e kategorie pak lze zaˇradit i pojem pen´ıze. Z eto
obecn´e mnoˇziny jsou pak ´zeji definoany elektronick´e pen´ıze a tzv. z´akonn´e platidlo jako
podmnoˇzina obecn´eho pojmu penˇez. Za mˇenu v pr´avn´ım slova smyslu lze pak oznaˇcit
akonn´a platidla, tedy napˇr´ıklad ˇceskou korunu. K bliˇzˇs´ım v´ykladu pojm˚u pen´ıze a ena
neexistuje ˇadn´y pˇr´ımo pouˇziteln´y judik´at. Soudn´ı praxe obcuje s obˇema pojmy pouze
intuitivnˇe.
I kdyˇz je Bitcoin, oznaˇcov´an jako virtu´aln´ı mˇena, nelze jej za mˇenu oznaˇcit v amci
legislativy
ˇ
CR. ckoliv Bitcoin nejsou pen´ıze ani elektronick´e pen´ıze z pohledu akona
o platebn´ım styku a evropsk´ych pˇredpis˚u, domn´ıv´am se, ˇze jej lze i z pohledu ˇcesk´eho
pr´avn´ıho ˇadu povaˇzovat za pen´ıze. V situaci, kdy si ve svˇetˇe nev´ı pr´avn´ı syst´emy s
virtu´aln´ımi mˇenami rady, by mohl m´ıt tento avˇer v budoucnu velmi d˚uleˇzit´e dopady.
3.3 Jak se na Bitcoin d´ıvaj´ı jin´e st´aty a ˇcesk´e instituce
T´ım, jak Bitcoin z´ısk´av´a na popularitˇe a st´av´a se rozˇs´ıˇrenˇejˇs´ım platebn´ım instrumen-
tem, vzbuzuje vˇsude na svˇetˇe nejistotu, o co v pr´avn´ım slova smyslu jde. V podstatˇe
kzd´y t´yden jsme tak svˇedky diskus´ı a vyj´adˇren´ı nejr˚uznˇejˇs´ıch monet´arn´ıch instituc´ı, zod-
povˇedn´ych za mˇenovou politiku nebo v´ybˇer dan´ı, k tomu, za co ten kter´y st´at Bitcoin
povzuje. Vˇsechny tyto v´yroky jsou pˇritom pouh´a tvrzen´ı, kter´a sice lze br´at jako vod´ıtko
pˇri ˇreˇsen´ı praktick´ych probl´em˚u spojen´ych s virtu´aln´ımi enami, nelze vˇsak zaruˇcit je-
jich akonnost ani st´alost, nebot
se v podstatˇe jedn´a o pouh´y azor na vˇec. Ani v amci
vnitˇrn´ı diskuse samotn´ych st´at˚u ˇcasto nepanuje shoda o tom, co Bitcoin je.
Nˇekter´e zemˇe zaujaly v˚ci Bitcoinu striktnˇe negativn´ı postoj a povaˇzuj´ı jej za ileg´aln´ı.
Jin´e se snaˇz´ı r˚uzn´ymi zp˚usoby Bitcoin zaˇclenit do tamn´ıho pr´avn´ıho ˇadu. V´ysledky se
vˇsak znaˇcnˇe r˚uzn´ı, a to nejen v r´amci mimoevropsk´ych zem´ı, ale tak´e v samotn´e Evropsk´e
unii. Dˇr´ıve neˇz kdy pˇredt´ım se v amci EU projevuje absence harmonizace obˇcansk´eho
a obchodn´ıho pr´ava. Mezi uˇzivateli t´eto mˇeny tak i nad´ale panuje obrovsk´a nejistota.
Vymezen´ı zem´ı v˚ci Bitcoinu lze v podstatˇe rozdˇelit do dvou skupin. Prvn´ı skupina se
snaˇz´ı Bitcoin zaˇradit do kategorie penˇez, druh´a uplatˇnuje tzv. komoditn´ı praxi a oznaˇcuje
Bitcoin za zboˇz´ı. Kaˇzd´a z variant a pˇritom dramatick´e d˚usledky.
3 Podstata Bitcoinu pen
´
ıze vs. m
ˇ
ena 14
3.3.1 Postoj
ˇ
Cesk´e republiky
V m´edi´ıch probˇehlo, ˇze se Bitcoinem zaˇcalo zab´yvat Ministerstvo financ´ı. Doposud
vydalo MF, resp. jeho Finanˇcnˇe analyticy ´utvar, zat´ım jedin´y pokyn
12
, kter´y oznaˇcuje
operace s virtu´aln´ımi mˇenami jako rizikov´e a stanovuje ohlaˇsovac´ı povinnost podezˇrel´ych
transakc´ı s emito enami osob´am povinn´ym.
ˇ
CNB zodpovˇedn´a za enovou politiku
ˇ
CR se k Bitcoinu zat´ım nijak nevyj´adˇrila, resp. tak uˇcinila pouze nepˇr´ımo ´usty ˇclena
Bankovn´ı rady
ˇ
CNB pana L´ızala
13
, kter´y v podstatˇe potvrdil, ˇze
ˇ
CNB v souˇcasnosti
Bitcoin nezaj´ım´a.
3.3.2 Postoj Evropsk´e unie a Evropsk´e centr´aln´ı banky
Evropsk´a komise prozat´ım nezaujala k virtu´aln´ım mˇen´am ˇadn´e stanovisko. V amci
nˇekolika alo parlamentn´ıch ot´azek
14, 15, 16, 17
adresovan´ych Evropsk´e komisi ˇreˇsili poslanci
Evropsk´eho parlamentu v souvislosti s virtu´aln´ımi mˇenami zejm´ena bezpcnostn´ı rizika
ve vztahu k potenci´aln´ı legalizaci v´ynos˚u z trestn´e ˇcinnosti a obavu z pseudoanonymn´ıch
plateb. Mezi dalˇs´ı ojedinˇel´e dotazy patˇr´ı, zda je Bitcoin hrozbou pro evropskou enu Euro.
Ke vˇsem tˇemto ot´azk´am pˇrejala Evropsk´a komise stanovisko Evropsk´e centr´aln´ı banky. Ta
je jedinou evropskou instituc´ı, kter´a se virtu´aln´ımi mˇenami a zejm´ena Bitcoinem zab´yvala.
Zat´ım posledn´ı postoj ECB k Bitcoinu je shrnut v samostatn´e publikaci z roku 2012.
18
ECB v n´ı oznaˇcuje Bitcoin za vysoce rizikovou investici. Z´arovn zd˚urazˇnuje moˇznost po-
tenci´aln´ıho zneuˇzit´ı tohoto platebn´ıho syst´emu k trestn´e ˇcinnosti. Vzhledem k objem˚um
transakc´ı a popularitˇe Bitcoinu jsou vˇsak tyto hrozby z pohledu ECB zanedbateln´e. Po-
stoj ECB tak v podstatˇe kop´ıruje vˇsechny vyj´adˇren´ı veˇrejn´ych instituc´ı na svˇetˇe, jejichˇz
pˇrirozen´ym argumentem proti virtu´aln´ım mˇen´am je potenci´aln´ı zneuˇzit´ı pro trestnou
ˇcinnost. Od roku 2012 se vˇsak situace virtu´aln´ıch mˇen podstatnˇe zmˇenila. Bitcoin se
znaˇcnˇe rozˇs´ıˇril do cel´eho svˇeta, a miliony uˇzivatel˚u a nelze jej jiˇz ale pˇrehl´ıˇzet.
12
Metodicy pokyn o pˇr´ıstupu povinn´ych osob k digit´aln´ım mˇen´am [online]
13
Online rozhovor L. L´ızala pro server Patria.cz [online]
14
Parliamentary question E-000491-13, Subject: Cyber security on illegal markets: measures to tackle
the phenomenon [online]
15
Parliamentary question E-004459-13, Subject: The risks of the Bitcoin market [online]
16
Parliamentary question E-004742-13, Subject: Bitcoins [online]
17
Parliamentary question E-013401-13, Subject: Follow-up question: the Bitcoin market [online]
18
Virtual currency schemes [online]
4 Aplikace Bitcoinu, aneb Bitcoin ji
ˇ
z nejsou pouh
´
e pen
´
ıze 15
4 Aplikace Bitcoinu, aneb Bitcoin jiˇz nejsou pouh´e pen´ıze
I pˇresto, ˇze je Bitcoin st´ale pomˇernˇe mlad´a technologie, jeho rozˇs´ıˇren´ı v posledn´ıch
mˇes´ıc´ıch vzbudilo celosvˇetovˇe ajem mnoha odborn´ık˚u z r˚uzn´ych profes´ı. Jak bylo zm´ınˇeno
v ´uvodu, tento unik´atn´ı, geni´alnˇe jednoduch´y koncept poskytuje obrovsk´e moˇznosti dalˇs´ıho
rozvoje, a tak se tomu tak´e eje. Bitcoin jiˇz nen´ı pouh´ym platebn´ım syst´emem a nelze
jej povzovat za pouh´y prostˇredek smˇeny nebo vhodnou spekulativn´ı investici. Jedn´a se
pˇredevˇs´ım o unik´atn´ı technologii, kter´a umoˇzˇnuje vyv´ıjet r˚uzn´e dalˇs´ı aplikace a astavby
vyuˇz´ıvaj´ıc´ı vˇsech pˇrednost´ı Bitcoinu.
Zm´ınˇen´a rozˇs´ıˇren´ı pˇritom dramaticky zasahuj´ı do oblasti pr´ava. Dˇr´ıve nebo pozdˇeji
bude muset legislativa zareagovat na dynamick´y v´yvoj v eto oblasti, pˇriˇcemˇz lze pouze
suˇse konstatovat, ˇze ˇc´ım dˇr´ıve, t´ım rozhodnˇe epe.
Vˇsechna rozˇs´ıˇren´ı jsou postavena na samotn´em adru cel´e virtu´aln´ı eny tzv. Blockcha-
inu. Jedn´a se o unik´atn´ı datab´azi vˇsech transakc´ı vˇcetnˇe historie. Ta je aroveˇn pˇr´ıstupn´a
vˇsem a tak´e ji vˇsichni uˇzivatel´e sd´ıl´ı. Ukazuje se vˇsak, ˇze tuto datab´azi lze vyuˇz´ıt i jin´ym
zp˚usobem, a to jako jak´ysi veˇrejn´y a soukrom´y registr. V asleduj´ıc´ı pas´aˇzi se pokus´ım
nast´ınit, do jak´ych oblast´ı pr´ava jiˇz Bitcoin zasahuje.
4.1
Contracts“ smluvn´ı vztahy
Aplikace vyuˇzit´ı Bitcoinu jsou podle m´eho azoru jeˇstˇe mnohem zaj´ımavˇejˇs´ı, neˇz sa-
motn´a podstata virtu´aln´ı eny. D´ıky veˇrejnˇe dostupn´e datab´azi vˇsech transakc´ı (Blockchain),
kter´a je nav´ıc velmi odoln´a v˚uˇci podvod˚um, se z Bitcoinu st´av´a technick´y prostˇredek
pro levnou, rychlou a ´cinnou realizaci avazkov´eho a jin´eho pr´ava. astavby Bitcoinu
vyuˇz´ıvaj´ıc´ı jeho z´ctovac´ıho mechanismu jsou schopny Bitcoinu pˇriˇradit dalˇs´ı dodateˇcn´e
informace nebo zaˇr´ıdit, aby se urˇcit´a transakce realizovala pouze za urˇcit´ych podm´ınek.
Pomoc´ı Bitcoinu tud´ıˇz lze snadno realizovat pr´ava z oblasti absolutn´ıch majetkov´ych pr´av
stejnˇe jako relativn´ıch majetkov´ych pr´av, jako napˇr´ıklad:
1. Vˇecn´a pr´ava zejm´ena vlastnictv´ı, ochrana vlastnictv´ı a jeho pˇrevod, astavn´ı a
zadrˇzovac´ı pr´avo, spr´ava ciz´ıho majetku,
2. Dˇedice pr´avo zejm´ena odkaz poz˚ustalosti a pˇrechod na dˇedice
3. R˚uzn´e dalˇs´ı instituty avazkoeho pr´ava jako ruˇcen´ı, kauce (z´avdavek) apod.
Pro pˇredstavu uvedu nˇekolik pˇr´ıklad˚u.
4 Aplikace Bitcoinu, aneb Bitcoin ji
ˇ
z nejsou pouh
´
e pen
´
ıze 16
Automaticky vratn´a aloha
S rozvojem plateb pomoc´ı internetu existuje opr´avnˇen´a obava, zda se jedn´a o d˚uvˇeryhodnou
webovou str´anku ˇci nikoliv. Vyplˇnoan´ı ´udaj˚u o platebn´ı kartˇe, coˇz je nejbˇeˇznˇejˇs´ı platebn´ı
metoda v e-commerce, je rizikoa a nepˇr´ıjemn´a vˇec. Platforma na b´azi Bitcoinu umoˇzˇnuje
odeslat platbu, z´aroveˇn vˇsak zˇr´ıdit a efektivnˇe a automatizovanˇe vym´ahat z´astavn´ı pr´avo.
Nespln´ı-li dluˇzn´ık sv˚uj avazek ˇadnˇe a cas, dojde k automatick´emu odesl´an´ı transakce
zpˇet. Podobn´e transakce lze ´uˇcinnˇe pouˇz´ıvat proti podvodn´ym webov´ym str´ank´am a pro-
jekt˚um, kter´e ruˇs´ı zivatelsk´e ´uˇcty nebo prostˇe jednoho dne zmiz´ı.
Podm´ınˇen´e smlouvy a ´uˇcast tˇret´ıch osob
Dalˇs´ı aplikac´ı jsou platby za ´uˇcasti tˇret´ı osoby, rozhodce. Pˇri t´eto transakci docaz´ı
nejprve k odesl´an´ı penˇez, kter´e vˇsak jsou rezervoany ve speci´aln´ım ´uloˇziˇsti. V pˇr´ıpadˇe,
ˇze dojde k hladk´emu plnˇen´ı avazku, platba probˇehne standardn´ım zp˚usobem. V ostatn´ıch
pˇr´ıpadech je nutn´y souhlas tˇret´ı strany, rozhodce, kter´y m˚uˇze pˇridˇelit hodnotu transakce
nebo jej´ı ˇast bud
dluˇzn´ıkovi, nebo eˇriteli. Nastaven´ım r˚uzn´ych podm´ınek lze cel´y pr˚ubˇeh
znaˇcnˇe modifikovat.
Odkaz poz˚ustalosti v Bitcoinech
Lze digit´alnˇe podepsat platebn´ı pˇr´ıkaz, kter´y se realizuje z v okamˇziku splnˇen´ı urˇcit´ych
podm´ınek. Lh˚uta ˇcasu je jednou ze akladn´ıch podm´ınek. Dovrˇs´ı-li urˇcit´a osoba urˇcit´eho
pˇredem stanoven´eho vˇeku, provede se pˇredem schalen´y platebn´ı pˇr´ıkaz. Do podm´ınek
lze uv´est i jin´y extern´ı stav, napˇr´ıklad ´umrt´ı odesilatele. V pˇr´ıpadˇe extern´ıch stav˚u je
nutno vyuˇz´ıt specializovan´ych server˚u, kter´e jako jedin´e mohou automaticky potvrdit a
at pokyn k proveden´ı platby. Prozat´ım je pomˇernˇe komplikovan´e nadefinovat pro extern´ı
server stav ´umrt´ı odesilatele, nicm´enˇe jiˇz dnes to nen´ı nere´aln´e. Vˇse avis´ı na technologi´ıch,
kter´e odesilatel pouˇz´ıv´a. Pˇr´ıjemce se aroveˇn nem˚ze pokusit cel´y syst´em obej´ıt, nebot
re´alnˇe nev´ı, ˇze je podobn´y platebn´ı pˇr´ıkaz pˇrednastaven.
4.2 Colored Bitcoins barevn´e Bitcoiny
Dalˇs´ı ´urovn´ı nad samotn´ym Bitcoinem jsou tzv. barevn´e Bitcoiny. Ty umoˇzˇnuj´ı k Bitco-
inu pˇridat dalˇs´ı vlastnosti, kter´e d´ale rozˇsiˇruj´ı vyuˇzitelnost cel´eho konceptu v praxi. Tv˚urci
sami definuj´ı rozhran´ı barevn´ych Bitcoin˚u jako zp˚usob, jak´ym lze k virtu´aln´ı enˇe lehce
naazat re´aln´a aktiva.
19
Cel´y koncept opˇet sniˇzuje transakˇcn´ı aklady, pˇriˇcemˇz je lhos-
19
Colored Coins - BitcoinX [online]
5 Dal
ˇ
s
´
ı pr
´
avn
´
ı probl
´
emy souvisej
´
ıc
´
ı s Bitcoinem 17
tejn´y k podkladov´emu aktivu. Zat´ımco pomoc´ı Bitcoinu lze pˇrev´adˇet velmi levnˇe, rychle a
efektivnˇe pen´ıze po cel´em svˇetˇe, pomoc´ı barevn´ych Bitcoin˚u lze efektivnˇe, snadno a rychle
pˇrev´adˇet re´aln´a aktiva. S´ıla tohoto syst´emu je, ˇze vlastnick´e pr´avo k urˇcit´e vˇeci (napˇr.
d˚um, tuna zlata nebo akcie) je moˇzn´e pˇriˇradit k nejmenˇs´ı eliteln´e jednotce Bitcoinu.
Metoda je tedy dostupn´a pro ˇsirokou veˇrejnost, nebot
je velmi levn´a - obstarat si 1 Sa-
toshi m˚uˇze re´alnˇe st´at mnohem m´enˇe neˇz 1 Kˇc. V pˇr´ıpadˇe platebn´ıho pˇr´ıkazu tedy nejde
o transfer penˇzn´ıch prostˇredk˚u, ale sp´ıˇse o bezpcn´y a rychl´y pˇrechod vlastnick´ych pr´av
k urˇcit´e eci. Vlastnica pr´ava pˇritom mohou b´yt vym´ah´ana administrativnˇe nebo tak´e
pˇr´ımo pomoc´ı technologi´ı (napˇr. zabezpeˇcovac´ı syst´em domu nav´azan´y na urˇcit´y certi-
fik´at). Nejvˇetˇs´ı pˇr´ınos vid´ı tv˚urci v obchodov´an´ı s akciemi a pod´ıly na spoleˇcnostech. Po-
tenci´alnˇe se otev´ıraj´ı moˇznosti pro noe uspoˇad´an´ı finanˇcn´ıch trh˚u, odstraˇnuj´ı se bari´ery
vstupu na regulovan´e trhy a aroveˇn sniˇzuj´ı transakˇcn´ı aklady z operac´ı na finanˇcn´ıch
trz´ıch (poplatky tˇret´ım stran´am). aroveˇn se vˇsak nab´ız´ı druh´a oblast spojen´a s pod´ıly v
kapit´alov´ych spoleˇcnostech a tou je vykon´av´an´ı majetkov´ych a jin´ych akcion´aˇrsk´ych pr´av
se vˇsemi d˚usledky, ´cast na valn´ych hromad´ach a podobnˇe. Aˇckoliv se platn´a legislativa
ucylila k omezen´ı volnosti akci´ı na majitele, s touto tematikou se bude i nad´ale muset
pot´ykat a dokonce jeˇstˇe ve etˇs´ı m´ıˇre.
Smart property chytr´y majetek
Barevn´e Bitcoiny lze pouˇz´ıt i jin´ym mnohem praktiˇctˇejˇs´ım zp˚usobem, kter´y bude s
dalˇs´ım rozvojem technologi´ı hr´at st´ale vˇetˇs´ı roli. Bitcoin v echto pˇr´ıpadech poslouˇz´ı
jako technicy bezpcnost´ı prvek. Uk´azkoym pˇr´ıkladem je modern´ı autop˚ujˇcovna. Pˇri
zap˚ujˇcen´ı automobilu prodejce nahraje barevn´y Bitcoin napˇr´ıklad do mobiln´ıho telefonu
akazn´ıka. Automobil pak lze pouˇz´ıvat, pouze pokud jste platn´ym drˇzitelem barevn´eho
Bitcoinu. Stejnˇe tak lze sjednat ajemn´ı smlouvu s t´ım, ˇze pronaj´ımatel pˇrevede ajemci
barevn´y Bitcoin. Ten ajemce opravˇnuje z´ıvat pˇredmˇet ajemn´ı smlouvy.
Pomoc´ı v´yˇse zm´ınˇen´ych podm´ınek lze zajisti kauci, zapojit tˇret´ı stranu, kter´a ovˇeˇr´ı stav
majetku a rozhodne o vr´acen´ı kauce nebo ahradˇe ˇskody a podobnˇe.
5 Dalˇs´ı pavn´ı probl´emy souvisej´ıc´ı s Bitcoinem
Nejistota ykaj´ıc´ı se povahy Bitcoinu z pr´avn´ıho hlediska zp˚usobuje zivatel˚um eto
virtu´aln´ı eny dalˇs´ı, velmi podstatn´e obt´ıˇze. To, zda bude ˇcesk´y pr´avn´ı ˇad povaˇzovat
Bitcoin za zboˇz´ı nebo pen´ıze v´yrazn´ym zp˚usobem ovlivˇnuje povahu cel´e transakce.
akladn´ım probl´emem je ocenˇen´ı Bitcoinu. Na tomto m´ıstˇe je potˇreba rozliˇsit dva druhy
5 Dal
ˇ
s
´
ı pr
´
avn
´
ı probl
´
emy souvisej
´
ıc
´
ı s Bitcoinem 18
transakc´ı. Obchody s Bitcoinem a obchody v Bitcoinech. Zat´ımco ocenˇen´ı obchod˚u s
Bitcoinem lze pomˇernˇe lehce urˇcit, ocenit Bitcoiny v transakc´ıch, kdy docaz´ı ke smˇenˇe
Bitcoinu za jin´e zboˇz´ı nebo sluˇzbu, zd´a se b´yti velk´y probl´em. V pˇr´ıpadˇe komoditn´ı praxe
bychom se po stalet´ıch vr´atili k pˇr´ım´e smˇenˇe neboli barteru.
V souˇcasnosti nen´ı ani jasn´e, zda lze pˇri ocenˇen´ı Bitcoinu pouˇzit institut ceny obvykl´e.
Souvisej´ıc´ım probl´emem, je pak vazba na ´cetn´ı pˇredpisy. Povaha Bitcoinu, jeho ocenˇen´ı a
vazba na ´cetnictv´ı v neposledn´ı ˇradˇe tak´e ovlivˇnuj´ı pr´avo daˇnov´e, a to nikoliv pouze daˇn
z pˇr´ıjmu, ale tak´e daˇn z pˇridan´e hodnoty. Bude-li Bitcoin oznaˇcen za komoditu, mohlo by
se st´at, ˇze by transakce v Bitcoinech podl´ehaly dvoj´ımu zdanˇen´ı dan´ı z pˇridan´e hodnoty.
Jak´ekoliv ˇreˇsen´ı vˇsak tak´e mus´ı b´yt konformn´ı s evropsk´ym pr´avem, kter´e je zejm´ena v
oblasti danˇe z pˇridan´e hodnoty silnˇe harmonizov´ano.
Budeme-li abstrahovat od vˇsech nevyjasnˇen´ych ot´azek vypl´yvaj´ıc´ıch z pˇredchoz´ıch ´uvah,
je nutn´e zamyslet se nad t´ım, jak´ym zp˚usobem by se ˇcesk´y pr´avn´ı ˇad a zejm´ena pak soudy
vypoˇadaly s Bitcoinem napˇr´ıklad ve vztahu k obecn´ym asad´am jak´e jsou p´eˇce ˇadn´eho
hospoaˇre, dobr´e mravy, pravidlo podnikatelsk´eho ´usudku a jin´e.
6 Z
´
av
ˇ
er 19
6 avˇer
C´ılem eto pr´ace je pˇredstavit virtu´aln´ı mˇenu Bitcoin z jin´ych ´uhl˚u pohledu, neˇz bˇeˇznˇe
dost´av´ame v edi´ıch. D˚uraz je pˇritom kladen na moˇznosti a aplikace, kter´e platforma
Bitcoin umoˇzˇnuje a zejm´ena pak vztah k pr´avu. Pr´ace odkr´yv´a nejmodernˇejˇs´ı trendy v
oblasti virtu´aln´ıch mˇen a ukazuje, ˇze ema Bitcoin jiˇz avno nesouvis´ı pouze s ot´azkou, zda
lze virtu´aln´ı mˇeny z pr´avn´ıho hlediska povaˇzovat za pen´ıze a platebn´ı prostˇredek, ˇci niko-
liv. Bitcoin skrze dalˇs´ı rozˇs´ıˇren´ı jiˇz dnes, zasahuje do obchodn´ıho, stejnˇe jako obˇcansk´eho
pr´ava. Realitou se st´av´a pˇrevod vlastnick´ych pr´av v re´aln´em ˇcase, automatick´e a efektivn´ı
vynucoan´ı pr´av v avazkov´em pr´avu nebo digitalizace vykon´av´an´ı majetkov´ych pr´av.
Fantazii se meze nekladou. Moˇzn´ych uplatnˇen´ı eto technologie je nepˇrebern´e mnoˇzstv´ı.
Jedin´ym omezen´ım pˇritom jsou matematice akony. Fascinuj´ıc´ı je, ˇze ve v´yvoji rozˇs´ıˇren´ı
postaven´ych na platformˇe Bitcoin jsme teprve na poˇatku.
Je evidentn´ı, ˇze souˇcasn´a situace je naprosto neudrˇziteln´a. Pr´avn´ı ˇady, zd´a se, nejsou
v˚ubec schopn´e reagovat na yvoj, kter´y technologie a cel´a globalizovan´a spoleˇcnost zaˇz´ıv´a.
O to smutnˇejˇs´ı je fakt, ˇze nam´ısto novelizace pr´avn´ıho ˇadu
ˇ
CR tak, aby byl pruˇznˇejˇs´ı
a pˇrizp˚usobivˇejˇs´ı se nov´ym podm´ınk´am, kter´e technologicy pokrok pˇrin´aˇs´ı, uch´ylila se
legislativa
ˇ
CR pˇresnˇe opaˇcn´ym smˇerem, kter´y se nejen pojmovˇe vrac´ı ekam do poˇatku
zkostnatˇel´eho 19.stolet´ı. Jednoznaˇcn´a identifikace Bitcoinu z pohledu pr´ava je naprosto
asadn´ı, a to nikoliv pouze na arodn´ı ´urovni. Z pr´avn´ıch ˇad˚u jednotliv´ych zem´ı se v
souˇcasnosti vyvozuj´ı rozmanit´e avˇery. Jedni povaˇzuj´ı Bitcoin za zboˇz´ı, jin´ı za pohled´avky,
pouk´azky nebo soukrom´e pen´ıze. Pr´avˇe u Bitcoinu se ukazuje, jak´e komplikace zp˚usobuje
heterogenita v obˇcansk´em a obchodn´ım pr´avu mezi jednotliv´ymi zemˇemi. Zd´a se, ˇze
nejd´ale v ˇreˇsen´ı pr´avn´ı ot´azky Bitcoinu je emecko, kter´e tuto virtu´aln´ı enu povzuje
za obdobu penˇez. Ani v Nˇemecku se vˇsak zat´ım neˇreˇsila ot´azka rozˇs´ıˇren´ı Bitcoinu. Mo-
net´arn´ı instituce povˇetˇsinou mlˇcky pˇrihl´ıˇzej´ı rozmachu virtu´aln´ıch mˇen s od˚uvodnˇen´ım,
ˇze z hlediska penˇzn´ıho syst´emu jde o zanedbateln´y objem transakc´ı.
Dˇr´ıve nebo pozdˇeji je nutn´e vyvolat ofici´aln´ı debatu nejen na evropsk´e, ale tak´e svˇetov´e
´urovni. Bitcoin absolutnˇe pot´ır´a arodn´ı teritoria a ajmy. Jde o technologii s celosvˇetov´ym
dopadem. St´aty nyn´ı stoj´ı pˇred z´avzn´ym rozhodnut´ım, jak se k virtu´aln´ım mˇen´am posta-
vit. Mohou ucylit k restriktivn´ı politice a snaˇzit se vˇsemi dostupn´ymi prostˇredky Bitcoin
vym´ytit nebo omezit. Mohou se vˇsak tak´e snaˇzit vyuˇz´ıt tuto pˇr´ıleˇzitost a participovat na
jejich yhoach. Domn´ıv´am se, ˇze i kdyby se podaˇrilo vl´ad´am omezit Bitcoin, nemohou
se vˇcnˇe br´anit technologick´emu pokroku. Vyhr´at bitvu neznamen´a vyhr´at alku.
Z dosavadn´ı r´etoriky veˇrejn´ych instituc´ı lze usuzovat, ˇze se veˇrejn´y sektor k tˇemto
ot´azk´am prozat´ım vymezuje sp´ıˇse negativnˇe. D˚uvodem mohou yt opr´avnˇen´e obavy o
6 Z
´
av
ˇ
er 20
oslaben´ı sf´ery jejich vlivu, stejnˇe jako neznalost. Typicky se upozorˇnuje na moˇznosti po-
tenci´aln´ıho zneuˇzit´ı, zd˚urazˇnuje se anonymizace, kter´a je pak automaticky spojoana s
ilegalitou, rizikovost cel´eho syst´emu, nebezpc´ı kr´adeˇz´ı, ztr´aty dat a jin´ych hackersk´ych
´utok˚u. Jde samozˇrejmˇe o astupn´e probl´emy. Internetov´e bankovnictv´ı je mnohem m´enˇe
bezpeˇcn´e neˇz platforma Bitcoin a ke kr´adeˇz´ım a hackersk´ym ´utok˚um docaz´ı zcela znˇe.
ˇ
C´ım v´ıce zivatel˚u je nav´ıc do cel´eho syst´emu zapojeno, t´ım odolnˇejˇs´ı v˚uˇci vnˇejˇs´ım ´utok˚um
Bitcoin je. Ot´azka anonymity je rozs´ahl´e t´ema. K setˇren´ı a odhalen´ı anonymity vˇsak vˇzdy
docaz´ı na hranici platformy Bitcoin a re´aln´eho svˇeta, kde lze vˇse perfektnˇe kontrolo-
vat. Paradoxem nav´ıc je, ˇze rozvoj aplikac´ı a rozˇs´ıˇren´ı vyuˇz´ıv´a datab´azi vˇsech transakc´ı
(Blockchain) jako veˇrejn´y, bezpeˇcn´y a pr˚ukazn´y registr. Domn´ıv´am se etˇsina uˇzivatel˚u
nehled´a prostˇred´ı spojovan´e s ilegalitou, ale naopak prostˇred´ı, kter´e je efektivnˇejˇs´ı, rych-
lejˇs´ı a levnˇejˇs´ı.
7 Resum
´
e 21
7 Resum´e
Subject of this paper is a top global phenomenon named Bitcoin. I tried to present the
whole topic in a different manner to publicly published news in world media namely in
relation to law.
The structure of the paper is as follows. In the first part I briefly introduce the whole
concept of Bitcoin. Although the world currently needs to solve the question whether or
not could Bitcoin or any other virtual currency be taken as money or currency in legal
point of view, I present that the intention of an author of the project was very modest. He
(or maybe the collective of authors as we do not know the identity of an author) wanted to
prove and construct a unique payment system that is extremely effective, safe, quick and
before anything at no costs or more precisely the transaction costs should be negligible
for its users. As a result, we are allowed to use an open source payment system that has
all above mentioned properties. The unique decentralized concept based on peer-to-peer
relations among users is a huge technological progress. Moreover, the users connected to
the Bitcoin network serve at the same time as clearing authority. All transactions are
stored in unique database called Blockchain, which is on top of that public and accessible
to any user. Such settlement system avoids any central authority or clearing house and
allows sending money all over the world with negligible transaction costs within few
minutes. Instead of using payment system developed by Belgian private company SWIFT
which secure about 99 % of all world transactions, we can send money with no charge just
as we chat or call just because of the internet. Potential savings on transaction costs are
enormous. The whole system proved its pros and started to serve as money and started
to be generally denoted as virtual currency.
In the core part of this paper, I try to assess whether Bitcoin in terms of content is
money, currency or both. I derive the analysis from both economic as well as legal point
of view. From economic point of view Bitcoin meet all the criteria of money as well as
currency. To serve as money, any goods (tangible or intangible) should perform three basic
functions: means of exchange, unit of account and store of value. Currency is a subset of
money that has its own rules for using, clearing and issuance. Although Bitcoin differs
in issuance as the whole process is regulated by mathematical laws and users’ computer
power and has no central authority, one has to treat with Bitcoin as currency.
Under local conditions of Czech Republic I test, whether we could denote Bitcoin as a
money or currency from juridical point of view. This turns out to be very uncertain. The
legal system of Czech Republic seems to be not prepared to give unambiguous answers for
such questions. It is becoming apparent, that even legal definition of money or currency
7 Resum
´
e 22
does not exist. From the legal code I derived that Bitcoin could be money as a subset
of general term money. For term currency I indirectly inferred that it is connected with
money that serves as a legal tender so Bitcoin is not a currency from legal point of view.
As a main support I used Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
Further I present applications and extensions that are based on the Bitcoin platform and
use the advantage of the unique transaction database (Blockchain). These applications
are even more interesting for the future but strongly encroach to commercial as well as
civil legal code. The extensions I split into two categories – contracts and colored Bitcoins.
As each transaction in Bitcoins is scriptable, one can define special conditions as a
property of the transaction. The only limit is just mathematical laws. Contracts enable to
define conditional transactions and include different legal institutes such as liens, property
protections, liabilities, securities and many others. Although it is still complicated the
conditional transaction can involve external states such as death. This enables one to
efficiently intestate succession. Contracts enable also to define efficient autoenforcment of
legal institutes, participation of third parties as arbitrator etc.
The second presented category of Bitcoin extensions is so called colored Bitcoins. In
this concept, every Bitcoin or more precisely any single share of Bitcoin as the smallest
unit of Bitcoin is 1 BTC*10
8
can be a amended by other special properties. This enables
to assign Bitcoin to any real asset. This generates plenty of potential utilization. First
class is so called smart property used for instance in lease contracts. Other class is trade
of property, securities, commodities etc. This could open new financial markets era with
no entry barriers, small fees etc. But colored Bitcoins can be applied also in commercial
legal code as an equivalent of bearer share.
The most exciting thing is, when one combines all different extensions of Bitcoin. It is
necessary to mention that we are still at the very beginning of the new era.
As I present, Bitcoin is no more negligible topic. Such as in Czech legal system, the
other countries also do not know how to handle with Bitcoin. There are two ways how to
deal with Bitcoin. One is to try to derive such solution that would denote Bitcoin as an
equivalent of money. The other is to deal with Bitcoin as with goods. Both have its dif-
ficulties. Legal systems are not well prepared to handle with new elements such as Bitcoin
or even worse with its extensions. The current situation is absolutely unsustainable. Some
countries denote Bitcoin as private money, some as a claims or goods, others as vouchers.
Such situation is totally uncertain especially for its users.
Bitcoin is more than anything in the world absolute global topic. National interest lay
aside. There is a strong need to harmonize the approach to Bitcoin. Governments and
monetary institutions do not currently know what to expect. We all do not. There are in
7 Resum
´
e 23
principle two ways governments can do. Either they apply strong negative policy against
Bitcoin in order to suppress or even eradicate it, or they try to find solution that would
be profitable for them as well. I presume that even if the countries are successful and
suppress Bitcoin, they cannot face to technological progress forever. Bitcoin is primarily
new technology. Government can win the battle but might not win the war. Unfortuna-
tely according to current statements of public and monetary institutions in the world, the
opinion is rather negative. We are warned that Bitcoin is unsecure, risky, might be po-
tentially abused for fraud squad and is weak against hacker attacks. It is also emphasized
that the transactions are anonymous which is automatically presented equally to illegal.
These concerns might come from the fear of losing or weakening power, as well as from
ignorance. Bitcoin is actually very secure. To hack the system, one would need more than
50 % of all users’ computer power, so the more users the more safety. Frauds happen
everywhere no matter you pay with Bitcoins or legal tenders. E-banking is also an object
of attack every single day and seems to be weaker than Bitcoin platform. Question of
anonymity is big topic. The user is revealed on the edge of virtual and real world and
could be very well monitored. As I presented, there are a lot of applications and extensions,
which use the unique transaction database (Blockchain) as a public, secure, conclusive and
cheap register. I presume then that most of the users do not seek illegal platform but on
the contrary more effective, quicker and cheaper solutions to the current options.
Ostatn
´
ı zdroje 24
Seznam pavn´ıch pˇredpis˚u
ˇ
Ceskoslovensko: akon ˇc. 68/1946 Sb. ze dne 20.dubna 1946, Dohoda o Mezin´arodn´ım
mˇenov´em fondu. 12
ˇ
CR: Sdˇelen´ı Ministerstva zahraniˇcn´ıch ec´ı ˇc. 37/2010 Sb., kter´ym se en´ı a doplˇnuje
sdˇelen´ı Feder´aln´ıho ministerstva zahraniˇcn´ıch vˇec´ı ˇc. 500/1992 Sb. 12
ˇ
CR: akon ˇc. 284/2009 Sb. ze dne 22.ˇcervence 2009 ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u, o
platebn´ım styku. 11
ˇ
CR: akon ˇc. 6/1993 Sb. ze dne 17.prosince 1993 ve znˇen´ı pozdˇejˇs´ıch pˇredpis˚u, o
ˇ
Cesk´e
arodn´ı bance. 10
ˇ
CR: akon ˇc.89/2012 Sb. ze dne 3.´unora 2012, Obˇcansk´y akon´ık. 10
Pouˇzit´a literatura
Friedman, Milton: Za vˇs´ım hledej pen´ıze. Praha: Liber´aln´ı institut, Grada Publishing,
1997, ISBN 80–7169–480–0 8
Radford, R.A.: The Economic Organization of a P.O.W. Camp. Economica 1945, ISBN
80–7169–480–0 8
Ostatn´ı zdroje
Coloredcoins: Colored Coins - BitcoinX [online]., ”Dostupn´y tak´e z https://docs.
google.com/document/d/1AnkP_cVZTCMLIzw4DvsW6M8Q2JC0lIzrTLuoWu2z1BE/
edit?pli=1 16
ECB: Virtual currency schemes [online]. Praha, 2012, ”Dostupn´y tak´e z http://www.
ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf”, ISBN
978–92–899–0862–7 7, 14
Melo, Nuno: Parliamentary question E-004742-13, Subject: Bitcoins [online]. 2013,
”Dostupn´y tak´e z http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=
WQ&reference=E-2013-004742&format=XML&language=EN 14
Ostatn
´
ı zdroje 25
Nakamoto, Satoshi: Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System [online]. 2009,
”Dostupn´y tak´e z https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 5
ˇ
CNB: Online rozhovor L. L´ızala pro server Patria.cz [online]. 2013, ”Dostupn´y tak´e
z http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_
2013/cl_13_131119_lizal_patria.html 14
ˇ
CR, FA
´
U MF: Metodicy pokyn o pˇr´ıstupu povinn´ych osob
k digit´aln´ım mˇen´am [online]. 2013, ”Dostupn´y tak´e z http:
//www.mfcr.cz/assets/cs/media/Pokyn-MF_c-002_2013-09_
Metodicky-pokyn-o-pristupu-povinnych-osob-k-digitalnim-menam.pdf 14
Rossi, Oreste: Parliamentary question E-000491-13, Subject: Cyber security
on illegal markets: measures to tackle the phenomenon [online]. 2013,
”Dostupn´y tak´e z http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=
WQ&reference=E-2013-000491&format=XML&language=EN 14
SWIFT: Annual review 2012 - yroˇcn´ı zpr´ava [online]. 2012, ”Dostupn´y tak´e
z http://www.swift.com/about_swift/annual_reports/annual_review_2012/
static/pdf/SWIFTAR2012Printfullsmall.pdf 5
Wagner, Francisco: Parliamentary question E-004459-13, Subject: The risks of the Bit-
coin market [online]. 2013, ”Dostupn´y tak´e z http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-004459&format=XML&language=
EN 14
Wagner, Francisco: Parliamentary question E-013401-13, Subject: Follow-
up question: the Bitcoin market [online]. 2013, ”Dostupn´y tak´e z
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=
E-2013-013401&format=XML&language=EN 14